notulen_mr_3-12

advertisement
Notulen MR vergadering 3 december 2007
- Notulen vorige vergadering:
punt 4 wordt aangepast, verder geen opmerkingen.
- Ingekomen stukken:
David zendt ons de jaarkalender van de MR toe.
- Mededelingen Directie:
Via OOG is er een vertrouwenspersoon aangesteld, Jacqueline Poncin.
Er is een nieuw arbocontract bij Arbo Butler, eveneens via OOG.
Het landelijk blad voor de MR (ouders) heet LOBO en is ter inzage.
- Kennismaking met voorzitter Ouderraad:
Jeroen Ermers.
- Kennismaking met kandidaat lid voor de MR (oudergeleding):
Arthur van Eck.
- Goedkeuring formatieplan:
Het plan wordt ondertekend.
- MR reglement:
Het reglement is goedgekeurd. Het conceptstatuut moet nog bekeken
worden. Actiepunt DW/MZ.
Volgende MR vergadering: 9 januari 2008
Notulist: Vincent
Download