Presentatie 28 maart 2011

advertisement
Agenda vanavond

Welkom

Presentatie OB (20 minuten)

Koffie (15 minuten)

Panelgroepen (45 minuten)

Afsluiting; hoe gaan we verder (15 minuten)
Ouderbetrokkenheid?
PRIMA GEREGELD, toch?
Want..

…we “vechten” voor een plek in de bus bij
schoolreisjes

...we lopen massaal mee met de boswandeling

...we knutselen en versieren volop
Klopt! OuderPARTICIPATIE scoort een 10!
Ouderbetrokkenheid
Ouderparticipatie gebeurt op school,
Ouderbetrokkenheid speelt zich vooral thuis af.
Wat is ouderbetrokkenheid? Interesse voor/betrokkenheid
bij:
de ontwikkeling van het kind

de school van het kind

de leraar

het huiswerk

ouderavonden en tienminuten-gesprekken

respectvolle communicatie tussen ouders, leraren en
leerlingen




Waaróm ouderbetrokkenheid?
Aangetoond positief effect op leerprestaties
Positief effect op werkhouding en cognitief leren
Pas wanneer je informatie hebt over prestaties
en leerdoelen, kun je kiezen en een afweging maken:
of, en zoja, wát je er mee doet!
Uitkomsten ouderenquête





Respons ouderenquête: 46%
Ouders vinden dat veel informatie
onduidelijk en niet tijdig wordt gegeven
Structuren zijn onduidelijk m.b.t. kinderen met een
zorgvraag; ouders voelen zich vaak onbegrepen, moeten
zelf initiatief nemen en afspraken worden niet altijd
nagekomen
Het is niet helder wat de school van ouders verwacht
(leerondersteuning thuis, hoe/waar kunnen klachten /
opmerkingen het best gecommuniceerd worden)
Behoefte aan duidelijke afspraken over effectieve,
respectvolle communicatie, zowél bij ouders als team
Mate OB Daverhof
Mate van OB is ingedeeld in 5 fasen
Fase 1: Informatiegericht (De Daverhof nu)



Info vaak achteraf (kijkavonden, project, … …)
Enkele formele overlegmomenten (10 min.gesprekken,
verwijzing middelbare school)
Algemene informatie vooraf (jaarkalender, Daverpraet,
website)
Fase 2: Structuurgericht (De Daverhof 2012/2013)


Verwachtingen en verantwoordelijkheden van docenten,
leerlingen en ouders zijn duidelijk omschreven en
vastgelegd
De school stelt snel en adequaat relevante gegevens
beschikbaar
Fase 3: Relatiegericht



Fase 1 + 2, én:
Er wordt tijd beschikbaar gemaakt voor het
opbouwen van een relatie met de ouders
Het handelen van de school is proactief en gericht op
voorkomen en oplossen van problemen
Fase 4: Samenwerkingsgericht (doel De Daverhof 2015)


Fase 1 + 2 + 3, én:
De school bekijkt voortdurend waar ouders kunnen worden
ingeschakeld vanuit hun specifieke kennis en probeert om de
samenwerking met ouders steeds te verbeteren
Fase 5: Innovatiegericht

In deze fase worden ouders vroegtijdig betrokken bij
onderwijsvernieuwing en hebben ouders een gelijkwaardige
positie in de besluitvormingsstructuur
OB, wat is het? → Uitkomst enquête: Daverhof fase 1 → aan de slag:
formeer een regiegroep → motivatie regiegroep:
Als regiegroep 'ouderbetrokkenheid' vinden we
het van essentieel belang dat ouders meer
worden betrokken bij het onderwijs van
onze school.
Regiegroep aan de slag met OB → Startpunt: wat is de visie van
school en wat zijn onze doelen?
Visie Daverhof op OB
Op de Daverhof werken ouders en team samen
aan
de ontwikkeling van de kinderen. Ieder heeft daarin een eigen
rol en verantwoordelijkheid, gericht op het welbevinden en de
optimale ontwikkeling van ieder individu.
Wij geven aan wat ouders kunnen verwachten van de school en
wat daarbij de grenzen zijn en wij geven aan wat wij van de
ouders verwachten. Wederzijdse open communicatie is hierbij
essentieel.
Wij gaan met respect met ouders en leerlingen om en verwachten
van hen dat ook met ons te doen. De Daverhof is een
transparante school, die duidelijk onderdeel uit maakt van de
dorpsgemeenschap en aantrekkelijk is voor ouders en
leerlingen.
Doelen: Over 4 jaar willen we...
Parent Teacher Association
Standaard 1 PTA (Actieve ouders):

Ouders zijn actieve deelnemers bij de totale
schoolontwikkeling van hun kind
Standaard 2 PTA (Effectief communiceren):


Taken en verantwoordelijkheden van team en
ouders zijn duidelijk omschreven en vastgelegd
Tijdige, duidelijke communicatie
Doelen: Over 4 jaar willen we
(vervolg)
Standaard 3 PTA (ondersteuning van
leerlingresultaten):

Ouders en leraren werken samen aan de
cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling
van de leerlingen
Standaard 4 PTA (recht voor ieder kind):


Ouders weten hoe het schoolsysteem werkt
De school stimuleert en ondersteunt ouders om
hun eigen en andere kinderen succesvol te
laten zijn
Doelen: Over 4 jaar willen we
(vervolg)
Standaard 5 PTA (Gelijkwaardigheid
besluitvorming):

in
De school houdt rekening met de stem van
ouders in gezamenlijke besluitvorming
Standaard 6 PTA (Samenwerken met de
gemeenschap):

Ouders en school werken samen aan de
maatschappelijke participatie van de leerlingen
Korte termijn doelstellingen






Fase 1 en 2 bereiken voor aanvang
schooljaar 2012/2013
Bestaande protocollen zijn geactualiseerd en
gecommuniceerd
Communicatie vanuit school tijdig, verzorgd, uniform
en waar mogelijk per e-mail
Ouders worden betrokken bij opstellen van een
handelingsplan
Website is actueel en verschaft ook echt info
Per periode worden leerdoelen en thema's vooraf met
ouders gecommuniceerd
Lange termijn doelstellingen
(2014/2015)



De fasen relatie- en samenwerkingsgericht zijn volgens ouders en leerkrachten
verbeterd, minimaal 75% geeft “tevreden”
Handelingsplannen worden samen met ouders
(en leerlingen) opgesteld en ondertekend (100%)
Docenten ervaren dat ouders precies weten
wanneer en hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen met schoolwerkzaamheden (75%)
Panelavond ouders
Onderwerpen:
1. Informatievoorziening & communicatie
2. Zorgleerlingen
3. Samenwerking ouders en school
4. Wat nog meer...
Spelregels:

Kritiek is prima maar probeer opbouwend te formuleren

Blijf respect hebben voor elkaar

Probeer oplossingen te formuleren

Formuleer waar mogelijk ook de vorm van feedback die
je wenst
Tot slot...

Samenvatting belangrijkste
uitkomsten panelavond

Doelen realiseren we alleen met úw medewerking

Niet in 1 dag/schooljaar volbracht....

We houden u op de hoogte!
Hartelijk dank voor uw belangstelling!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards