Notulen MR vergadering dd 2-2-2016

advertisement
Notulen MR vergadering d.d. 2-2-2016
1. Aanwezig: alle MR leden plus Harry en gast Hanneke Stam, Femke van TSO ziek
TSO bespreking: ging niet door door ziekte Femke, volgend verg. (9-3) komt Debby (TSO)
2. Opening & mededelingen:
Marcel licht nieuwe vergaderstructuur toe aan de hand van verbeterpunten:
- Tijdsverloop opgenomen, bij uitloop onderwerp waar mogelijk naar volgende verg. tillen
- Verzoek om aangeleverde stukken week van tevoren aan te leveren waar mogelijk, om inleestijd te krijgen
(scheelt verg. tijd) en beter kunnen besluitvormen
- In te plannen vergadertijd van tevoren graag aangeven, en afh. laten zijn van belangrijkheid voor MR
(besluitvorming/informatief ed.)
- Belangrijke last minute ingevoegde vergaderonderwerpen kunnen ervoor zorgen dat voor minder
belangrijke zaken gezamenlijk besloten wordt deze over te hevelen naar volgende MR vergadering
- Graag in de gaten houden of onderwerpen schoolbreed zijn, bij twijfel mail Marcel
- Gezondheidsbeleid: door gehele team beoordeelt als verantwoordelijk van de ouders zelf
Notulen vorige vergadering: ACTIE: Loes past rondvraag aan, Miranda M checkt, dan op site, actiepunten
afgehandeld.
Inventarisatie rondvraag: 1 vraag betreffende ouderbijdrage en rol MR
3. Ouderbetrokkenheid
- Informatie over afstudeeronderwerp Hanneke Stam op ’t Baeken door Hanneke zelf
Toelichting gekregen en vragen ingevuld over ouderbetrokkenheid en eigenaarschap.
Hanneke heeft aanpak uitgelegd, de fases, en uiteindelijk volgt een advies voor de school.
Bijlage: e-book ‘Ouderbetrokkenheid 3.0 Van informeren naar Samenwerken’.
Zie www.cps.nl/ouderbetrokkenheid (als suggestie voor ideeën, want nog niet schooleigen voor ’t Baeken)
Vragen/opmerkingen? [email protected]
4. Inspectiebezoek: bevindingen en ervaringen worden gedeeld door Harry en team.
Let op: inspectie ziet ‘goed’ als excellent (er bestaat alleen onvoldoende-voldoende-goed)
Rapport volgt, ouders krijgen hiervan bericht, waar te lezen
5. IKC: projectleider Jacqueline licht toe welke kant het op kan gaan, wat de fases zijn en waar we nu zitten.
6. Medelingen: OR schoolreis wordt maandag 19-9-2016. GMR: volgt nog. Team: nieuwe deurbeleid kleuters
bevalt team goed (ouders komen gespreider, rustiger in aula, kleuters zitten eerder in de klas, deur kan
eerder worden gesloten). Carnaval en studiedag besproken. Veel zieke collega’s m.n. in bovenbouw. (ACTIE
MR in samenwerking met OR! Marcel neemt contact op met voorzitter OR) Team vangt dat onderling goed
op.
7. Rondvraag: Ouderbijdrage: Bij opvallend veel gezinnen was herinnering nodig, heeft MR hier nog een rol in?
In september 1e brief ouderbijdrage als bijlage aan paperclip, 1e herinnering op papier in januari. Bij
meerdere gezinnen spelen financiële moeilijkheden. Harry: volgend jaar niet als bijlage aan paperclip maar
als aparte brief via digiduif. Penningmeester doet aan Harry verslag.
8. Vergadering sluit keurig om 22.00 uur
ACTIEPUNTEN:
Loes
Marcel
Afgehandeld:
Notulen 17-11-15 aanpassen e.v.
contact voorz. OR voor zieke teamleden
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards