1 Notulen 18 oktober 2016 1. Opening en vaststellen

advertisement
Notulen18oktober2016
1. Openingenvaststellenagenda
Punt6indeagendawordtnaarvorengehaald.
Deagendanoemtabusievelijktweekeer‘mededelingen’.
2. Mededelingen
AanhetnieuwelidwordtkortdestructuurvandeGMRtoegelicht.
Afgesprokenisomopdedinsdagavondentevergaderenopdelocatievande
SprongenopdonderdagopdievanDonBosco.Mochtdateenkeerwijzigen,
danwordtdattijdigbekendgemaakt.
3. (6)Notulen
Hoeweldenotulenaltercorrectieenopmerkingenzijnverspreidonderde
GMR-leden,blijkttochdateenaantalpuntennogmoetwordenverbeterd.
Onder‘3’isdeopmerkingoverdesollicitatiesvoordevervangingspoolniet
duidelijk.Degenendievandiebacdeeluitmaaktenzulleeenjuiste
toelichtingopstellenentoezenden.
Gevraagdwordtombovendetweedeenderdealineavanpunt3vetgedrukt
‘BAC’respectievelijk‘Meerjarenbegroting’optenemen.
BijderondvraagstaatbijhetvierdegedachtestreepjedaterinBorgharen
eendirecteurisbenoemd.Ofditinderdaadhetgevalis,isnietgeheel
duidelijk.
DevraagomtrentdegeldendieMosaLirabeheerdinhetkadervanhet
passendonderwijszulleninhetvooroverlegaanbodkomen.
4. (6)Werkgroepindelingmaken
Metbetrekkingtotdeverkiezingvandevoorzitterwordtgevraagdwiezich
daarvoorbeschikbaarwilstellen.
Deniet-aanwezigeledenzalgevraagdwordenofzijeveneensdezerol(len)
willenvervullen.
Omeenbeeldtekrijgenhoeiemandzijnvoorzitterschapziet,zullendeze
ledeneenkortevisiedaartoeoppapierzettenennaardesecretarismailen.
Gevraagdwordtditvóór1novembertedoen.
DeGMRkentdriewerkgroepen:
eenvoorfinanciëleonderwerpen
eenvooronderwijsenpersoneel
eenvoorcommunicatieenICT
Dewerkgroep‘OnderwijsenPersoneel’bestaat,voordehandliggend,uitde
personeelsledenvandeGMR.Drieouderledengevenaandezewerkgroep
eveneenstewillengaanondersteunen,medeomdatzijalledrieook
1
professioneeleenrelatiemethetonderwijshebben.Eénouderlidgeeft
bovendienaannogtewillenplaatsnemenindewerkgroep‘Financiën’.
Ookaandeafwezigeledenzalwordengevraagdwelkewerkgroepzijwillen
ondersteunen.
Drieonderwerpendienentewordenopgepakt:jaarplanning,het
activiteitenplanenhethuishoudelijkreglement.Internwordtafgesproken
wieditgaatdoen.
5. (2)Mededelingen
DereactiesnaaraanleidingvandepresentatievandedamesWijnen
enCobbenhaegenzijndevoorzittergemaild.MevrouwPoesenzaler
voorzorgdragendatdezeookwordendoorgestuurdnaarmevrouw
WijnenenmevrouwCobbenhaegen.
Op5en6novemberwordteenboekenbeursgeorganiseerdopde
locatievanLeeuwenborgh.Speciaalvoordekinderenisereenruimte
ingerichtwaarveelkwalitatiefgoedekinderboekenverkregenkunnen
worden.
Eriseendirecteurherbenoemd.Hierzougeensollicitatieprocedure
aanvoorafzijngegaan.Onduidelijkisofditinderdaadnietnodigis.De
secretariswordtgevraagdditnategaan.
Erwordtkortverslaggedaanvandeonderwerpendieinde
commissieOnderwijsenIdentiteitop20septemberaandeordezijn
geweest.Deervaringisdatdezecommissiesteedsbetergaatdraaien
enaangezichtwint.
OfschoondemarapterkennisgevingaandeGMRistoegezonden,
wordenertochwelenkelekanttekeningengemaakt.Zomaaktde
marapgeenmeldingvandehuisvestingvandescholen,terwijlerwel
risico’szijn,waarvoorfinanciënnodigzijn.Ookkanhijdeplanningen
controlnietkoppelenaandefinanciëlesituatieenvraagthijzichaf
waterwordtgedaanaanhetverzuimbeleid.
DitzijnpuntendieaandeRaadvanToezichtkunnenworden
voorgelegdopeenvandetweejaarlijksegezamenlijke
vergadermomenten.Desecretariszalcontactopnemenmethet
bestuurskantoorvooreenafspraakmetdeRvT.
Gevraagdwordtnaareenoverzichtvandebeleidsstukkendienunog
openstaan.
OuderswordenopgeroepenomzichaantemeldenvoordeOPR
(Ondersteuningsplanraad).
Ookwordtdevraaggesteldofdemensendieindevervangerspool
zittenwordenbetaalduitdegeldenvanhetSamenwerkingsverband.
Wederomblijktniethelderwathetdoelisvanhetdienstencentrum.
Omhierovermeertewetentekomenzaldevoorzittervoorde
volgendevergaderingdeafdelingHRMuitnodigen.
6. (4)JaaplanningMosaLira
2
Zoalsgezegdzaleenkleinewerkgroepzichhieroverenoverhet
activiteitenplanbuigen.
7. Rondvraagensluiting
-
Eenartikelmetalstitel“HeeftdeGMRaleenvervangingsbeleid
ontvangenvanhetbestuur?”wordtterkennisgevingoverlegd.
IndeCaoPO2016-2017,dievanaf1julijl.geldt,staatonderandere
datdoorhetbestuureenvervangingsplanmoetwordenopgesteld,
waaroverdePGMRinstemmingsrechtheeft.Ookwordtgeadviseerd
hierbijdeoudergeledingtebetrekken.
Eentweedeartikelgaatoverallerleibeschikbareoverheidsbudgetten.
Ofschoonhetartikelonduidelijkishoeveelerpreciesbeschikbaar
komt,gaathetomenkelemiljoenen.Overdevoorwaardenstaatniets
vermeld.
GevraagdwordtofMosaLiragebruikmaaktvandeze
overheidsbudgetten.
Deopenstaandebeleidsdocumentenzullenwordennagegaan.
GevraagdwordtofdevakantieplannernoglangsdeGMRkomt.Ditis
welhetgeval,maarnooitzovroeginhetschooljaar.
VoordatdemarapmetdeRvTzalwordenbesprokenzullentwee
ouderledenhieractiefnaarkijkenenhunbevindingendevolgende
vergaderingmededelen.
3novemberaanstaandeisinAmersfoorteennetwerkbijeenkomst
voorambtelijksecretarissen.Desecretarisheeftzichdaarvoor
opgegevenenzaldaaroverindevolgendevergaderingverslagdoen.
Op9novembervindteenWMS-congresplaats.Ditcongreswordtniet
doordeVerenigingOpenbaarOnderwijs(VOO)georganiseerd,maar
deVOOzaldaarwelmeteenstandstaan
Devergaderingwordtafgeslotenom21.45uuur.
3
Download