Tijd - De Schatgraaf

advertisement
Notulen medezeggenschapsraad 18 januari 2011
Plaats: teamkamer
Tijd: 19.00 uur tot 21.00
Aanwezig: Esther, Elke (kort) Mariëlle,
Michiel, Petra, Angenet en Marie-Louise
Voorzitter: Angenet
Notulant: Marie-Louise
Afwezig: Jan, Thea
Open deel van de vergadering
1. Opening
De nieuwe leden Mariëlle Lentink en Michiel ten Dolle zijn welkom geheten.
2. Notulen vergadering 10 november
3. Ingekomen post
Van de basis is het stuk over de begroting gekomen.
4. Mededelingen
Geen mededelingen.
5. Verdeling taken en commissies MR leden
Voorzitter: Angenet tot oktober
Secretaris: Elke tot oktober
Notulist: roulerend, Petra notulen voor de website
Penningmeester: Jan
Gmr: Omar en Angenet
Post: Petra
Financiële commissie: Jan, Marie-louise
Communicatie: Elke en Esther
Onderwijsinhoudelijk: Michiel, Esther en Marie-Louise
Personeel & Arbo: Petra, Saskia
Mariëlle is vliegende kiep
Juliette even vragen wat zij wil.
6. Rapporten
Er zijn nieuwe rapporten ontwikkeld.
Voor de groepen 1/2 is een rapport gemaakt met een groeimodel. De kinderen
krijgen hun eerste rapport eind groep 1. De beoordeling van de leerkrachten liggen
ook vast in de observaties vanuit de methode.
Voor de groepen 3 t/m 8 wordt wel gescoord met onvoldoende, matig, voldoende,
ruim-voldoende en goed.
De rapporten worden in een mapje meegegeven aan de kinderen. Hierin zit een
formulier waarin de ouders en leerkracht een handtekening zetten voor gezien.
Er wordt nog even gekeken of het mogelijk is om de oude gegevens van afgelopen
jaren aan kinderen/ouders te geven is.
De rapporten worden voor de oudergesprekken mee geven.
7. Begroting
De begroting is nog niet rond. Ook bestuurlijk nog niet. Het wordt volgende week
wel in de GMR besproken. Voor 1 februari moet er een beslissing genomen worden
binnen de GMR.
8. Activiteitenplan:
De tekstuele aanpassingen worden besproken.
9. Sponsoring
Hoe denken wij over sponsoring vanuit individuele mensen (ouders/leerkrachten)?
Er zou een commissie kunnen zijn die bepaalt welke actie er wel of niet wordt
gedaan. Het is belangrijk dat er duidelijke richtlijnen zijn.
10. Rondvraag
Er komen klachten vanuit ouders dat kinderen niet genoeg tijd hebben om hun
eten op te eten.
Gesloten deel van de vergadering
Download