Notulen van de algemene jaarvergadering 25-05-2016

advertisement
VOETBALVERENIGING “ACTIVIA”
opgericht 1 mei 1931
Secretariaat: R. Oosterwegel
Spaarpotstraat 1
7419 AX Deventer
Telefoon: 06-15310307
e-mail: [email protected]
Betreft:
Datum overleg:
Van:
Clubgebouw “De Schoapskooi”
Vermeersweg 12, 7391 JK Twello
Telefoon: 0571 – 27 13 08
www.vvactivia.nl
Notulen van de extra algemene ledenvergadering van de v.v. ACTIVIA
Vrijdag 25 mei 2016
Richard Oosterwegel
1. Opening.
Voorzitter Pauline Achtereekte opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen van
harte welkom op deze extra ledenvergadering die is uitgeschreven omdat er enkele belangrijke
besluiten voor ons liggen waarover we een uitspraak van de leden willen. De presentielijst is
getekend door de volgende leden: Jory Visch, Elderik Schoolderman, Henne Selhorst, Derk v.d.
Berg, Bertus Beuzekamp, Arco Bergman, Geert Winter, Lenie de Wilde, Gijs Koning, Coen
Kolkman, Edwin Blokvoort, Erik Rutgers, Mark Mulder, Carl van Mourik, Martin Jansen, Wim
Brinkman, Mustafa Aygun, Rik Achtereekte, Niels Achtereekte, Mara Brand, Johan Nieuwenhuis,
Arthur Schotgerrits, Johnnie Mulder, Erna Mulder, Loek Gerritsen, Rob Pamboer, Rick Otten,
Vincent de Weerd, Remco Blokvoort, Albert Polman, Bas Polman, Thomas Polman, Gerard
Jansen, Bert Zweers, Roel Siebers, Guus Leerkes, Bob van Felius, Gerard van Felius, Jaap
Broeils, Pauline Achtereekte en Richard Oosterwegel.
2. Binnengekomen stukken.
12 uitgenodigde leden hebben een bericht van verhindering gestuurd voor deze vergadering.
3. Notulen van de jaarvergadering van 25 september 2015.
Deze notulen lagen een half uur voor aanvang van de jaarvergadering ter inzage in het
clubgebouw. Vanuit de vergadering zijn er geen op- of aanmerkingen op dit verslag waarop deze
notulen worden vastgesteld
4. Opheffen Jeugdbestuur.
Zoals reeds is aangekondigd op de ALV van september 2015 hebben we besloten dat het
jeugdbestuur wordt opgeheven. Vanuit dat jeugdbestuur had Rob Pamboer zitting in het
hoofdbestuur en in de nieuwe organisatiestructuur heeft Rob aangegeven dit niet meer te
ambiëren. Zijn plek is dus vacant geworden. Het bestuur heeft n.a.v. herverdeling
van taken gezocht naar iemand die de commerciële zaken kan vertegenwoordigen en stelt aan de
vergadering voor om in te stemmen met de benoeming van Edwin Blokvoort tot lid van het bestuur.
De vergadering stemt hier van harte mee in en dus is vanaf dit moment Edwin het nieuwe lid van
het bestuur. Rob wordt met applaus en bloemen bedankt voor de inzet in het bestuur; en die dank
gaat natuurlijk ook uit naar de andere (ex-)leden van het jeugdbestuur.
Notulen ALV v.v. Activia 25-05-2016
5. Accommodatiezaken.
Portefeuillehouder Martin Jansen houdt een presentatie met speciale aandacht voor de renovatie
van veld één. Verder bespreekt hij een plan van aanpak dat hij aan het ontwikkelen is met daarin:
- de lichtmasten
- parkeren
- een eventuele keuze tussen het aansluiten bij de gemeente Voorst of het “bij Deventer” blijven
waar het gaat om
onderhoud
- zelfwerkzaamheid
Martin besluit met een vraag aan de vergadering wie mee wil denken en helpen bij alles wat er
uitgedacht en uitgewerkt moet worden in zowel de theorie als de praktijk.
Pauline informeert de vergadering vervolgens over gesprekken die gaande zijn met zowel de
verhuurder van de grond als met ambtenaren van zowel Deventer als Voorst. Deze laatste
gesprekken worden constructief en prettig genoemd en zullen zeker een vervolg krijgen.
6. Presentatie kleding- lease plan
Gijs vertelt de vergadering over de achtergronden van het kledingplan en de redenen waarom we
dit gaan invoeren. Belangrijk hierin is de gewenste uniformiteit (van het eerste selectie-elftal tot de
kleinste jeugd in hetzelfde tenue) en meer structuur, duidelijkheid en kostenbeheersing. Het
bestuur heeft vervolgens aan de kledingcommissie gevraagd om het plan uit te werken en te
presenteren in deze ALV. Dit wordt verzorgd door Arco Bergman die het gekozen kledingpakket
laat zien.
Hierna worden de financiële consequenties voor de spelende leden besproken. Dit is een borg van
€ 15,- per persoon (terug te betalen door de club wanneer de kleding en tas weer wordt
ingeleverd) en een contributieverhoging per kwartaal van € 5,- voor senioren, € 4,50 voor junioren
en € 3,- voor pupillen. Hierop wordt bij de senioren en junioren de € 1,50 die al enkele jaren als
kledingbijdrage werd ingehouden verrekend waardoor de werkelijke verhoging € 3,50
respectievelijk € 3,- is. Op vragen vanuit de vergadering wordt door het bestuur toegezegd dat de
ouders van jeugdleden (waarvan de meesten niet op de ALV aanwezig zijn omdat zij immers geen
lid zijn) een brief met uitleg over het kledingplan krijgen met daarbij een uitnodiging voor een extra
informatieavond. Er worden nog enkele vragen gesteld door de aanwezige leden waarna het
voorstel voor invoering van het kleding-leaseplan door de vergadering wordt aangenomen.
7. Vaststellen van het beleidsplan “prestatie en plezier gaan hand in hand”.
Dit beleidsplan was al eerder besproken maar nog niet definitief vastgesteld. Dat is nu met
instemming van de vergadering alsnog gebeurd.
8. Voorstel tot royement.
Het bestuur vraagt de vergadering om in te stemmen met een royement voor Jos Markvoort. Jos
heeft een contributieachterstand van langer dan een jaar en reageert niet op verzoeken om te
komen tot een betalingsregeling. De vergadering gaat hiermee akkoord en Jos Markvoort wordt
dus geroyeerd als lid van Activia.
9. Rondvraag:
* Jory Visch vraagt of het mogelijk is om nieuwe doelen aan te schaffen en hierbij ook te letten op
kwalitatief goede en qua uitstraling ook mooie doelnetten. Dit wordt toegezegd.
Verder werd er geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
10. Sluiting.
De vergadering werd gesloten door voorzitter Pauline Achtereekte.
Notulen ALV v.v. Activia 25-05-2016
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards