Samen werken aan Ouderbetrokkenheid

advertisement
Samen werken aan
ouderbetrokkenheid
Symposium d.d. 30-06-15
Workshop door
Wim Goossens (expertdocent) en
Connie Wezeman (regionaal projectleider Special Heroes)
Inhoud
• Warming up ouderbetrokkenheid
• Tactiekbespreking
– Ervaringen van een regionaal projectleider
– Enkele spelconcepten over ouderbetrokkenheid
– Aanpassingen in ons spelconcept?
• De wedstrijd
• Cooling down
7/6/2015
Warming up
Een succesreflectie:
• Bespreek eens met elkaar een succesvol
verloop van betrokkenheid tussen ouders
en uw organisatie/ school/ vereniging.
• Leg de focus op:
– Wat waren nu de ingrediënten van het succes?
– In sporttermen:
• Wat zat er goed in het spelconcept/de
tactiek?
• Wat zat er goed in de teamspirit/cohesie?
7/6/2015
Waar gaat het over?
Organisatie/
School/Verenigingsgericht
• Ouderparticipatie!
Oudergericht
• Betrokkenheid op
ouders!
• Participatie bij ouders!
• Betrekken bij de
activiteiten
• Enz.
• Aansluiten bij de
ouders!
• Enz.
• Ouders betrekken!
7/6/2015
Ouderbetrokkenheid
Waarom werken aan een
ouderbetrokkenheid?
De basis en startpunt:
Het ouderperspectief:
Ouders ‘verdienen’ om betrokken te
zijn bij (professionele) bemoeienis van
hun kind!
7/6/2015
Ouderbetrokkenheid
Waarom werken aan een oudergerichte
organisatie:
• Organische opgebouwde ouderkennis en
professionele kennis wordt aan elkaar verbonden!
• Betere behandel/begeleidingsresultaten!
• Grotere tevredenheidscores bij ouders richting de
organisatie!
• Bevorderen van continuïteit en duurzaamheid.
• Oudergerichte professionals zijn ingebed in een
oudergerichte organisatie: werken vanuit gelijke
visie
7/6/2015
Tactiekbespreking
Ervaringen van Connie Wezeman,
regionaal projectleider
Special Heroes ……….
7/6/2015
Tactiekbespreking
Enkele “tactieken” voor vergroten van
ouderbetrokkenheid
– Verder bouwen op bovengenoemde
succeservaring?
– Hoe kunnen we ons succes verbreden,
verdiepen, op een ander niveau tillen?
(zie artikel “De oudergerichte Organisatie Goossens W. (juni 2015),
tijdschrift voor ouderkennis SWP
7/6/2015
Ouderbetrokkenheid
Vijf ordeningsprincipes
7/6/2015
Startpunt:
De oudergerichte attitude
Kenmerkend
• Gaat uit van psychologie van
ouderschap (zie ouderschapstheorie)
• Geeft blijk van een oudergerichte
attitude.
7/6/2015
De oudergerichte attitude….
•
•
•
•
•
Oudervriendelijk
Oudersensitief
Ouderbetrokken
Oudergericht
Daar waar nodig of gewenst,
ouderbegeleidend.
7/6/2015
Vijf ordeningsprincipes:
Startpunt: de oudergerichte attitude!
Ordeningsprincipes
• Wetgevende en beleidsmatige kader
• Organisatiegebieden
• Organisatieniveaus
• Niveau van invloed
• regulatieve cyclus primaire proces
7/6/2015
Ordeningsprincipe 1
Wetgevende en beleidsmatige kader
Kern:
Voldoet de organisatie aan het wetgevende en
beleidskader van de overheid?
• Wetgeving op het gebied van inspraak en
medezeggenschap (cliëntenraden, MR,
klachtenregeling, etc.)
• Beleid kwaliteitszorg (inspraak in zorgplannen,
ouders als stakeholders, kwaliteitskaarten, enz)
7/6/2015
Ordeningsprincipe 2
Organisatiegebieden
Kern:
Is er op alle organisatiegebieden
aandacht voor betrokkenheid van
ouders:
• Inhoud
• Organisatie
• Personeel
• Financieel
7/6/2015
W. Goossens 2014©
7/6/2015
Ordeningsprincipe 3
Organisatieniveaus
Kern:
Is er op alle organisatieniveaus
aandacht voor ouderbetrokkenheid:
• Strategisch niveaus
• Tactisch niveau
• Operationeel (uitvoerend) Niveau
7/6/2015
Ouderbetrokkenheid en Organisatieniveaus
Goossens
Strategisch niveau
Ouderbetrokkenheid t.a.v.
visie, beleid, beheer ,
organisatie, personeel
Tactisch niveau
Ouderbetrokkenheid t.a.v.
cluster/bouwniveau: huisvesting,
inrichting, groepen, activiteiten,
enz.
Uitvoerend niveau
Ouderbetrokkenheid t.a.v. of in
het primaire proces: ouder als
participant, facilitator,
ondersteuner.
7/6/2015
Niveau van invloed
Kern:
Is er een matrix van niveaus van
invloed in de organisatie:
• Niveaus van invloed:
mee-weten, mee-helpen, meedenken, mee-beslissen
• Organisatie:
organisatie – unit – groep - client
7/6/2015
Niveaus van ouderbetrokkenheid
Vertaling van Bolks 2011
Professioneel communiceren met ouders
meeleven
Organis
atie
Unit
Groep
Cliënt
7/6/2015
meehelpen
meedenken
mee
beslissen
Regulatieve cyclus
Kern:
Is er tijdens alle fasen van het primaire
proces aandacht voor betrokkenheid van
ouders:
• De voorfase
• De aanmeldingsfase
• De opname/startfase
• De uitvoerings/verblijfsfase
• De beëindiging/nazorgfase
7/6/2015
Ouderbetrokkenheid en regulatieve cyclus
Vrije Vertaling Geurts E, 2010,
Ouders betrekken in de residentiële jeugdzorg
Fase
Voorbeelden wijze van
betrekken van ouders:
Voorfase
Goede voorinformatie, voorschoolse
contacten, huisbezoeken, enz.
Aanmelding
Informatieverstrekking, kennismaking,
huisbezoek, enz.
Plaatsing/opname
Doelen, aanpak, netwerkoverleg, zorgplan,
enz.
Verblijf
Info uitwisseling, telefonische contacten,
evaluaties, dagelijkse activiteiten, taken,
verantwoordelijkheden,
ontspanningactiviteiten, uitjes,
ouderavonden, cursussen,
gespreksgroepen, enz.
Beëindiging/Nazorg
Exit gesprekken, nazorg,
terugkeergesprekken, enz.
7/6/2015
Tactiekbespreking
Aanpassing tactiek
(Zie voorgaande dia’s)
Wissel uit in subgroepen:
• Wat is onze huidige spelsituatie?
• Waarop moeten wij onze tactiek
aanpassen?
• Formuleer voor uw
organisatie/school/vereniging drie
tactische aanpassingen/wijzigingen m.b.t
ouderbetrokkenheid.
7/6/2015
De wedstrijd
Lastige spelsituaties m.b.t
betrokkenheid van ouders.
7/6/2015
Lastige “spelsituaties” m.b.t.
ouderbetrokkenheid
Geef eens drie voorbeelden waarin u
de ouderlijke betrokkenheid of de
omgang met ouders als lastig ervaart.
7/6/2015
Lastige “spelsituaties” m.b.t.
ouderbetrokkenheid
Waardoor ervaart u die
ouderbetrokkenheid of omgang met
ouders als lastig?
7/6/2015
Beelden over ouderschap
Wat ouders bij ons kunnen
oproepen …..
7/6/2015
Contact met (lastige) ouders
confronteert ons met….
Eigen persoonlijke geïnternaliseerde:
– Socialisatiegeschiedenis en wijze van ’beouderd’ zijn:
beelden over ouderschap, eigen ouderschap,
ideaalbeelden …..
– Denkschema’s
waarneming – gewaarwording –
denkstijlen/overtuigingen
– Emotionele oriëntaties
gevoelsreacties, emotionele respons, overdracht –
tegenoverdracht, ……..
– Maatschappelijke perspectieven
maatschappelijk omgevingsveld, tijdsbeeld, ambivalent
overheidsbeleid……
Bewustzijn hiervan bevordert het contact met
ouders!
Mentale modellen van
Leerkrachten/professionals naar ouders
•
•
•
•
•
Protectieve model
Expertmodel
Transmissie model
Consument model
Partnershipmodel
Vrije vertaling Carmel Borg (Malta) 2013; op basis van Hornby, G
(2000)Improving Parantal Involvement, London, Cassel
7/6/2015
Theoretische kaders
• Ouderschapstheorie (v.d. Pas):
• Kernbegrippen
• Denkschema
• Hornby/Borg:
• Mentale modellen van professionals
7/6/2015
Kernbegrippen ouderschapstheorie
• Besef van verantwoordelijk-zijn (tijdloos
en onvoorwaardelijk).
• Ouderschap maakt kwetsbaar.
• Ouders zijn (eindverantwoordelijk) consult
vragende opdrachtgevers.
• Er is een onderscheid tussen partnerschap
ouderschap –– opvoederschap.
• Ouderschap is meer dan opvoederschap en
gaat door als opvoederschap (soms
tijdelijk) stopt.
7/6/2015
Denkschema over Ouderschap
Ouderlijke
werkvloer
Bufferprocessen
Omstandigheden
Basisgedragingen
(schijf van 5)
• veiligheid
• verzorging
• zicht houden
• verwachtingen
• begrenzen
Solidaire
gemeenschap
Kind
Moeder
Vader
Broers en zussen
Grootouders, andere familie
Sociaal netwerk
Behuizing, baan, inkomen
Stad, platteland, buur
Cultuurverschil, Godsdienst,
schoolsysteem
Geweld op tv en videospelletjes
Migratie en vluchten, GSM, SMS
en internet
Reclame voor alcohol
Opvoeddeskundigen
Enz.
Timen & doseren
Emotieregulatie
Taakverdeling
Metapositie
“Goede
ouderervaringen”
Handelingsrepertoire
Enkele helpende
gesprekmodellen in de directe
omgang met ouders..
7/6/2015
Oog voor vier vormen
van erkenning van ouders
•
•
•
•
7/6/2015
Inclusie= erbij horen
Controle = invloed kunnen uitoefenen
Affectie = als mens worden gezien
Schaduwkanten= existentiële pijn en
verdriet aanwezig kunnen laten zijn.
Coachen ……
• Hoe ‘toont’ uw
organisatie/school/vereniging
waardering voor de bijdrage van
ouders?
• Op welke wijze gaat u in op vragen
van ouders?
• Hoe speelt u in op diversiteit van
ouders?
7/6/2015
DRIE WAARNEMINGSPOSITIES
IN DE COMMUNICATIE.
Positie 1:
Het waarnemen / observeren van jezelf
tijdens het gesprek.
Positie 2:
Het waarnemen /observeren van de ander
tijdens het gesprek.
Positie 3:
De metapositie / de helikopterview.
7/6/2015
Reageren in 3-Dimensies
Dimensie1:
willen gezien en gehoord worden
(feel known & understood)
Dimensie 2:
willen weten en begrijpen
(want to know & understand)
Dimensie 3:
naast de ouders = samen
(feel together)
Model IPG , Versie 2013
© Goossens, W.
CONTEXT
Boven
de tafel/
waterspiegel
Onder
de tafel/
Waterspiegel
Inhoudsniveau
Interactieniveau
Procedureniveau
Bestaansniveau
Cooling down ……
Uitlopen:
• Welk resultaat heb je behaald in
deze workshop
• Wat neem je mee terug naar je eigen
vereniging om verder op “te trainen”
7/6/2015
Afronding:
• Laatste vragen …
• Verdere informatie: zie ook flyers
Bedankt voor de aandacht
Wim Goossens en Connie Wezeman
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards