Onderwerp - Beatrixdemeern

advertisement
p.c. basisschool
Koningin Beatrix
school voor protestants christelijk basisonderwijs
Notulen
Datum:
Tijdstip:
20 april 2015
20.00 uur
OUDERGELEDING aanwezig:
Voorzitter:
Maayke Bressers
Ouderlid:
Jon Vogelzang
GMR lid:
Rene Makking
TEAMGELEDING aanwezig:
Teamlid:
Martine Rijnaard
Teamlid:
Anneke van Doorn
Directie:
Rachel Taggenbrock
AGENDAPUNTEN
20.00 – 21.30 MR vergadering inclusief Rachel
Notulen van vergadering 2 maart 2015
Na enige tekstuele opmerkingen worden de notulen definitief gemaakt.
Nav de notulen:
- Het lukt de oudercommissie wederom niet om aan te sluiten bij de MR vergadering om
overleg te hebben over de toekomstige ouderbijdrage en de financiële verantwoording. De
MR besluit om nu zelf naar de vergadering van de OC te gaan (actie Jon en..?)
- De directie heeft geïnformeerd naar de kosten en uitvoerbaarheid van de weerbaarheids
training (rots water). De kosten zijn hoog, maar naast de kosten betekent het ook dat
personeel het zelf moet uitvoeren en opgeleid moet worden. Gezien de huidige
werkbelasting is dit niet mogelijk. De directie betreurt dat de gemeente hier meer stopt,
maar kan deze verantwoordelijkheid niet overnemen.
Opening en mededelingen:
- De kosten voor het onderhoud van de luchtkwaliteit zuivering is 3000 euro. Onderzocht
wordt of Arie hier wellicht een deel van kan doen.
- Vanuit de GMR:
o onder verantwoordelijkheid van de PCOU krijgen alle relevante scholen nieuwbouw
(incl Beatrix). Het ontwerp zal in 2018 gebeuren en de afronding in 2021
o In juni vindt een voorlichtingsbijeenkomst komt over de cao
- De MR besluit niet in te gaan op de uitnodiging van de stadsdialoog over zwarte piet.
- Rachel deelt mee dat het Ouderportaal van Parnassys op 1 aug open gaat.
Snoepgoed
basisschool Koningin Beatrix – Rosweydelaan 1 – 3454 BL De Meern – postadres: postbus 23 – 3454 ZG De Meern
tel. (030) 666 26 79
fax (030) 666 19 01
email [email protected]
De school wenst het snoepgedrag te verminderen. Bij traktaties en als tussendoortje krijgen kinderen
soms grote hoeveelheden snoep. Los van de gezondheid zijn ook niet andere ouders daar even blij
mee. De MR geeft mee aan de school het volgende advies:
- Op oordeel van de leerkracht mag bij te grote hoeveelheid snoep dit in de tas worden
gedaan en niet op school genuttigd. De ouder kan dan thuis verder beoordelen hoe om te
gaan met het gekregen snoep.
- Voor groep 1& 2 elke dag fruit mee te nemen als tussendoortje
- Voor groep 3 en hoger op woensdag een fruitdag te introduceren
- Een lijst te maken met goede traktaties
Enquête resultaten in de nieuwsbrief
De oudergeleding heeft een voorstel geschreven. De leerkrachtgeleding heeft dit aangevuld. De wens
in de vergadering is om het meer een veralgemenisering en samenvatting te maken. Martine en
Anneke doen een nieuw voorstel. Doel is om het 28 mei te publiceren in de nieuwsbrief.
Inspectiegetallen & M-toetsen
Wordt ter kennisneming aangenomen
Gevolgen CAO
De reacties van het personeel op het gedogen van 15 minuten pauze tussen 10 en 2 ipv 30 minuten
pauze zijn bekend. Hier zal nog verder gesprek over plaats vinden. Als er al verandering plaats moet
vinden dan is dit voor 2015/2016 geen haalbare kaart meer. Voor februari 2016 zal er duidelijkheid
moeten zijn voor 2016/2017.
Er is afgesproken om de pauzetijden te blijven evalueren.
Rondvraag
Volgende vergaderingen: 22 juni 2015
Download