MR vergadering 12 januari 2016

advertisement
MR vergadering 12 januari 2016
Aanvang
: 20.00 uur
Plaats
: OBS de Krullevaar
Aanwezig
: A. Coolen, N. Bartels, H. Veenstra, J. Frijters, T. v. Kasteren.
1.
Opening
2.
Mededelingen voorzitter
3.
Vaststellen agenda/ in te voegen agendapunten/ vaststellen verslag vorige vergadering
4.
Ingekomen en uitgaande stukken
Ingekomen stukken:
- Notulen teamvergaderingen
- Ongevallenprotocol
- Schoolveiligheidsplan
- Uitslag vragenlijst ouders welkomgesprekken
- Uitnodiging per mail van VOO: Startbijeenkomst MR 21 maart 2016
Uitgaande stukken:
- Oproep nieuw ouder MR lid (5 januari 2016)
5.
Bespreken notulen teamvergadering(en)
7 oktober 2015, 22 oktober 2015, 3 november 2015, 3 december 2015
6.
Aandachtspunten
-
7.
Portal digitale communicatie.
Contractafspraken Mikz
Agendapunten vanuit MR-leden
-
8.
Wederzijdse verwachtingen ouders-school (Jeroen)
Mededelingen school
-
Stand van zaken vertrek leerlingen (sneeuwbal effect)
Ongevallen protocol (herzien)
Opbrengst gericht werken
Meer begaafden (studiedag)
Schoolveiligheidsplan
9.
Rondvraag
10.
Plannen volgende vergadering
1.
Opening
Dion de Been heeft per direct de MR verlaten vanwege een andere schoolkeuze voor zijn
kinderen. Twan van Kasteren, kandidaat MR, is aangeschoven om een MR vergadering bij te
wonen.
2.
Mededelingen voorzitter
Er zijn geen officiële mededelingen. Twan van Kasteren is op dit moment de enige
schoolouder die zich heeft aangemeld als MR lid. We wachten de sluitingsdatum af (19
januari 2016).
Tijdens de volgende MR vergadering, 2 februari, zal de taakverdeling van de MR-leden
worden vastgesteld.
3.
Vaststellen agenda/ in te voegen agendapunten/ vaststellen verslag vorige vergadering
De agenda wordt vastgesteld en er zijn geen inhoudelijke opmerkingen over het verslag van
20 oktober jl.
4.
Ingekomen en uitgaande stukken
Ingekomen stukken:
- Notulen teamvergaderingen
- Ongevallenprotocol
- Schoolveiligheidsplan
- Uitslag vragenlijst ouders welkomgesprekken
- Uitnodiging per mail van VOO: Startbijeenkomst MR 21 maart 2016
- Diverse goedgekeurde notulen teamvergaderingen
Uitgaande stukken:
- Oproep nieuw ouder MR lid (5 januari 2016)
5.
Bespreken notulen teamvergadering(en)
7 oktober 2015, 22 oktober 2015, 3 november 2015, 3 december 2015
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen over de teamvergaderingen
6.
Aandachtspunten
-
-
Portal digitale communicatie.
Er vindt een oriëntatie plaats binnen BRAVOO over de opzet / haalbaarheid van een
portal digitale communicatie. Zo’n systeem kan op termijn o.a. de informatievoorziening
via brieven gaan vervangen. De Bussel heeft zo’n systeem operationeel. Wordt
vervolgd.
Contractafspraken Mikz
Er is een verschil van inzicht over de invulling van de TSO tussen MIKZ en de Krullevaar
(en BRAVOO). Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden met Agnes, de
bestuursvoorzitter en MIKZ. Tijdens de TSO wordt toezicht gehouden door 1
medewerker van MIKZ met een aantal vrijwilligers. Het is moeilijk om aan geschikte
vrijwilligers te komen. Agnes heeft gesprekken gehad met de vrijwilligersbank Contour
de Twern. Contour de Twern kan vrijwilligers leveren. De informatie is doorgespeeld aan
MIKZ, maar hierover is nog geen feedback ontvangen. Verder zijn de contractafspraken
nog niet helder voor de toekomstige invullingen. Inmiddels heeft MIKZ het
overblijftarieven verhoogd. Wordt vervolgd.
7.
Agendapunten vanuit MR-leden
-
Wederzijdse verwachtingen ouders-school
We hebben als MR een lange tijd besteed aan de ontstane onrust op school en onder de
ouders n.a.v. het vertrek van een aantal leerlingen en het voortbestaan (risicogebied). We
hebben over dit onderwerp constructief gediscussieerd en zien de toekomst met vertrouwen
tegemoet. De MR twijfelt absoluut niet aan de kwaliteit van het geboden onderwijs en heeft
haar vertrouwen uitgesproken aan het gehele team. De MR zal ieder initiatief om de groei van
het aantal leerlingen ondersteunen en toejuichen. Een goede PR in de directe omgeving is
zeer van belang.
De MR heeft ingestemd met een extra nieuwsbrief omtrent dit onderwerp.
Bij de volgende MR vergadering van 2 februari zullen de nieuwste ontwikkelingen worden
besproken.
8.
Mededelingen school
-
Stand van zaken vertrek leerlingen (sneeuwbal effect)
Dit punt is tegelijkertijd met punt 7 behandeld.
-
Ongevallen protocol (herzien)
Als een kind mogelijk lichamelijk letsel heeft opgelopen door wat voor oorzaak dan ook, of als
een kind klachten aangeeft, dan dienen de leerkrachten of de BHV-er een bepaald protocol te
volgen. Het protocol is bestudeerd en zal op kleine elementen aangepast worden. Hierna
volgt de goedkeuringstap.
-
Opbrengst gericht werken (OGW)
Agnes heeft uitleg gegeven over het OGW. Opbrengstgericht werken is erop gericht om de
onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern is dat de leerkrachten zich hun onderwijs
aanpassen aan de hand van de meetbare resultaten. Opbrengstgerichtheid wil zeggen: het
bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel de grootst mogelijke opbrengst. Om de
opbrengsten te verhogen is bewustwording een vereiste. Die opbrengsten hebben betrekking
op leerprestaties, de sociaal-emotionele resultaten en de tevredenheid van ouders, leerlingen
en het vervolgonderwijs.
-
Meer begaafden (studiedag)
Een plusklas is een voorziening om meer- en hoogbegaafde leerlingen onderwijs op maat te
bieden. Het onderwijs in de plusklas is vaak vakoverstijgend. In de meeste gevallen gaat het
om verbreding en verdieping. Over de inhoudelijke opzet van de plusklas is een studiedag aan
gewijd. Dit initiatief wordt BRAVOO breed opgezet.
-
Schoolveiligheidsplan
Het Schoolveiligheidsplan is vastgesteld en maakt onderdeel uit van de schoolgids.
Scholen zijn verplicht om veiligheidsbeleid uit te werken in een plan en dit op te nemen in de
schoolgids. Het schoolveiligheidsplan heeft vooral betrekking op de thema´s agressie, geweld,
seksuele intimidatie en discriminatie. De school stelt het plan samen met de (g)mr op. De
(g)mr heeft instemmingsrecht. Een schoolveiligheidsplan bevat bijvoorbeeld:
 preventieve maatregelen, schoolregels en sancties bij overtreding
 procedures bij incidenten en registratie van incidenten
 afspraken over opvang van slachtoffers en aangifte bij misdrijven
 afspraken over de aanstelling van een functionaris, bijvoorbeeld een coördinator
veiligheid of intermediair agressie & geweld en scholing van personeel
Tijdens deze vergadering is ook cameratoezicht buiten de schooluren besproken. De
Krullevaar wordt vaak geplaagd door vandalisme en onlangs ook door brandstichting. Hierbij
is het opslaghok met speelgoed van de peuters geheel in vlammen opgegaan. De MR spreekt
haar zorg uit, wat het volgende doelwit wordt van vandalisme / brandstichting.
De Gemeente Waalwijk stelt dat het plaatsen van de camera’s juist niet afschrikt maar juist
meer uitdaagt om schade te berokkenen. Verder stelt dat de Gemeente dat het pand goed is
verzekerd om schades te herstellen. De MR staat niet achter deze stellingen en zal bij het
volgende incident van grote omvang, de desbetreffende ambtenaar aanspreken.
9.
Rondvraag
Geen
10.
Plannen volgende vergadering
De volgende MR vergadering is gepland op 2 februari.
Actiepunten
Nr.
Omschrijving
Actiehouder(s)
1
Kosten portal digitale communicatie
Agnes
2
Contractafspraken terugkoppelen MIKz
Agnes
3
Voortgang / communicatie / acties terugloop aantal
Agnes
leerlingen
Download