Cedin PowerPoint sjabloon - Lokale Educatieve Agenda

advertisement
0
Sessie 2
Ouderbetrokkenheid
en voorschools
Bijeenkomst G33 Utrecht
1
Brief van minister aan Tweede
Kamer (29 november 2011)
• Belang betrokkenheid van ouders bij
taalontwikkeling van jonge kinderen.
• Afspraken met gemeenten dat ze meer gaan
doen om ouders te betrekken.
• Gemeenten gaan stimuleren dat ouders thuis
meer ontwikkelactiviteiten gaan doen.
• Gemeenten gaan ouders stimuleren om te
participeren in activiteiten op de vroeg- of
voorschool.
• Afspraken over een betere toeleiding van
kinderen naar vve.
2
Indicatoren Inspectie
1.
2.
3.
4.
Gericht ouderbeleid
Ouders zijn vooraf adequaat geïnformeerd
Intake (ouders bevragen)
Stimuleren om thuis
ontwikkelingsstimulerende activiteiten te
doen
5. Participatie in VVE-activiteiten in de
voor/vroegschool
6. Informeren over de ontwikkeling van hun
kind
7. Rekening houden met de thuistaal
3
Verbeterpunt
•
•
•
•
•
•
(gem. 4 gemeenten)
Gericht ouderbeleid
Ouders zijn vooraf adequaat geïnformeerd
Stimuleren om thuis ontwikkelingsstimulerende
activiteiten te doen
Participatie in VVE-activiteiten in de
voor/vroegschool
Informeren over de ontwikkeling van hun kind
Rekening houden met de thuistaal
95%
23%
4
50%
61%
40%
5%
Twee vragen:
• Is Ouderbetrokkenheid een speerpunt
binnen jouw organisatie?
• Zo ja, waaruit blijkt dat?
• Zo nee, wat zijn de weerstanden?
5
MINI-ENQUETE
Met o.a.:
• Vind je oudercontacten belangrijk?
• Weet je of de ouders thuis activiteiten
met hun kinderen doen?
• Weten de ouders wat jij van ze
verwacht?
• Ga je op huisbezoek?
6
Waarom zijn betrokken ouders
belangrijk?
• Kinderen met betrokken ouders
presteren beter
• Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt
positief effect op zowel sociale als
cognitieve ontwikkeling van kinderen
• Kortom: kinderen behalen hogere
leerresultaten door actief ouderschap
7
Achtergrond
Ontwikkeling van (jonge) kinderen
Overige
ontwikkeling, etc.
Motorische
ontwikkeling
Buurt
Educatie en
onderwijs (VVE)
Cognitieve ontwikkeling van (jonge) kinderen, waaronder
taalontwikkeling
Interactie in het gezin
Onderwijs- en
ontwikkelingsstimulerend
gedrag van ouders
Geletterdheid van ouders
ouderbetrokkenheid
Opleidingsniveau van ouders
Thuis een rijke leeromgeving
scheppen
9
Ouderparticipatie in de
peuterspeelzaal/kinderopvang
10
Ontwikkelingsondersteunend gedrag
•
Steunen, sturen en stimuleren
Ouders tonen affectie en warmte, bieden emotionele steun en
hebben respect voor de autonomie van het kind. Ouders
geven leiding aan hun kind, maken duidelijk wat ze
verwachten, stellen grenzen, houden toezicht en sturen bij
wanneer het verkeerd gaat.
•
Een verdiepende communicatie met hun kinderen
Ouders gaan in op de ervaringen en gevoelens van kinderen. Ze
vragen door, zowel naar concreet waarneembare zaken als
naar meer abstracte zaken, buiten het hier en nu.
•
Hoge (reële) verwachtingen van hun kinderen
Ouders volgen met belangstelling hoe het met het leren van hun
kind gaat. Ze ondersteunen het en verwachten dat het kind
zijn best doet.
•
Een rijke leef- en leeromgeving voor ‘informeel leren’
Ouders bieden een rijke leeromgeving aan van dingen van
alledag. Ze praten over de dagelijkse zaken, lezen voor,
zingen en doen spelletjes. Ze laten kinderen op een leuke en
speelse manier kennis maken met taal en communicatie
Uit: Bordewijk, e.a., 2007)
Interactie in het gezin
In v lo e d v a n in te ra c tie o p d e ta a lo n tw ik k e lin g
o p 3 -ja rig e le e ftijd
600
o ud e rs : g e m . a a nta l
uiting e n p . uur
500
400
uur
g e m . a a n ta l w o o rd e n p e r
(H a rt & R is le y , 2 0 0 3 )
o ud e rs : ve rs c hille nd e
w o o rd e n p . uur
300
k ind e re n: a a nta l uiting e n
p . uur
200
K ind e re n: ve rs c hille nd e
uiting e n p . uur
100
0
Hoog
M id d e n
Laag
o p le id in g s n iv e a u o u d e rs
Opdracht in groepjes
• Schrijf op flap wat je doet om ouders te
betrekken bij taalontwikkeling van hun
kind?
• Wat zou je nog meer kunnen doen?
13
Partnerschap
Valkuilen
Ouders en leidsters
beschouwen elkaar niet
als gelijkwaardige
partners
Maak gebruik
van
Ouders wel degelijk
geïnteresseerd
Grootste bezit van
ouders is hun kind
Scepsis over
functioneren ouders als
opvoeders
Ouders beschouwen PSZ
als sleutel tot toekomst
14
Partnerschap: hoe?
Leidsters
Ouders
Ontwikkel visie op
ouderbetrokkenheid
Deelnemen aan
activiteiten, bijv.
oudercursus, voorlezen
Stel plan op met gerichte
activiteiten
Informeer ouders over
belang ouderbetrokkenheid
Deelnemen werkgroep
ouderbetrokkenheid
Stimuleer ouders in
ondersteuning kind
Geef feedback aan ouders
Uitvoeren thuisopdrachten
15
16
17
18
19
Stichting Leraar Leerling Ouders
Missie:
“Stichting LLO is een maatschappelijk
organisatie waar de leerling, de leraar en de
ouders vanuit een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid samenwerken
waardoor er een samenleving ontstaat
waarin kinderen zich optimaal kunnen
ontwikkelen.”
20
Kernkwaliteit
1.1
De peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf heeft een heldere visie met bijbehorende doelen
op het gebied van ouderparticipatie geformuleerd.
1.2
In de visie beschrijving wordt inzicht gegeven in de analyse van de ouderpopulatie, waarin
informatie naar voren komt zoals:

Beschikbare tijd (werkend, werkloos, éénouder gezin);

Taalachtergrond (Nederlands, tweetalig, weinig Nederlandse taalbeheersing);

Opleidingsniveau (hoog opgeleid, lagere beroepsopleiding, geen opleiding, analfabeet).
1 2 3 4
21
1.3
Op basis van de analyse van de ouderpopulatie, de wensen van de ouders en de eigen
doelstellingen is een concreet ouderbeleid geformuleerd en op schrift gesteld.
1.4
Het beleid wordt in de praktijk ook daadwerkelijk uitgevoerd.
1.5
De leidsters beschouwen de ouder als gelijkwaardige partner als het gaat om de
deskundigheid t.a.v. hun kind.
1.6
De leidsters huldigen het principe ‘Lastige ouders bestaan niet, wel ouders die het moeilijk
hebben’.
1.7
De leidsters hebben vertrouwen in de ouders en verwachten van ouders dat zij vertrouwen in
hen hebben.
Verbetertraject Ouderbetrokkenheid
Met behulp van een kwaliteitsinstrument kan een 2jarig verbetertraject Ouderbetrokkenheid
worden uitgevoerd.
1:
Tijdens een uitgebreide intake met de coördinator en/of directie wordt, aan de hand van het
inspectierapport, ingegaan op de kwaliteitskaart Ouders.
2:
Tijdens een bijeenkomst voor circa 10 leidsters of pedagogisch medewerkers en hun
coördinator zal de kwaliteitskaart Ouders worden doorgenomen en zullen verbeterpunten worden
vastgesteld.
3:
22
Vervolgens zal samen met een adviseur een verbeterplan worden opgesteld.
Volgende bijeenkomsten kunnen deel uitmaken van het verbetertraject:
Studiebijeenkomst 1: Visie Ontwikkeling Ouderbeleid
Studiebijeenkomst 2 en 3: Voeren van oudergesprekken
Studiebijeenkomst 4: didactisch partnerschap/ontwikkelingsondersteunende rol van ouders
Optioneel: Het verkrijgen van het keurmerk Ouderbetrokkenheid van de stichting LLO. De kosten
hiervoor bedragen €1600,00, excl. begeleiding
De kwaliteitskaart Ouders sluit aan bij het toetsingskader van de inspectie.
De kosten voor dit 2-jarige traject bedragen ca. €4500,00 incl. teambijeenkomsten en trainingen, verbeterplan, voorbereidingstijd, afstemmingsoverleg, maar exclusief reistijd
en reiskosten.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards