Notulen september 2013

advertisement
Notulen Mr-vergadering 10-09-2013
Aanwezig:
Afwezig:
Linda, Sander, Gea, Ingeborg, Anke en Wilma
Annelies
1)
Opening
Ingeborg opent om 19.30 uur de vergadering die bij haar thuis wordt gehouden. Met
de herkiezing van Anke begint de MR weer in dezelfde samenstelling als vorig jaar,
met dit verschil dat Annelies te kampen heeft met ziekte. De verwachting is dat zij
tot de Kerst niet actief kan deelnemen een de Mr. De voorzitter wenst haar namens
alle leden veel kracht tijdens het reeds ingezette medisch traject.
2)
Vaststellen van de agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3)
Ingekomen post
Er is een mail ontvangen met een uitnodiging tot bijwonen van een regiobijeenkomst
over krimp in het leerlingenaantal op het basisonderwijs. Vooralsnog is dit niet van
toepassing op De Meerkoet. Besloten word hier geen actie aan te koppelen.
De GMR heeft een mail verstuurd met de mededeling dat er een vacature is. Het
staat een ieder vrij daar op te reageren.
Verder is er een brief van het ministerie van onderwijs ontvangen over de rol die de
MR kan spelen in het passend (basis)onderwijs. Tenslotte zijn er de standaard
magazines binnengekomen.
4)
Jaarverslagen MR en De Meerkoet 2012/2013
Het jaarverslag MR bevat de belangrijkste zaken die dat schooljaar behandeld zijn.
Het conceptverslag is doorgenomen en goedgekeurd. De huidige website van De
Meerkoet is buiten werking, dus zal een kopie van dit verslag tezamen met de notulen
op het prikbord bij juf Joke worden opgehangen. Met het opstellen en publiceren van
het jaarverslag voldoet de MR aan haar verplichting zich te verantwoorden aan de
ouders.
Het jaarverslag van De Meerkoet is opgesteld door de schoolleiding in samenspraak
met het team en is bedoeld als evaluatie- en verantwoordingsdocument voor eigen
gebruik, de MR en voor het bestuur. Op basis van dit verslag wordt het
schoolontwikkelingsplan voor het komende jaar gemaakt. Geconcludeerd kan worden
dat de resultaten op het gebied van taalonderwijs verbeterd zijn. Er is een nieuwe
rekenmethode aangeschaft. De resultaten van begrijpend lezen geven aanleiding tot
grotere focus op verbetering. Verder is er meer aandacht voor ventilatie binnen het
schoolgebouw en is het oudercafé opgezet, waar opvoedkundige zaken besproken
worden.
5)
KMPO
Eind 2012/2013 is de Kwaliteits Meter Primair Onderwijs afgenomen. De resultaten
zijn over het algemeen genomen erg positief: in geen enkel item is de score
onvoldoende. Wilma zal de ouders informeren over de uitslag.
6)
Schoolontwikkelingsplan 2013/2014
Het schoolontwikkelingsplan geeft een samenvatting weer van de actiepunten die in
dit schooljaar uitgevoerd gaan worden. Hierbij komen de 7 speerpunten van het
schoolbeleid aan bod. Met betrekking tot het taalonderwijs moet de opwaartse
ontwikkeling van lezen, spelling en woordenschat geborgd worden. Er wordt voor
begrijpend lezen een nieuwe methode aangeschaft. De nieuwe rekenmethode “Wereld
in getallen” wordt verder geïmplementeerd om de goede resultaten te borgen. Nieuw
is het werken met groepsplannen voor het effectief managen van de klassen. Dit moet
leiden tot meer structuur en duidelijkheid voor de leerlingen. Ook wordt dit jaar een
start gemaakt met de invoering van de Sociale Competentie Observatie Lijst. Doel is
meer in- en overzicht te krijgen op de sociale ontwikkeling van het kind om beter
onderwijs op maat te kunnen bieden. Tenslotte wordt gewerkt aan de opzet en
indeling van een nieuwe website.
7)
Vernieuwde rapporten
Er wordt een demo-exemplaar uitgedeeld. Het is een modern, overzichtelijk rapport
met een frisse uitstraling. Inhoudelijk is het per gebied specifieker geworden. Ook
staan de Cito-uitslagen vermeld. Dit schooljaar verschijnen er 2 rapporten voor de
groepen 3 tot en met 8, en 1 rapport voor groepen 1 en 2. Ook zullen er 2
contactavonden zijn in november en in maart. Buiten deze avonden kan er altijd een
gesprek met de leerkracht aangevraagd worden.
8)
Rooster van aftreden oudergeleding
Elke ouder kan maximaal 3 jaar achtereen zitting hebben in de MR. Daarna dienen er
verkiezingen gehouden te worden om andere ouders ook in de gelegenheid te stellen
toe te treden tot de MR. Dit jaar is Anke herkozen voor een periode voor 2 jaar tot
haar jongste kind naar het voortgezet onderwijs gaat.
Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:
2014 Ingeborg
2015 Annelies en Anke
De taakverdeling blijft ongewijzigd: Ingeborg als voorzitter en Anke als secretaris.
9)
Informatie vanuit de directie
Op verzoek van Anke deelt Wilma mee dat tot en met mei 2013 de begroting nog in de
pas loopt. Binnenkort krijgt zij inzicht in de financiën tot en met september. Nu is al
duidelijk dat er kleine nadelige afwijkingen zijn. In de volgende vergadering zal de
begroting op de agenda staan.
10)
GMR
Er is geen nieuws omtrent de GMR.
11)
Vaststellen MR vergaderdata 2012/2013
Net als vorig jaar wordt besloten 5 vergaderdata vast te leggen. Dit moet voldoende
zijn om alle zaken te bespreken. Mocht daar aanleiding toe zijn, kan altijd nog een 6e
vergadering ingepland worden.
1) 10 september 2013
bij Ingeborg thuis
2) 26 november 2013
bij Linda thuis
3) 28 januari 2014
bij Gea thuis
4) 25 maart 2013
bij Sander thuis
5) 3 juni 2013
bij Wilma thuis
11)
Afsluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.00 uur de vergadering.
Volgende keer zal in ieder geval de begroting van 2013 besproken worden.
Download