Agenda - Gennep

advertisement
Notulen van de Algemene ledenvergadering
TVG Gennep woensdag 20 februari 2013
Afmeldingen zijn er ontvangen van: Henk Janssen, Michel Roersch, Angela Voss, Rob Peters,
Petrie Schoenmakers, Ruud Zwollo, Gerard van Haren, Arno Wilbers, Marjan Hartman, Hans Bakker,
Ton Rensen, Nicole Geutjes, Tonnie Kerkhoff, Frans Simons, Henri Akkersdijk en onze 40 jarige
jubilarissen: Hans Grutters en Ger Kerkhoff
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en constateert dat het vereiste quorum niet aanwezig
is. Hij sluit de vergadering.
De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering.
1
Agenda:
Opening en vaststelling agenda.
Leo heet alle leden die de moeite hebben genomen deze jaarvergadering te bezoeken van harte welkom. Er
zijn 23 leden aanwezig. Wat een kleine tegenvaller is. Er komen geen op- of aanmerkingen over de
agenda. De agenda wordt hierbij definitief vastgesteld
2
Notulen van de algemene ledenvergadering 2012
De vergadering gaat akkoord met de notulen 2012 er zijn verder geen op- of aanmerkingen. De notulen
wordt hiermee goedgekeurd
3
Jaarverslag 2012.
Leo leest het jaarverslag voor, welke na te lezen is op de site.
Hij staat hierbij nog even stil bij het afscheid van Henri Akkersdijk als ad interim voorzitter in mei 2012
en hoe het bestuur de voorzitterstaken heeft opgepakt, dit is met name gebeurt door Leo en Jeroen waarna
duidelijk werd dat we beter op zoek konden gaan naar een nieuwe voorzitter van de TC als een nieuwe
voorzitter van TVG. Bij agendapunt 8 zal de officiële bestuursverkiezing plaats vinden. Verder wordt
Nubuvast extra benadrukt voor hun 13de sponsor jaar waarvoor veel dank namens het volledige bestuur.
Ons ledenbestand is zeer stabiel en Pascal ligt het financieel verslag vanuit het jaarverslag toe. Vanuit de
vergadering komt de vraag hoe de contributieverhoging van afgelopen jaren gecommuniceerd is. Leo
geeft aan dat er elke ledenvergadering sinds 2011 over gesproken is en dat dit genotuleerd is en op de site
heeft gestaan. Tevens geeft Leo aan dat het bestuur besloten heeft dat dit voorlopig de laatste verhoging is.
Er komen verder geen vragen meer vanuit de vergadering en zowel het jaarverslag als het financieel
verslag worden hierbij ongewijzigd goedgekeurd.
4
Financieel verslag 2012.
Is behandeld binnen het jaarverslag, Pascal benadrukt dat we op dit moment een gezonde, stabiele
vereniging zijn al is het hoge aantal leden (95) dat afkoopt zorgwekkend, hier komen we bij agendapunt 7
op terug. Het verslag van de kascommissie wordt voorgelezen. Deze kascommissie laat weten dat na
controle de financiële stukken akkoord worden bevonden en heeft dit in een schrijven aan de
ledenvergadering bevestigd.
Het bestuur dankt Laisa en Nicole voor deze controle en vraagt de vergadering of er voor volgend jaar
leden zijn die interesse hebben om deze kass-controle uit te voeren. Ella Nillesen meldt zich aan en Laisa
zal Nicole Geutjes voor volgend jaar vragen daar zij afwezig is.
5
Begroting 2013
De Penningmeester ligt de begroting toe, er komen geen vragen uit de vergadering. De begroting wordt
goedgekeurd.
6
Commissiewijzigingen.
Ook afgelopen jaar hebben er in alle commissies een aantal wijzigingen plaatsgevonden met uitzondering
van de kantine-commissie. Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun inzet en geeft aan blij te zijn met
het feit dat alle plaatsen weer opnieuw opgevuld worden. De complete lijst met vrijwilligers is terug te
vinden op de site.
7
Contributie en afkoop verhoging.
Jeroen geeft aan dat op dit moment zoveel leden afkopen dat er nog 50 diensten ingevuld moeten worden.
Dit terwijl de kantine in de maanden januari en februari al gesloten is geweest. Willen we onze kantine
open houden dan moet er iets gebeuren. Leo geeft aan dat het bestuur met een voorstel komt om de afkoop
te verhogen naar 70,- om op deze manier de drempel om af te kopen te verhogen. Er zal deze vergadering
geen beslissing worden genomen maar het bestuur wil de discussie open houden. Vanuit de vergadering
komen de volgende vragen en opmerkingen is er al uitgezocht waarom leden afkopen? Wat gebeurt er met
leden die niet afkopen en gewoon niet op komen dagen, helemaal bij een bedrag van 70,-? De vergadering
vreest dat een verhoging alleen niet werkt op het moment dat je je leden niet deel maakt van het probleem.
Voorstel en besluit is om alle leden een e-mail te sturen om ze het probleem met de mogelijkheden uit te
leggen, een aantal dagen later zal er een enquête volgen, waarna de uitslag binnen het bestuur besproken
zal worden. De uitslag en het besluit zal kenbaar gemaakt worden aan onze leden. Vanuit de
kantinecommissie zal er een reglement komen met betrekking tot het verzuim.
De vergadering gaat akkoord.
8
Bestuursverkiezingen.
Aftredend en herkiesbaar:
Dit jaar zijn er geen aftredende, herkiesbare bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar:
Leo v. Schaijk voorzitter TC
Pascal Gisbers Penningmeester
Leo dankt Pascal voor de afgelopen 5 jaar met bloemen en stelt Laisa Noy voor als nieuwe penningmeester, de
vergadering gaat middels applaus akkoord
Het bestuur stelt de volgende nieuwe bestuursleden voor:
Leo v. Schaijk voorzitter TVG
Rene Rutten Voorzitter TC
Leo stelt Rene Rutten voor om zijn plaats binnen het bestuur te vervangen als voorzitter TC zodat Leo de
functie van voorzitter kan vervullen.
Wederom gaat de vergadering middels applaus akkoord.
Het bestuur is weer compleet en ziet uit naar een sportief en uitdagend jaar.
9
Rondvraag
Vanuit de organisatie van de donderdag avond toss komt de vraag of de omliggende dorpen aan mogen
sluiten bij onze toss. Leo geeft aan dat dat aankomende bestuursvergadering besproken zal worden.
10 Jubilarissen

Jan van de Ende 25 jaar lid , Leo spreekt mooie woorden en het traditionele betonnen varken
wordt overhandigd.

Ger Kerkhoff 40 jaar lid, helaas niet aanwezig

Hans Grutters 40 jaar lid, helaas niet aanwezig
11 Afsluiting
20.45 uur De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een sportief 2013
Download