CONCEPT verslag van de vergadering van de

advertisement
CONCEPT verslag van de vergadering van de
GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD met het College van Bestuur van
Xpect Primair 9 februari 2015
.
School
De Borne
Christoffel
St. Hubertus
Jeanne d’Arc
Antares
Klinkers
Wandelbos
Helen Parkhurst
De Wegwijzer
De Sporckt
De Petteflet
Meander
De Boemerang
De Bloemaert
De Vijf Hoeven
Cleijn Hasselt
De Stappen
De Zuidwester
De Triangel
De Elzen
Bestuurskantoor
Extern voorzitter
Notulist
Aanwezig:
Ouders
Personeel
A. Jansen
M. Mathijssen
J. van Dijk
M. Vink- van Haaren
T. Essed
I. Frieling
J. Stoop
N. Müller
T. van Hees
N. de Langen
M. Ingenhoven
E. Berk
R. Aerts
M. de Bakker
D. Donders
S. Coehorst
C. Bleijs
S. Damen
L. Bodelier
R. v. Leeuwen
T. Musters
J. Moelker
E. Bergers
Y. Haenen
H. van Daelen, Angela Horsten en Astrid
Plagmeijer (vanaf punt 4)
Afwezig:
Ouders
P. Coolen
A. Looijen
M. van Assen
Personeel
J. Stabel
F. Hoogveldt
G. Goossens
F. Veldmeijer
A. Loeff
M. Dumont
F. v/d Sande
T. Vermeulen
P. van Hulst
A. van den Broek
Leden van presidium zijn onderstreept.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Omdat Peter van Hulst ziek is, zit Ed Bergers
vandaag de vergadering voor.
2. Mededelingen
Terugkoppeling bespreking CvB-Presidium
Met het CvB zijn de volgende zaken besproken:
- Wisseling directies van scholen.
- Functie adjunct-directeuren: de houding hierin blijft onveranderd.
- Hoe schoolbezoeken nu verlopen.
- Het verbeteren van de leeropbrengst.
- Het voorspelde leraren tekort.
- Combi functionarissen.
- Evaluatie Christmas experience: alle opmerkingen zijn natuurlijk welkom. Het is niet de
bedoeling mensen uit te sluiten of de indruk te wekken dat ergens geen opmerkingen over
gemaakt mogen worden.
Verder zijn we tot de conclusie gekomen dat er op een aantal scholen geen of een verouderd MR
reglement aanwezig is. Hier komen we nog op terug.
Terugkoppeling bespreking RvT-Presidium
Het presidium is bij het eerste uur van de vergadering van de RvT aangesloten. Dit doet het
presidium af en toe om elkaar op de hoogte te houden. Deze vergadering is gesproken over hoe
de toekomst er uit ziet en het strategisch beleid. Het presidium heeft verteld hoe ze de
totstandkoming van het strategisch beleid hebben ervaren. Het RvT heeft hier verdiepingsvragen
over gesteld. Ook hebben we gevraagd wat de stand van zaken is betreffende de afvloeiing.
Hiermee waren we net te vroeg, aangezien dit als punt op de agenda stond.
Notulen GMR vergadering 9 februari 2015
1
J. Moelker en T. Essed zijn naar het congres Wet Werk & Zekerheid geweest. Hier kwam de
ontslagregeling en passend onderwijs aan bod. Het was een technisch verhaal over het het
nieuwe ontslagrecht. Vanaf 1 juni valt onderwijs onder het reguliere ontslagrecht. Vanaf 1 januari
2017 geldt dit ook voor het openbare onderwijs. Verder ging het over passend onderwijs. Iedere
school heeft een school ondersteuningsprofiel (SOP). Het is belangrijk dat je weet wat jouw school
te bieden heeft. Als ouders op een school aanmelden, heeft die school zorgplicht. Als de school
zelf geen passend aanbod kan bieden, is de school verantwoordelijk dat er een passend
onderwijsaanbod op een andere school gevonden wordt. De basisboodschap van het verhaal is
dat het belangrijk is om alles zo goed mogelijk vast te leggen en te communiceren. Alleen dan
maak je eventueel nog een kans als er een juridisch proces komt. De School
ondersteuningsprofielen zijn bij Xpect goed vastgesteld.
3. Notulen d.d. 12 januari 2015
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd.
Besluit
N.a.v. punt 8 op pag. 4 merkt de secretaris op dat er geen reactie is gekomen op het verzoek aan
directeuren voor een geschikte vergaderruimte voor de GMR. C. Bleijs van De Vijf Hoeven geeft
aan dat het wel in de aula van De Vijf Hoeven kan. Er kunnen dan tafels en stoelen van andere
ruimtes gehaald worden. Dit wordt meegenomen in het presidium. De GMR leden kunnen er van
uit gaan dat de volgende vergadering weer op De Vijf Hoeven plaatsvindt.
4. Leerstijlgesprekken met kinderen
Presentatie door mw A. Horsten en mw J. Stoop.
Vorige vergadering is er naar aanleiding van het strategisch beleidsplan een korte discussie
gevoerd of kinderen zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor hun eigen leerdoelen en leerstijlen of
niet. Er is toen besloten om aan de GMR leden te laten zien hoe dit in z’n werk gaat.
Judy Stoop van Klinkers vertelt dat de leerlingen op Klinkers zelfverantwoordelijk werken aan de
hand van een portfolio. Dit is een map waarin alle doelen van het betreffende leerjaar worden
benoemd. De kinderen kunnen met werkjes en foto’s laten zien welke leerdoelen ze behaald
hebben. De kinderen zijn zelf eigenaar van het portfolio. Hierdoor groeit het kind en wordt het
enthousiast. De kinderen leren reflecteren op zichzelf en elkaar en leren om elkaar complimenten
te geven. Daarnaast krijgen ze inzicht in hun eigen leerproces.
De oudste kleuters zien op een gegeven moment hoeveel zij zijn gegroeid. Ze constateren
bijvoorbeeld dat ze nu veel mooier kunnen tekenen of binnen de lijntjes kunnen kleuren. Hierdoor
wordt de autonomie vergroot. De kinderen vertellen trots of laten trots zien wat ze allemaal al zelf
kunnen, zonder hulp van iemand anders. Hierdoor zijn ze gericht op hun eigen ontwikkeling.
Sommige kinderen gaan ook van elkaar leren. Hoe ouder je wordt en hoe meer je traint, hoe beter
het gaat. Met de kinderen worden portfolio gesprekken gehouden waarin wordt besproken wat ze
hebben geleerd en waar ze de komende periode aan willen gaan werken. Bij sommige kinderen
gaat dit vanzelf en sommige kinderen moet je daarbij helpen. Hierna wordt het portfolio gesprek
met ouders gevoerd.
Er zijn 4 units. Bij alle 4 de units kijken we naar dezelfde ontwikkelingslijnen: sociaal emotioneel,
werkhouding en samenwerking. De leerlingen van unit 1 en 2 worden door de leerkrachten
gevolgd via het leerlingvolgsysteem Progress. De leerkracht is een coach. De kinderen kunnen
aangeven wat ze wel en niet willen leren en waarom. Er wordt in unit 1 gekeken naar de volgende
leerlijnen: taal, rekenen motoriek en kc. Bij het portfolio wordt per leerlijn door middel van een pijl
aangegeven waar de kinderen op dat moment zitten: van beginner tot expert.
Bij unit 2, 3 en 4 gelden dezelfde ontwikkelingslijnen, maar zijn er meer leerlijnen. Stapsgewijs
leren de kinderen reflecteren op hun ontwikkeling. Zodra kinderen zelf kunnen lezen, krijgen ze
meer inzicht in de leer- en ontwikkelingslijnen. Ze kunnen dit bij elkaar vergelijken en hebben hier
de leerkracht steeds minder voor nodig.
Om dit toe te passen is het nodig om:
- Doelgericht te werken.
- De doelen te visualiseren en heel vaak te benoemen.
- Een passende leeromgeving te hebben.
- Regelmatig te evalueren
- Dat de leerkracht de zone van de naaste ontwikkeling kent en herkent.
- De leerkrachten te trainen in het houden van kind gesprekken. Het is met name focussen op
wat je niet zegt en op het kind. Sluit aan bij het kind en ga niet je eigen agenda bespreken of
invullen voor het kind. Het kind heeft best lang de tijd nodig om na te denken over wat hij of
Notulen GMR vergadering 9 februari 2015
2
zij wil zeggen. Je moet dus voortdurend afstemmen op het kind en ook echt de tijd hebben
om zo’n gesprek te houden. Bij Klinkers duurt een gesprek een half uur.
Eigenlijk ben je de hele dag door feedback aan het geven op wat de kinderen doen. Er wordt elke
dag 2x tijd ingericht waar een aantal kinderen hun werkje kunnen laten zien en presenteren. Ze
vinden het leuk om andere kinderen enthousiast te maken.
Wat levert het op:
- Intrinsiek gemotiveerde kinderen.
- Eigenaarschap.
- Verantwoordelijkheidsbesef.
- Leergierige kinderen.
- Zelfstandige kinderen die steeds beter weten wat ze willen en wat ze moeten doen om dat te
bereiken.
- Trotse kinderen (op zichzelf en op elkaar) door eerst de nadruk leggen op wat ze wel kunnen
en daarna leren de kinderen te verwoorden wat nog niet zo goed gaat
- Doelgerichtheid.
- Sociale en mondige kinderen die zich durven te presenteren en een eigen mening hebben.
Er wordt een filmpje getoond met 2 portfoliogesprekken: een gesprek met een kleuter en een
gesprek met een kind uit groep 5. Na het filmpje gaat A. Horsten verder.
Ontwikkeling is bij iedereen anders en is als elastiek: de ene keer heel strak gespannen en de
andere keer lekker soepel. Het werken met een portfolio is een middel om te komen tot meer
zelfverantwoordelijk leren. Hierbij geef je kinderen, binnen bepaalde kaders, de vrijheid om hun
eigen doelen te bepalen en te behalen. De leerkracht gaat gerichter kijken naar wat het kind wil
leren en wat het aankan. Zelfverantwoordelijk leren leer je niet door alleen aan cognitieve
vaardigheden te werken, maar ook aan de metacognitieve vaardigheden. Je kunt niet van de een
op de andere dag de verantwoordelijkheden aan de kinderen overdragen, daar hebben ze eerst
diverse vaardigheden voor nodig. Dat is een leerproces waarin ieder kind een ander eindpunt
behaalt. Het is niet zo dat het op school één groot feest is en dat kinderen alleen zelf mogen
bepalen wat ze leren. Sommige dingen moeten gewoon. Zo is het leven ook. Door het
eigenaarschap raken de kinderen intrinsiek gemotiveerd.
Autonomie, relatie en competentie zijn erg aan elkaar verbonden. Daarbinnen speelt vertrouwen,
ondersteuning en uitdaging een grote rol. Als je met elkaar aan deze voorwaarden voldoet, lukt
het de kinderen steeds beter hun eigen ontwikkelproces zelf vorm en inhoud te geven. Zaken die
hierbij belangrijk zijn:
- Versterk naast kennis ook vaardigheden van kinderen.
- Als kinderen aanbod en instructie krijgen moet het context gebonden zijn en een bepaalde
samenhang hebben.
- De leeromgeving moet passend zijn. Dit is een basisvoorwaarde.
- Maak transfers naar andere vakgebieden zodat kinderen een link kunnen leggen tussen het
een en het ander een daardoor een inzicht krijgen. Een inzicht raak je nooit meer kwijt.
- Gebruik eigen leer strategieën en leerstijlen.
- Kennis van metacognitieve vaardigheden.
De rol van de leerkracht:
- Eigen keuzes geven.
- Gevoelens erkennen.
- Positieve feedback geven.
- Aan relatie blijven werken.
- Passend hoge verwachtingen hebben van kinderen.
- Leerkracht als coach.
- Vaste instructievormen
- Gevarieerde werkvormen.
- Aandacht voor een aantrekkelijke leeromgeving
- Betekenisvolle context, zowel binnen als buiten de school.
Wat steeds de vraag is: volgt het kind jou of volg jij het kind?
De Prezi presentatie over zelfverantwoordelijk leren is terug te vinden op:
https://prezi.com/8v3fjocdy9wf/zelfverantwoordelijk-leren-mbv-het-portfolio/
Notulen GMR vergadering 9 februari 2015
3
Vragen vanuit de GMR:
- Kan deze presentatie ook op andere scholen gegeven worden.
- Ja, dat kan.
-
Wordt de leerstijl ook besproken in het portfolio.
A. Horsten geeft aan dat ze net bij een congres is geweest waar ze een iets andere visie
heeft gekregen op leerstijlen. Iedereen heeft een voorkeur voor hoe ze leren. Het is goed dat
kinderen zich hier van bewust zijn, maar het is ook van belang dat ze op diverse manieren
leren. Het is belangrijk dat de leerkracht dit goed in de gaten houdt zodat de kinderen niet
alleen doen waar ze goed in zijn en wat ze fijn vinden, maar ook uit hun comfortzone komen.
-
Blijft alles van groep 1 t/m 8 in de portfolio map?
Na 2 jaar krijgen de kinderen de inhoud van de map gebundeld mee naar huis en komt er
weer een nieuwe map. De pijlen waarop te zien is in hoeverre kinderen beginner of expert
zijn op een bepaald gebied blijven wel in de map, net als alle cito uitslagen.
-
Zijn er bij dit proces zaken geweest waar je mee begonnen bent, die je hebt moeten laten
varen of die je nu anders ziet?
Bij aanvang waren we nog klein en wilde we heel veel tegelijk. Kwaliteit staat bovenaan en
daarom moet je keuzes maken. We hebben daarom gekozen om eerst aan de slag te gaan
met de inhoud en daarna de vorm. We zijn nog steeds beter om het nog beter te maken.
-
-
Hoe heb je de betrokkenheid van de ouders gekregen?
Die was er al vanaf het begin. Ouders kiezen niet voor niets voor Klinkers. Bij iedere stap die
gezet werd, werden ouders betrokken of in ieder geval geïnformeerd. Over de successen,
maar ook over de dingen die niet zo goed zijn gegaan. Ook wordt van te voren goed gekeken
of de zienswijze van ouders en school op elkaar aansluiten.
5. Implementatie nieuwe CAO
Presentatie door dhr. Van Daelen en mw. A. Plagmeijer
H. van Daelen licht toe dat de cao is afgesproken en ingevoerd moet worden. Voor augustus moet
het vormgegeven zijn. Er moet een keuze gemaakt worden tussen het overlegmodel en het basismodel. Feitelijk gezien is er geen keuze. Op basis van het strategisch beleid (maatwerk en ruimte
bieden) en dat we 20 scholen hebben kan er alleen gekozen worden voor het overlegmodel. Dit
zal zorgen voor verschillen, maar dat is ook nodig. Het overlegmodel houdt in dat 50%+1 van het
team nodig is om een besluit te nemen. We hebben korte tijd om mensen te informeren en willen
dit op een zo goed mogelijke manier doen.
A. Plagmeijer geeft aan dat er een informatiebijeenkomst bij Willem II is geweest over de nieuwe
cao. Daarna hebben we gekeken wat er allemaal op ons afkomt. We werken hierin samen met de
andere stichtingen van T primair en worden begeleid door hetzelfde bedrijf dat ook de presentatie
bij het Willem II heeft gegeven. Zij helpen ons met de planning en de achterliggende informatie.
Het overlegmodel past prima binnen het strategisch beleidsplan. Als de GMR hiermee instemt
gaan we eigenlijk pas echt beginnen. Dan gaan er gesprekken gevoerd worden op de scholen met
de teams. Belangrijk hierin is de informatievoorziening naar medewerkers. Op de portal zie je een
‘tegel’ waar je alle informatie kunt vinden. Dit wordt donderdag aan iedereen bekend gemaakt.
Verder wordt de cao op de scholen (indien mogelijk een aantal scholen tegelijk) besproken.
Goedkeuring moet door de PMR gebeuren en daarnaast door 50%+1 van het personeel. Alle tools
die aan de directie worden gegeven, staan ook op de portal waar alle leerkrachten bij kunnen. De
besluiten die genomen worden met de 50%+1 regel, zijn de kaders. Daarna kun je nog met je
directeur bespreken wat het dan voor jou betekent.
Vragen van de GMR:
-
Als je 1659 uur deelt door 40 kom je op bijna 42 werkwerken. Hoe zit het dan met de
vakanties?
Je gaat uit van 10,7 weken vakantie. Het idee dat de leerkracht vakantie heeft als de
kinderen dat hebben moet losgelaten worden. De meeste leerkrachten zijn nu ook
bijvoorbeeld in de laatste week van de zomervakantie al weer aan het werk. Je kunt
bijvoorbeeld met je team overleggen dat iedereen in bepaalde vakantieweken werkt, zoals de
laatste week van de zomervakantie. Maar je kunt in je team ook afspreken om dit niet vast te
leggen. Dan maakt iedereen individuele afspraken met zijn directeur over zijn werkweken.
Notulen GMR vergadering 9 februari 2015
4
-
Als je meer uren maakt, compenseer je die dan in een andere week?
Omdat er een jaarrooster wordt gemaakt weet je precies wat de drukke en minder drukke
weken zijn. Op basis daarvan kun je inplannen waar je wat minder kunt werken.
De voorzitter vraagt of H. van Daelen in verband met het volgende punt op de agenda kort de
stand van zaken rondom het beleidsplein toe te lichten. H. van Daelen geeft aan dat het plan naar
aanleiding van de punten van de GMR op een aantal punten genuanceerd is. Zo is bijvoorbeeld
ontwikkelfase 1 van toekomstuitspraak 2 anders omschreven. Ook al geloven wij dat het kan,
hebben we de ouders in deze fase wat meer regie gegeven. Fase 1 moet gehaald kunnen worden
in 2019. Ook komen de ouders hier en daar wat meer expliciet aan bod en zijn er wat tekstuele
aanpassingen gedaan.
Hans van Daelen en Astrid Plagmeijer verlaten de vergadering.
6. Strategisch beleidsplan 2015-2019
Er wordt opgemerkt dat het goed naar de GMR gebracht, maar dat er verder in school niks van
terug te zien is. Bij het overbrengen naar collega’s weten ze niet waar het over gaat. Het leeft niet.
Er wordt opgemerkt dat het CvB het ook nog niet mag presenteren zolang de GMR niet heeft
ingestemd. Na onze instemming wordt het pas uitgerold. Wij als GMR moeten dan goed in de
gaten houden of het goed wordt geïmplementeerd.
Het plan is zo breed dat iedere school hier wat mee kan. Het vorige beleidsplan was veel strakker.
En de cao sluit hier ook weer op aan.
Er wordt opgemerkt dat het niet handig is dat er nog dingen zijn aangepast en dat de GMR de
laatste versie niet ontvangen heeft. Deze laatste versie had op de portal gezet kunnen worden. Dit
is niet de procedure en we weten eigenlijk niet waar we nu ja tegen zetten.
Er wordt aangegeven dat het plan juist aangepast is naar aanleiding van onze opmerking en dat
er inhoudelijk geen grote wijzigingen zijn doorgevoerd.
De voorzitter inventariseert of de leden van de GMR vandaag willen stemmen over het plan of dat
ze willen wachten tot ze de laatste versie hebben. Op 1 persoon na, wil iedereen het stemmen
uitstellen tot ze de definitieve versie hebben gezien. Er wordt besloten de stemming over het
strategisch beleidsplan op de schuiven naar de volgende vergadering.
Besluit &
actie
secretaris
7. Jaarverslag GMR 2014
N. de Langen geeft aan dat de begroting aangepast is. De goede en laatste versie (versie 1.2) zat
bij de stukken. De aanpassing komt omdat een aantal posten van vorig jaar, naar dit jaar waren
overgeheveld. Achteraf bleek dat dit niet mag.
Het jaarverslag gaat over het kalenderjaar 2014. Alleen de evaluatie gaat over een schooljaar. De
voorzitter vraagt of er nog opmerkingen of vragen zijn over het jaarverslag. Aangezien er geen
opmerkingen en vragen zijn wordt het jaarverslag van 2014 vastgesteld.
Besluit
8. Implementatie nieuwe CAO
De secretaris geeft aan dat het niet de normale procedure is om binnen één vergadering een stuk
af te handelen. Deze keer is het zo ingepland zodat er vast actie ondernomen kan worden.
Wanneer we voor het overlegmodel kiezen, kan er per school altijd nog voor het basismodel
gekozen worden. Als je het basismodel kies, kun je niet meer wisselen per school. Als iemand
bezwaar heeft tegen deze gang van zaken, wordt het punt doorgeschoven naar de volgende
vergadering. Niemand heeft bezwaar.
Correctie van Astrid Plagmeijer: Op stichtingsniveau wordt de keuze gemaakt voor het overleg of
basismodel. Als voor het overlegmodel gekozen wordt, moeten alle scholen met het overlegmodel
aan de slag. Uit het overleg zou op schoolniveau wel kunnen komen dat de afspraken de het team
maakt lijken op de bepalingen uit het basismodel. Het blijft echter een overlegmodel.
Er wordt gevraagd of het alleen gaat over welk model of ook over de inhoud. Het gaat nu alleen
om het model. Belangrijke inhoudelijke zaken komen allemaal nog in de GMR ter instemming. Niet
iedereen is het hiermee eens omdat er bij het stuk ook een implementatieplan zit.
Er wordt overgegaan tot stemming. Van de oudergeleding geven 4 personen positief advies. 5
personen onthouden zich van stemmen. Van de personeelsgeleding stemt iedereen positief. Er
zijn geen onthoudingen en geen negatieve stemmen. In het kader van de nieuwe cao wordt
hiermee ingestemd met het overlegmodel.
Notulen GMR vergadering 9 februari 2015
Besluit
5
9. Rondvraag en sluiting
De secretaris merkt op dat alle MR-en een brief hebben gehad over de verkiezingen. De MR-en
roepen ouders en leerkrachten op zich kandidaat te stellen en mailen de kandidaten naar de
secretaris van de GMR. Als er maar 1 iemand is die zich beschikbaar stelt, komt er geen
verkiezing.
Maurice Dumont vraagt of bij iemand bekend is of in het beoordelingsgesprek nieuwe punten naar
voren mogen worden gebracht, die bij het functioneringsgesprek niet aan bod gekomen zijn. De
GMR geeft het aan het logisch te vinden dat dit dan niet meer mag, maar niemand weet of dit zo
ook in het beleid staat.
De voorzitter bedankt T. Musters dat we de afgelopen paar GMR vergaderingen bij De Zuidwester
hebben mogen houden.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.
Notulen GMR vergadering 9 februari 2015
6
Download