Agenda

advertisement
Notulen van de Algemene ledenvergadering
TVG Gennep woensdag 26 februari 2014
Afmeldingen zijn er ontvangen van: Ger en Tonnie Kerkhof, Sylvia Raaijmakers, ellie Lenssen,
Arno Wilbers, Pascal en Annemay Gisbers, Wim en Riny Arts, Ivo Reintjes, Marietje Wilbers en
jubillaris Jo Opsteegh
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en constateert dat het vereiste quorum niet aanwezig
is. Hij sluit de vergadering.
De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering.
1
Agenda:
Opening en vaststelling agenda.
De voorzitter heet alle leden die de moeite hebben genomen deze jaarvergadering te bezoeken van harte
welkom. Er zijn 24 leden aanwezig waaronder een opvallend laag aantal dames. Er komen geen op- of
aanmerkingen over de agenda. De agenda wordt hierbij definitief vastgesteld.
Voorzitter staat even stil bij een eerder ontvangen mail van Bert Fleuren. Bert heeft wegens
gezondheidsredenen zijn lidmaatschap stop moeten zetten, Bert was een van onze eerste leden. Vanuit de
vergadering volgt applaus.
2
Notulen van de algemene ledenvergadering 2013
De vergadering gaat akkoord met de notulen 2013 er zijn verder geen op- of aanmerkingen. De notulen
wordt hiermee goedgekeurd
3
Jaarverslag 2013.
Leo leest het jaarverslag voor, welke na te lezen is op de site.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
4
Financieel verslag 2013.
Penningmeester Laisa, ligt het financieel verslag toe, welke is na te lezen op de site van TVG. Het
financieel verslag wordt hiermee goedgekeurd.
5
Begroting 2014
De Penningmeester ligt de begroting toe, Hiermee is de contributie voor 2014 vastgesteld. Tevens volgt
een toelichting met betrekking tot de extra reservering die gemaakt is, deze is voor het vervangen van de
toplaag van de banen, het opknappen van het park en de entree. Er moet rekening gehouden worden met
het aanvragen van een extra hypotheek om dit alles te kunnen financieren. Er komen geen vragen uit de
vergadering. De begroting wordt goedgekeurd.
Voorzitter leest verklaring van de kascommissie voor, zij complimenteren de nieuwe penningmeester met
haar keurige administratie. De kascommissie 2014 wordt gekozen en zal wederom bestaan uit Nicole
Geutjes en Ella Nillesen.
6
Kantinediensten.
Er zijn 423 te draaien diensten, er zijn 385 diensten om in te plannen. Dit is inclusief de extra diensten die
de bestuursleden op zich gaan nemen. Er blijft een tekort van 38 diensten.
Na het zorgvuldig bestuderen van de ingevulde enquêtes komt het bestuur met 2 mogelijke opties.
1. Alle leden draaien verplicht 1 dienst per jaar en de overige 2 diensten zijn af te kopen voor
€50,00.
2. Afkoop van 3 diensten wordt verhoogd naar €75,00 op deze manier kunnen er betalende krachten
ingezet worden zodat de vereniging levendig blijft
Voorzitter vraagt om reactie van de vergadering. Vanuit de vergadering komt een hele andere berekening
mbt de te draaien diensten. Deze zal buiten de vergadering om met Jeroen doorgenomen worden.
Men wil de sleutelhouders vaker de kantine laten openen, op zich is dit een goede oplossing al is deze
tijdelijk en zeker niet ideaal voor de lange termijn.
Een aantal leden vindt optie 1 geen optie omdat er in het verleden ooit voor gekozen is om de afkoop
mogelijk te maken en je het volgens deze leden niet kunt maken om leden later alsnog te verplichten tot
het draaien van 1 dienst.
Er volgen nog vele opmerkingen en vragen Voorzitter geeft aan dat het opvallend is dat al deze
argumenten ook door het bestuur besproken zijn. Dit jaar zal er vanuit het bestuur een besluit genomen
worden.
7
Bestuursverkiezingen.
Aftredend en herkiesbaar:
Dit jaar zijn er geen aftredende, herkiesbare bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar:
Anne Kersten -van der Hoogen
Leo dankt Anne voor de afgelopen periode, mede dankzij haar enthousiasme is er een
fantastisch,gemotiveerde jeugdcommissie aan de slag gegaan en we hopen dan ook zeer dat Anne daar
nog de nodige betrokkenheid bij zal hebben. Namens het bestuur zal er op passende wijze afscheid van
Anne genomen worden.
Leo stelt Michel Roerch voor om haar plaats binnen het bestuur te vervangen als ad interim voorzitter
jeugdzaken. De vergadering gaat middels applaus akkoord.
Het bestuur is weer compleet en ziet uit naar een sportief en uitdagend jaar.
9
Rondvraag
Vanuit de vergadering komt het Verzoek om singelpaaltjes. Beer zal dit regelen nog voor de competitie
begint.
.
Jubilarissen
10

Jo Opsteegh 25 jaar lid, wegens gezondheidsredenen niet aanwezig, Voorzitter spreekt mooie
woorden over het mee oprichten van de kantine, de grote financiële invloed en zijn adviserende
rol. Het traditionele betonnen varken wordt door Leo en Jeroen op een later tijdstip overhandigd.

Coby Jansen 40 jaar lid, Ook voor Coby zijn er namens de voorzitter mooie woorden over het
begin van TVG en de betrokkenheid van Coby gedurende haar 40 jarig lidmaatschap. Voorzitter
overhandigd Coby haar erepenning
11 Afsluiting
20.55 uur. De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een sportief 2014
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards