Verslag 12.01.2016 - Gemeente Boechout

advertisement
Gemeentelijke seniorenadviesraad
Boechout / Vremde
Verslag vergadering van 12 januari 2016
Aanwezig:
Bosselaers J., Claes-Bistmans L., De Clerck J., Geerinck L., Jespers-Vandael A., Peeters
H., Schroyens M., Suykens J., Tallon P., Van Campenhout A., Vanhoutte J.,
Vanhoutte-Michielsen N., Van Dessel M., Van Loon B., Wagemans J., Van Genechten W.,
Vanwesenbeeck E.
Van Eynde M-L. woonde de vergadering bij als toehoorder.
Verontschuldigd:
Celen-Coeck W., Dirkx G., Jespers I.
Afwezig:
Dewachter A., Vanhoutte T.
De vergadering wordt door de voorzitter geopend en hij biedt zijn beste wensen aan voor
een gelukkig en voorspoedig 2016.
Hij vraagt de vergadering om een moment van ingetogenheid bij het overlijden van ons
lid, Rik Carmen op 20/12/15 en van zijn echtgenote op 04/01/16.
Na het ontslag van onze secretaris E. Laenen, wegens verhuis naar andere gemeente,
heeft J. Suykens zich kandidaat gesteld om deze functie op te nemen.
Hierdoor wordt ook de plaats van ondervoorzitter vacant.
L. Claes-Bistmans stelt zich hiervoor kandidaat.
Er wordt dan ook overgegaan tot een geheime stemming.
Uitslag:
Lea Bistmans:
Voor: 12
Tegen: 0
Onthoudingen: 2
Jan Suykens:
Voor: 12
Tegen: 0
Onthoudingen: 2
Daarmee wordt Lea Bistmans ondervoorzitter en Jan Suykens secretaris.
Als opvolger van Julia Vermeulen verwelkomen wij Paul Tallon als vertegenwoordiger van
de Derde Leeftijd Vremde.
De Schepen voor Senioren, Willy Van Genechten, stelt duidelijk dat de Seniorenraad een
Adviesraad is en vraagt dat onze grieven beter op een ludieke manier aan het CBS
worden overgemaakt.
1.Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd.
Ter verduidelijking meldt de Schepen dat de Minder Mobielen Centrale als afspraak heeft
om € 3,- aan te rekenen tot 10 km. Voor ritten boven de 10 km wordt er € 3 + € 0,33
per km boven 10 aangerekend.
2. Toegankelijkheid advies CBS
De seniorenconsulent leest advies over toegankelijkheid gemeentehuis en theater Vooruit
voor CBS voor.
3. Subsidiereglement seniorenverenigingen
Dit reglement werd grondig hervormd met een herverdeling van punten maar het
eindresultaat blijft ongeveer hetzelfde als vroeger.
Op dit ogenblik hebben 4 verenigingen recht op subsidies.
Het budget is € 1.800,-.
De taart wordt verdeeld over het aantal verenigingen.
Het subsidiereglement wordt op 1 onthouding na unaniem goedgekeurd.
4. Evaluatie Seniorenfeest 18/11/15: Ladies of the Fifties
Er waren 240 aanwezigen.
Verschillende leden merken op dat er geen Nederlandstalige liedjes werden gezongen
De muziekband speelde wel voortreffelijk en de sfeer was goed.
Dit jaar gaat het Seniorenfeest door op 16/11/16 en waarschijnlijk in de polyvalente zaal
van Sneppenbos.
5. Evaluatie 80 plus kerstactie
Er werden 582 pakjes bezorgd.
Dit jaar zijn er veel senioren overleden of naar een WZC gegaan.
De 4 nieuwe vrijwilligers waren heel enthousiast en stellen zich terug kandidaat voor dit
jaar.
De senioren van de Gillegomwijk klagen over de slechte toestand van de stoepen.
Sommige senioren hebben angst en komen ’s avonds niet meer buiten.
Ook zijn er opmerkingen over de Minder Mobiele Centrale dat dit een dure
aangelegenheid is.
De brief die de komst van de vertegenwoordiger van de actie aankondigt, wordt
geapprecieerd.
Sommige 80+ vragen wie in de toekomst zal instaan voor het tuinonderhoud, het
sneeuwruimen enz. : klussen die vroeger door de Boechoutse Buurtservice werden
gedaan.
De SC meldt dat, via de Jeugddienst, zal getracht worden om jeugdverenigingen
hiervoor warm te maken.
Voor dit jaar wordt er voorgesteld om een rugkrabber of een borstel om de rug te wassen
als geschenk te geven. Het budget is echter beperkt tot € 5,-.
6. Film nieuwe inwoners
Wegens technische problemen wordt dit agendapunt verschoven naar de volgende
vergadering.
7. Varia
• Daguitstappen: Vrijdag 15 april naar Mechelen met bezoek aan de
Manufactuur De Wit en in de namiddag een historische rondwandeling.
• Wandelen: vrijdag 22 januari: Brasschaat
vrijdag 19 februari: Oelegem
° Er zijn 40 inschrijvingen voor de voordracht ‘Hoe slapen een zaligheid werd’.
° Op 24/03 gaat de volgende voordracht door over geneesmiddelen en valpreventie.
Apotheek St. Bavo, met ondersteuning van Logo Antwerpen, verzorgt deze voordracht.
° Op 22/02 is er een filmnamiddag voorzien met’ It started in Naples’ een film uit de
oude doos met Sophia Loren en Clark Gable.
° De Jeugd en Sportdienst vragen of er dit jaar weer schilgrootouders beschikbaar zijn
voor o.a. de buitenspeeldag, de scholenveldloop en de Spartakidsrun.
° Griffelrock zal hoogst waarschijnlijk niet doorgaan.
° Sportelen in Herselt gaat dit jaar niet door.
° De belastingdienst zal slechts 1 zitdag hebben in Boechout en wel op 26/05.
° Jan Bosselaers meldt ook dat op ofwel 12/5 of 19/5 Okra in samenwerking met GROS
en de Seniorenraad een voordracht geeft over ‘Schone Kleren’.
Na de vergadering wordt ter gelegenheid van het nieuwe jaar een natje en een droogje
aangeboden door het Gemeentebestuur.
Volgende vergadering op donderdag 10 maart 2016 om 9.30 uur in de raadszaal
van het gemeentehuis.
Download