MR Prinses Margrietschool - Stichting Scholengroep Veluwezoom

advertisement
MR Prinses Margrietschool
Verslag vergadering (M.R.)
Datum bespreking: 11-03-2013
Plaats bespreking: Margrietschool
Opgesteld d.d.: 13-03-2013
Opgesteld door: René
Aanwezig:
Mona Conny
John Miranda
Sonja René
Dianne
Afwezig:
Dennis
Verslag
1. Opening:
John opent de vergadering.
2. Notulen en actiepunten vorige vergadering
De herinnering tot betalen van een rekening moet door de MR worden betaald. De
openstaande punten zijn afgewerkt.
3. Post: ingekomen/uitgegaan/MR-mail
Ingekomen:
Brochure over HVO en GVO met daarbij een brief voor de directie. In April zal de
brief naar de ouders gaan zodat ze voor hun kinderen kunnen kiezen.
Uitgegaan: Niets.
4. Mededelingen:
Team:
 Er is gestart met de nieuwe methode Engels voor groep3 en 4
 De rapporten zijn uitgegeven.
 Het team heet POP gesprekken gehad. Hierin worden oa het functioneren,
de ontwikkeling en algemene zaken besproken.
 16-03 gaat de projectweek “ontdek de natuur” van start. In deze week gaat
elke groep op excursie, komt er een gastouder over de natuur praten, wordt
er geknutseld, en is er als afsluiting een open dag waarbij de ouders kunnen
zien wat de kinderen allemaal gedaan hebben. Deze open dag wordt
gecombineerd met de Daltondag.
GMR:
 De bestedingssuggesties zijn besproken. Het blijk om een bedrag van +/1.2mln euro te gaan. Alle scholen hebben fanatiek suggesties ingediend. Er
is nog een hoop onduidelijkheid over binnen hoeveel tijd dit geld besteed
dient te worden. Verder zit het bedrag vast in de begroting. In deze
begroting zitten ook gaten die opgevuld moeten worden. Het is maar de
vraag of de suggesties überhaupt gehonoreerd gaan worden. Dit wordt
vervolgd.
Actie
 Passend onderwijs staat de aankomende vergadering op de agenda.
 In de GMR vergadering van volgende week staat oa het financiële rapport
en het voorstel vakantieregeling 2013/2014 op de agenda.
Directieteam:
 Passend onderwijs, er komt een infoavond voor GMR/MR. Hierin zal de
inhoud en nieuwe structuur worden toegelicht.
 Cultuur: ivm de troonwisseling en het 200 jarig bestaan van het koninkrijk
zijn er diverse activiteiten zoals een landelijke sportdag. Of we hieraan
meedoen wordt eerst binnen het team besproken. Dit wordt vervolgd.
Verder is er een voorstel om op excursie te gaan naar Paleis het Loo. Geld
hiervoor zou uit het “stakingspotje” kunnen komen. (Dit geld is door de
directie van Veluwezoom apart gezet)
 Verder zijn de resultaten besproken van de toetsen die de leerlingen gedaan
hebben. Dit wordt ook met de inspectie besproken en is een terugkerend
item.
 De formatie voor volgend schooljaar is nog niet rond en hangt nog op
bestuursniveau. Hierover volgende keer meer.
 Er komt een oudertevredenheid peiling. Zie ook punt 8
 Het vakantierooster is besproken en wordt aan de GMR voorgelegd.
 De begroting en het managementrapportage zijn besproken. Er valt nog niet
veel over te zeggen. Er zijn nog veel vragen.
5. Mededelingen vanaf het schoolplein.
Het feit dat de carnavalsviering gescheiden was vond niet iedereen even
leuk/gezellig. Dit was eenmalig ivm de cito toets. Volgende keer wordt het weer met
de hele school samen gevierd.
De ontwikkeling bij de BSO zijn ook een onderwerp. Het zou prettig zijn als hierover Dennis?
een update gegeven kan worden.
6. Resultaten Cito
Het beeld is dat het ietsjes moeilijker was als vorig jaar. De 1e indruk is dat de school
het goed heeft gedaan. De analyse wordt nog gemaakt en zal de volgende keer
besproken worden.
7. Status van kwaliteitsbewaking team en voortgang leerlingen (inpassing en
ondersteuning tijdelijke leerkrachten)
Dit punt wordt goed bewaakt. Verder zal Tamare volgende week terugkomen en is
Sarah een paar uur op school om wat kantoorwerk te doen. Lianne zal nu wat uren
inleveren, Anniek en Manon blijven voorlopig nog.
8. Oudertevredenheidspeiling.
Wordt elke 2 a 3 jaar gedaan. De vragen laten te wensen over. Het is wel een
beproefd onderzoek en de opzet is door het bedrijf MLC bepaald.
Besloten is dat Miranda en Mona wel gaan vragen waar dit onderzoek al eens eerder
is uitgevoerd. Ook zullen referenties van MLC onderzocht worden.
Mona/Miranda
9. Petitie busvervoer.
Eind deze maand stopt het busvervoer wegens bezuiniging van de gemeente. Elke
school moet de petitie onder de ouders verspreiden met een specifieke toelichting die
per school wisselt. Men heeft het idee om de brief online te verspreiden maar dat lijkt
ons geen goed idee en ons voorstel is om een papieren versie te verspreiden. Mona
zal dit met Dennis bespreken.
10. Bestedingssuggesties.
Zie mededeling GMR
11. Rondvraag.
Geen vragen
12. Besloten deel
13. Sluiting
John sluit om 21.30 uur de vergadering.
Download