7-10-15 - KC Octopus

advertisement
Notulen MR vergadering 7 oktober 2015
Aanwezig: Filip- Heike-Ilse-Claudia-Arthur-Maurice en Jolanda
Afwezig: Jorg (mk)
1. Opening
Filip heet iedereen van harte welkom. Onze aandachtspunten voor komend schooljaar zijn:
- Infrastructuur locatiekeuze Nieuwbouw Regenboog/ Octopus
- Kindcentrum, samenwerking met Fides
- Onderwijstijden
- Financieel beleid
Bovenstaande punten zullen elke vergadering op de agenda geplaatst worden.
2. Mededelingen / ingekomen stukken:
- Jorg heeft een bestand voor Corrie gemaakt voor de administratie van het overblijven.
- Edith Brouwer, heeft de data voor de Ouderraadsvergaderingen doorgegeven. En eind
januari wordt er een thema-avond georganiseerd door de MR en de OR met als thema
“Kansen en bedreigen social media”
- Aanbod scholing
3. Notulen 7 juli j.l
Personeelsleden die herkiesbaar zijn, zijn weer herkozen. Notulen wordt vastgesteld en kan
op de website.
4. Kindplan Octopus
In het tekstuele stuk staat de naam van Joseph Spierings niet genoemd. Hij moet achterin in
het stuk wel tekenen voor instemming. Dit is inconsequent. Berry past dit aan.
Er worden vragen gesteld over de inzet van de middelen van Zicht en Fides. De financiën zijn
nog steeds apart. Bij de Samenstroom is er echter een constructie over betaling van
noodlokalen, waaruit blijkt dat er met middelen geschoven is. Dit roept bij ons wel vragen
op.
We missen paginanummering in het stuk.
De promotie van het Kindcentrum, dit zie je in de SWOT-analyse terug komen als
aandachtspunt. Dit zie je niet terug in de actieplannen. Berry belooft dat dit goed zal komen.
Bij de methoden op blz. 62 staat nog Leefstijl, terwijl we dit jaar gestart zijn met Kwink. Dit
wordt nog veranderd.
Verder geen opmerkingen. In het jaarplan van 2015-2016 staat overzichtelijk en up-to-date
waar dit jaar aan gewerkt wordt.
5. Locatiekeuze Nieuwbouw
Dinsdagavond is de directie, een vertegenwoordiging van de verkeersouders en MR (Maurice
en Claudia) naar een ‘brainstorm-sessie’ geweest op het gemeentehuis. Samen met
vertegenwoordigers van de andere scholen en omwonenden is input aangeleverd voor de
afwikkeling van verkeer, indien locatie Parkweg gekozen wordt voor nieuwbouw
Regenboog/Uilenspiegel. Een interessante avond met veel meningen, maar zeker ook de
gezamenlijke strekking: het moet veilig zijn! E.a. blijft onderwerp van gesprek in MR en met
verkeersouders.
Maurice had een plattegrond bij zich met daarop een uitleg hoe de nieuwe route naar school
zou worden. Het is de bedoeling om de Parkweg af te sluiten.
Nog een aandachtspunt voor ons: In de raadsmemo staat wanneer er voor gekozen wordt de
locatie voor de nieuwbouw op een andere locatie te vestigen, dan wordt onze speelplaats
ook teruggebracht naar de norm!
Maurice stuurt een memo met daarin de voorstellen naar de griffier.
6. Financieel beleid
Zicht heeft een nieuw financieel beleidsplan gemaakt. Het beleid wordt centraal bepaald. Het
nieuwe financiële beleid houdt o.a. in dat de reserves van school nu allemaal bij elkaar
komen en naar Zicht gaan, om de in het financiële plan aangegeven risico’s gezamenlijk te
dragen. Voor onze school houdt het in dat we 92.000 euro in eigen reserves houden. (pagina
5 200 euro voor elke leerling)
Dit stuk komt nog in de GMR. Wij, als MR Octopus, zijn het hier echter niet mee eens. De
voormalige RvHstg. Scholen dragen al de helft van de risico’s binnen zicht. (zie pagina 11)
7. Onderwijstijden
Geen nieuws.
8. Strategie nieuwe directie
Berry is bezig met klassenbezoeken af te leggen en persoonlijk gesprekken. In januari 2016
houdt Berry een presentatie hoe hij KC Octopus ziet.
9. Passend onderwijs, Q3
De Q3 rapportage is aangepast en goedgekeurd in juli 2015.
10. Jaarverslag en jaarrekening Zicht
Geen opmerkingen, is al goedgekeurd door GMR.
11. Evaluatie eigen functioneren MR
Reeds besproken in de openingsvergadering. Werkplan wordt nog aangepast door Filip.
12. MR regelement
Reeds goedgekeurd. Geen veranderingen.
13. Scholingsbehoefte MR
Op dit moment is hier geen behoefte aan. Iedereen heeft de basiscursus gevolgd en we
hebben 2 keer een centrale cursus met CNV gehad.
14. Rondvraag
Jolanda: Omdat er nu een 7-tal scholen binnen de stichting een Kindcentrum zijn geworden,
is de GMR bezig te bekijken hoe de zeggenschap binnen een Kindcentrum geregeld zou
kunnen worden. De GMR houdt de rest op de hoogte.
15. Sluiting
Download