notulen MR vergadering 12-01-2015

advertisement
notulen MR vergadering 12-01-2015
1. Opening vergadering
De vergadering wordt om 19.00 uur geopend. Er is een kort voostelrondje omdat M.B. vanuit
ONS (voormalig AB) aanwezig is.
2. Vaststellen agenda
Extra agendapunt: vragen over brief GMR. Wordt besproken tijden ingekomen post.
3. Mededelingen
K.B. gaat eerder weg i.v.m. ziekte kind
4. Ingekomen post
Vragen over brief GMR:
Punt 1 (GMR inventariseert of het pestprotocol en protocol grensoverschrijdend gedrag op
de HBS aanwezig is): dit is nog niet gedaan.
Punt 2 (is er een protocol omtrent veiligheid op de HBS en is hier behoefte aan): dit wordt
besproken tijdens de deelvergadering van 2 maart 2015. H.M. en W.E. hebben aangeboden,
mits daar behoefte aan is, mee te helpen aan het ontwikkelen van dit protocol.
5. Invulling ontwikkeldagen mei
GMR heeft met de bestuurder gesproken over de 3 ontwikkeldagen in mei. De bestuurder
heeft voorgesteld om 1 dag te besteden aan zaken die de werkdruk kunnen verminderen.
Hierbij kunnen we denken aan het schrijven/voorbereiden van de OPP’s. In de nieuwe cao
staat beschreven dat je niet teruggevraagd kan worden als deze dagen niet op je werkdagen
vallen. Wel kan er aan je gevraagd worden om deze 8 uren per dag te verantwoorden in je
normjaartaak.
De KiVa-training is alleen gevolgd door leerkrachten. Dit werd door zowel leerkrachten als
onderwijsondersteunend personeel als niet prettig ervaren. In de toekomst kan het
voorkomen dat er tijdens een studiedag (geheel of een gedeelte hiervan) een leerkracht of
onderwijsondersteuners gerelateerd onderwerp besproken wordt.
6. Plan van aanpak nieuwe cao
Woensdag 4 februari 2015 (onder voorbehoud) is er een Eduvier brede bijeenkomst in de
Pijler. Hierin wordt de nieuwe cao besproken.
Er hebben nog geen ouders zitting genomen in de GMR. De ‘lege’ stoelen mogen ingevuld
worden door personeel. K.B. heeft het personeel hierover ingelicht. Zij zal volgende week
nogmaals een mail laten uitgaan met het bovenstaande verzoek en het belang van een
volledig bezette GMR.
7. Informatie sportbedrijf via mail
Wat vinden ouders acceptabel qua aantal mails vanuit school naar ouders? Ouders geven aan
het belangrijk te vinden om specifieke mails t.b.v. de doelgroep te ontvangen.
Het volgende wordt afgesproken:
De mails vanuit het sportbedrijf over de vakantie-activiteiten wel doorsturen naar ouders.
Voor alle andere mails vanuit het sportbedrijf wordt er een link (verwijzing) in de nieuwsbrief
gezet.
8. Digitaal werkplan
Blanco werkplan doorsturen naar ONS (M.B en F.R,) als de aanvullingen zijn toegevoegd door
MR HBS en Optimist worden deze ook naar ONS gestuurd.
De leden van de MR HBS sturen hun document naar M.C.
De leden van de MR Optimist sturen hun document naar W.E.
Zij voegen deze documenten samen. Dit document wordt besproken op de extra ingelaste
vergadering van 19 februari 2015.
9. (MT schuift aan) Mededelingen vanuit het MT o.a.:
Personele informatie:
HBS:
-
De vacature in groep Spongebob is ingevuld.
Er zijn 20 sollicitatiebrieven gekomen op een vacature voor zwangerschapsverlof en de
op te starten 14e groep.
Er wordt een 14e groep opgestart. Dit betreft een kleine groep van 6 a 7 leerlingen uit
een aantal klassen in unit groen. Deze groep zal plaatnemen in het kantoor van M.B.
De IB-er D.H. heeft per 1 maart 2015 ontslag ingediend i.v.m. een nieuwe baan. Er is
Eduvierbreed een vacature voor een nieuwe IB-er uitgezet.
Optimist:
-
Er wordt een 7e groep gestart. Van drie groepen worden vier groepen gemaakt. Er zijn
twee nieuwe personeelsleden aangenomen tot de zomervakantie.
Eind februari 2015 gaat de RT-er M.V. met vervoegd pensioen. Zij wordt niet vervangen.
Financiën:
De begrotingen voor 2015 zijn besproken. Er zijn geen bijzonderheden.
Passend onderwijs + OPR:
Inspectie komt NOP/Urk bezoeken. Loe vertegenwoordigd hierbij ONS.
10. Rondvraag + w.v.t.t.k.
P.K.: hoe staat het met de schoenmaatjesactie? W.E. dat is vanwege de drukke periode
waarin er al meerdere malen een financiële bijdrage van ouders werd gevraagd opgeschort
tot volgend schooljaar.
L.L. woensdag 21 januari en donderdag 22 januari wordt er op de HBS een externe audit
uitgevoerd. Welke ouders vanuit de MR HBS zouden donderdag 22 januari tussen 13.00 en
14.00 uur met H.R. in gesprek willen gaan?
De volgende gezamenlijke vergadering staat gepland op 16 april 2015. Er is behoefte aan een
extra gezamenlijke vergadering i.v.m. de nieuwe CAO. Deze vergadering zal plaatsvinden op
donderdag 19 februari 2015 om 19.00 uur op de Optimist. Tijdens deze vergadering zal ook
het digitaal werkplan besproken worden.
I.v.m. het wachten op de jaarplanning van de GMR houdt de MR dit schooljaar de
jaarplanning van schooljaar 2013-2014 aan.
In de nieuwe CAO staat beschreven dat de secretaris meer uren krijgt toebedeeld.
11. Sluiting vergadering
De vergadering wordt om 20.20 uur gesloten
Download