Peter Storm van Leeuwen, Vrolijk Vervalst Veelkleurig

advertisement
HUISHOUDELIJK
REGLEMENT
Java
fiscaalzegel
HOUSE RULES
(available in Dutch only)
Repoeblik
fiscaalzegel
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
LEDEN
Artikel 1
1. Kandidaat-leden worden geacht in te stemmen met de statuten van de vereniging en
mogen niet uit het lidmaatschap van een bij de Nederlandse Bond van FilatelistenVerenigingen (NBFV) aangesloten vereniging ontzet zijn.
2. De namen van de kandidaat-leden worden ter kennis van de leden gebracht in het
periodiek van de vereniging. Zijn binnen vier weken na verschijning van het periodiek
geen schriftelijke bezwaren bij de secretaris tegen het lidmaatschap ingebracht, dan
wordt het kandidaat-lid geacht lid te zijn. Het bestuur beslist over de gegrondheid van
ingebrachte bezwaren. Afgewezen kandidaat-leden kunnen zich beroepen op de
algemene vergadering.
3. Nieuwe leden betalen een entreegeld van € 5,-- en zij ontvangen een exemplaar van
de statuten en de overige reglementen van de vereniging.
Artikel 2
De naam van een lid dat ontzet is uit het lidmaatschap zal door het bestuur worden
doorgegeven aan de NBFV.
BESTUUR, BESTUURSFUNCTIES EN -TAKEN.
Artikel 3
1. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste
tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproep voor de algemene
vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de
aanvang schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
2. Binnen het bestuur kunnen naast de voorzitter de volgende functies worden
vastgesteld:
a. secretaris;
b. penningmeester;
c. hoofd rondzendverkeer;
d. veilingmeester:
e. redacteur van de verenigingspublicaties;
f. commissaris, danwel een plaatsvervanger. Een bestuurslid kan meer dan een functie
vervullen.
3. Een bestuurslid dat geheel of gedeeltelijk zijn bron van bestaan vindt in de
postzegelhandel, kan worden uitgesloten van de functie van veilingmeester en hoofd
rondzendverkeer.
4. Jaarlijks wordt door de bestuursleden rekening en verantwoording afgelegd binnen
het bestuur over de door hen uitgevoerde taken.
Artikel 4
1. De voorzitter leidt de algemene vergaderingen, de bestuursvergaderingen en de
algemene werkzaamheden. Hij is gerechtigd alle bijeenkomsten, de vereniging
betreffende, bij te wonen en hij dient tijdig van dergelijke bijeenkomsten op de hoogte
te worden gesteld. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij de NBFV.
2. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, houdt de notulen van de
bestuurs- en algemene vergaderingen bij – tenzij door de voorzitter als zodanig een
ander aangewezen - , hij beheert de ledenadministratie en het verenigingsarchief.
Jaarlijks brengt hij in een algemene vergadering verslag uit over het afgelopen
verenigingsjaar, waarin de verslagen van de overige bestuursleden verwerkt zijn.
3. De penningmeester houdt de financiële administratie van de vereniging bij en is
verantwoordelijk voor de inning van de contributies. De penningmeester combineert
de financiële verslagen van de overige bestuursleden met zijn eigen financiële
administratie en brengt hiervan jaarlijks verslag uit aan de algemene vergadering.
4. Het hoofd rondzendverkeer houdt de administratie van de rondzending bij en zorgt
voor de juiste uitvoering van het bepaalde in het Reglement Rondzendverkeer.
5. De veilingmeester verzorgt de veilingen en zorgt voor de toepassing van het
bepaalde in het Veilingreglement.
6. De redacteur zorgt voor de samenstelling van de verenigingspublicaties.
7. De commissaris is belast met de organisatie van de door de vereniging te
organiseren activiteiten, zoals tentoonstellingen en ruilbeurzen; tevens kan hij de
overige bestuursleden assisteren bij hun werkzaamheden.
Artikel 5
1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. In
elke bestuurscommissie neemt zo mogelijk een bestuurslid plaats.
2. Het in artikel 9 lid 4 van de statuten bedoelde bedrag waarboven het bestuur
toestemming van de algemene vergadering nodig heeft om financiële verplichtingen
aan te gaan boven de voor dat jaar begrote en door de algemene vergadering
goedgekeurde begroting bedraagt € 2.500,--.
3. In de periode van 1 januari tot de datum van de algemene vergadering waarin de
begroting wordt goedgekeurd, mag het bestuur per maand ten hoogste een/twaalfde
gedeelte van de begroting van het vorige jaar uitgeven, tenzij door de algemene
vergadering anders bepaald.
JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 6
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
2. De leden van de kascommissie hebben drie jaar zitting. Jaarlijks wordt een nieuw lid
benoemd. De nieuw benoemde is gedurende het dan lopende jaar reservelid. Bij het
begin van het nieuwe boekjaar treedt hij feitelijk in functie en hij vervult zijn functie
dan gedurende twee opvolgende boekjaren. Hij treedt af in de algemene vergadering
welke gehouden wordt in het jaar daarop. Een kascommissielid dat is afgetreden, kan
in de daaropvolgende drie jaar geen deel meer uitmaken van de kascommissie.
3. Een lid van de kascommissie mag geen andere functies binnen de vereniging
bekleden.
4. De benoeming van een of meer leden van de kascommissie kan te allen tijde door de
algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een of
meer nieuwe commissieleden.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in artikel 15 lid 2 van de statuten,
tenminste zeven jaar te bewaren.
AGENDA EN BIJLAGEN VOOR ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 7
De toezending aan de leden van de agenda en de eventuele bijlagen, zoals jaarstukken,
ontwerpteksten van statutenwijzigingen en dergelijke dient te geschieden: per post, per
fax, per e-mail of met welk ander modern medium dan ook.
STEMMINGEN
Artikel 8
1. Stemmingen over personen dienen schriftelijk te geschieden. Stemmingen over
zaken geschieden mondeling. Echter kan bij stemming voor een functie de vergadering
zich mondeling met de voorgestelde benoeming verenigen, mits niemand, ondanks
uitdrukkelijk verzoek van de voorzitter, schriftelijke stemming verlangt.
2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
3. Voor schriftelijke stemmingen benoemt de voorzitter tenminste drie der aanwezige
leden buiten het bestuur tot stemopnemers.
VEILINGEN EN RONDZENDVERKEER
Artikel 9
Ten aanzien van veilingen en rondzendverkeer gelden aparte reglementen, welke
dienen te zijn goedgekeurd door de algemene vergadering.
Goedgekeurd door de algemene ledenvergadering, gehouden te Utrecht op 6 april
2005.
Download