Januari 2017

advertisement
Notulen vergadering van de
Medezeggenschapsraad
Datum : dinsdag 17 januari 2017
Tijd
: 19.45 uur
Sluiting : 21.15 uur
Locatie : teamruimte
Leden:
Ouderdeel:
Op uitnodiging:
Wendy van Nieuwburg (vz)
Cees Dane,
Celine Brinkerink
Mascha Hornung
Teamdeel:
Chantal Stoop
Bianca Hooijer
Stephanie van Workum
Onderwerp
Toelichting
1
Opening, mededelingen, vaststelling
agenda
2
3
Ingekomen post
Goedkeuring notulen voorgaande
vergadering, vaststellen notulen voor
publicatie
4
Open punten vorige vergadering(en)
Uitnodigen GMR: voor maart of april uitnodigen  Wendy
nodigt de GMR. 9 Februari gaat Bianca naar de
bijeenkomst MR en GMR
5
Vast punt: Lopende zaken
Schoonmaak – extra aandacht kinderen/ hoe gaat het op
school/ hoe gaat het met leerkrachten, etc.
Schooltuin
6
Vast punt: Speerpunten MR
(bv spreekuur, aanspreken kennis
ouders)
Allen
22 november 2016 vastgesteld
7
Ontwikkelingen rondom onderwijs
anders; perspectiefnota (bijlage)
Aanleiding: We zijn al een paar jaar bezig met
verschillende proeftuintjes. Hoe zou je de groepen anders
kunnen indelen? Gestart in groep 8 met indeling op
uitstroomprofiel. Wat is er gebeurt met scheikunde/Frans
etc? Dit start vanaf januari.
Een jaar later zijn ook de andere groepen gestart met
indeling op niveaugroepen. Groep 3 start vanaf cito M.
Alle leerlingen krijgen instructie op hun eigen niveau. Dit
lijdt (meestal) binnen een korte tijd op een groter
leerrendement. Alle groepen krijgen wel dezelfde
basisstof. Het is een open systeem.
In ons onderwijs meer gebruik maken van de expertise van
de leerkracht.
Kinderen tijdens gesprekken eigenaar maken van hun
eigen ontwikkeling.
Verandering vanuit de perspectief nota: niet meer 3a, 3b,
3c. Leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor groep 3.
Waarbij er wel sprake is van een aanspreekpunt voor
ouders. De kinderen beginnen en eindigen in hun
“stamgroep”.
De rol van de onderwijsassistent zou hiermee kunnen
veranderen. Bijvoorbeeld door ze in te zetten bij de groep
en een leerkracht die geschoold (master sen) is laten
werken met zorgleerlingen.
8
9
Uitnodiging GMR 9-2-2017(bijlage)
Vacature directie &
selectieprocedure
10
Terugkoppeling 4c observatieverslag;
verslag gehad (bijlage)
Idee: Meedenkpanel van ouders
Bianca gaat. De rest komt daar op terug.
In beide teams is vandaag (17 januari 2017) de
benoeming van Sonja bekend gemaakt. Wij kijken terug
op een goede selectieprocedure, met fijne gesprekken.
Waarbij de beslissingen van de
benoemingsadviescommissie unaniem was.
Jij en ik samen sterk.
Hoe zit het met een aantal kinderen die veel zorg vragen?
Esther heeft gebruik gemaakt van haar eigen expertise
(master special education needs). Hoe toets je dit bij
ouders? D.m.v. de ouder-kind gesprekken.
Gebruik maken van de ruimte op het leerplein. Nog niet
alle leerlingen zijn daar aan toe. Gebruik van het leerplein
is besproken in de leerlingraad: zij gaven aan dat het een
fluister ruimte moet zijn. Er is een inrichtingsgroep bezig met
de inrichting van de leerpleinen.
BSO op het leerplein: momenteel geen lasten maar ook
geen lusten. Kitty (IB) is bezig met een warme overdracht
van het kdv naar Reflector.
11
Overhevelingen van gelden
Schoolknip:
- Mag niet rood staan
- Uitgaven onderwijs leerpakket valt altijd hoger uit
Formatieknip:
- Je mag geld overhevelen naar de schoolknip.
Op dit moment kan Cees nog niet alles goed vertellen
i.vm. overname door AFAS. Na overheveling is er voor dit
jaar nog geld over.
12
13
12
Visie en toelichting uitstroomprofiel
Concept vakantierooster (bijlage)
Privacy
13
Rondvraag & Sluiting
Plan:
Kernteams budget geven, waardoor wij bewuster worden
waar het geld heen gaat. Alle bestellingen moeten
gedaan worden via schoolleveranciers, behalve Food.
Komt terug (vergadering in maart)
Inzet van de marge nader te bepalen.
Red ik niet af vandaag: komt later (niet op vergadering
17-01-2017)
allen
Download