Notulen 05-06-2015 - Kindcentrum Theresia

advertisement
Notulen KC Raad vergadering (MR en LO)
15-06-2015
Aanvang: 21.00 uur
Eindtijd: 22.00 uur
Aanwezig: Marga, Marita, Wim, Anne, René, Annekee, Laurine, Diana
Kretschmann, Margreet, Marianne (vz), Susanne (not.)
Afwezig: Diana Kramer, Soraya
1. Welkom
2. Notulen vorige vergadering 18-05-2015
Goedgekeurd
3. Actielijst 18-05-2015
KC- Actielijst
Klaar
Wie
Gereed per
Vanuit
Agenda opstellen voor eerste vergadering
komend schooljaar
Opstellen huishoudelijk reglement KC-raad
Marita
KC
Nader te bepalen
2 weken voor de
vergadering
September
Organisatie dag van de KC-medewerker
leden van het MT
najaar 2015
MT
4. Evaluatie KC RAAD (vergaderingen) 2014/2015
Evaluatie huidige situatie:
Positief:
-
Het uitdragen van één Kindcentrum
Het op de hoogte zijn van wat er integraal speelt.
De losse LO vergaderingen bereiken meer diepgang.
Negatief:
-
Grote groep mensen om mee te vergaderen
Vergaderingen duren lang
Bij KC raad vergaderingen was er te weinig tijd om zowel LOgerelateerde zaken als MR gerelateerde zaken (e.g. werkplan
bespreking) beiden voldoende aandacht te geven.
Suggesties om te verbeteren:
-
Efficiënter vergaderen:
o Betere voorbereiding:
KC

-
Stukken voorafgaand aan de vergadering lezen en feedback ook vooraf geven.
 Vooruitplannen met de agenda.
 Mededelingen zelf aanleveren.
 Bij grote onderwerpen werkgroepen creëren.
Efficiëntie en effectiviteit per 3 maanden evalueren.
WVTTK, maar waar nog geen antwoord op gekomen is:
-
Wat gebeurt er bij één KC raad met het stemrecht wat de 0-4 jarigen
vertegenwoordigd?
Resultaat evaluatie:
Er is unaniem voor gekozen om met ingang van het nieuwe schooljaar te
gaan beginnen met vergadering in de volgende vorm:
-
MR en LO samen (niks meer apart, geen schotten; één Kindcentrum,
één KC raad)
o Met de agenda wordt vooruit gepland: aan het begin van het
jaar is het duidelijk wanneer welke beleidsmatige onderwerpen
besproken dienen te worden.
o Voor actuele onderwerpen wordt ook plaats gemaakt.
o Om het notuleren en voorzitten te vergemakkelijken worden de
mededelingen (hoe ze in de notulen komen) een eigen
verantwoordelijkheid). Eventueel, indien mogelijk, vooraf
aanleveren.
o Bij grote (beleids-/actie) onderwerpen worden teams gevormd
om de gewenste diepgang te kunnen behalen, zodat op een KC
raad vergadering ook ander onderwerpen nog besproken
kunnen worden.
o Rollen van voorzitter en notulist rouleren.
5. Rondvraag
Zowel Laurine als Marianne gaan er mee stoppen.
6. Feestelijke jaarafsluiting!
Notulen MR-deel 15 juni 2015
1. Samenstelling MR: Afscheid Laurine, Kirsten Zuidinga de vrijkomende
vacature in de MR gaat opvangen.
2. Mededelingen van de directie:


Centrumplan is af
Nieuwe app die de app Gerichte berichten vervangt. De
kinderen hebben hier informatie over mee gekregen.
3. Mededelingen personeelsdeel: geen
4. Mededelingen ouderdeel:


Het sociaal-cultureel centrum in de kerk komt er. Rond eind
september gaat het open. Eerste voorzieningen behelsen o.a.
een handvaardigheidslokaal voor school en het theater.
Communicatie rond kamp groep 8 moet beter.
5. Rondvraag: geen
6. Afsluiting
Download