adres - Provincie Noord

advertisement
Brabantlaan 1
Postbus 90151
Provinciale Staten
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Griffie
Telefoon (073) 6812815
Fax (073) 614 11 15
[email protected]
www.brabant.nl
Aan de leden van de ad-hoc Commissie voor Europa, internationale
samenwerking en belangenbehartiging
Aan het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp
Agenda vergadering ad-hoc Commissie d.d. 13 mei 2005
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176
Datum
26 april 2005
Ons kenmerk
eib-0001/1096910
Uw kenmerk
-
Geachte dames en heren,
Gelet op de positieve reacties die ik heb ontvangen op het gemailde voorstel voor een
eerste bijeenkomst nodig ik u hierbij uit voor een vergadering van de ad-hoc Commissie
voor Europa, internationale samenwerking en belangenbehartiging (eib) op vrijdag 13
mei 2005. De vergadering vangt aan om 12.00 uur in het provinciehuis. Voor de juiste
vergaderlocatie verwijs ik u naar het publicatiebord in de hal van het provinciehuis.
Gelet op het tijdstip zal voor broodjes gezorgd worden.
De concept-agenda voor deze vergadering en bijbehorende stukken treft u bijgaand aan.
Voor de goede orde is ook het voorstel tot instelling van de ad-hoc commissie met deze
agenda meegestuurd.
Conform het instellingsbesluit nodig ik hierbij gedeputeerde Hoes van harte uit de
bijeenkomst bij te wonen.
De secretaris,
A.J. Brul
Contactpersoon
Alex Brul
Afdeling
Griffie
Telefoon
(073) 6812057
Fax
(073) 6812803
Bijlage(n)
1
E-mail
[email protected]
Agenda ad-hoc Commissie Europa, internationale samenwerking en
belangenbehartiging d.d. 13 mei 2005
Aanvang 12.00 uur
1.
Opening, benoemen voorzitter en plaatsvervangend voorzitter en vaststelling
agenda;
2.
Mededelingen en ingekomen stukken (zie bijlage 1);
3.
-
4.
4.1
4.2
4.3
Stukken ter bespreking
Verkort Jaaroverzicht 2004 Euregio Benelux Midden Gebied (BM-0243);
Hervorming Europese Suikermarktordening (eib-0003);
Relatie met Benego (mondeling ter vergadering);
5.
Vervolgafspraken;
6.
Rondvraag;
7.
Sluiting.
Bijlage 1
Overzicht ter kennisneming toegezonden stukken (agendapunt 2)
eib-0002
“Duurzame regio’s en biodiversiteit 2010”- Noord-Brabant als Europese proeftuin
voor duurzaamheid
Download