Milieuadviesraad

advertisement
Gemeente Herne - Milieuadviesraad
Verslag nr. 2 – vergadering van 27 maart 2007
Bestuursleden
Berckmans Dany, Voorzitter
Berchmans Philippe
D'Hooge Hugo
De Meyer Theo
Van den Bosch Frans
Van Ongeval Luc
Annendijck Marcel
*
*
*
*
*
*
*
Gemeentelijke afgevaardigden
Dierickx Jean-Marie, Schepen
Poelaert Kris, Burgemeester
Vanderlinden Nico, Secretaris
*
V
*
Politieke fracties
Degroote Kris
Meulenyser Annie
V
*
Leden
Bronckaers Paul
Claessens Isabelle
De Grove Mark
Dierickx Leopold
Everaet-Dedoncker Denise
Graaf d'Udekem d'Acoz Raoul
Neuckermans Dirk
Paternoster Benny
Pillet Michel
Van Bockstaele Tim
Van Imp Robert
Van Parijs Frans
Vanderroost Paul
Vaneckenrode Jean-Pierre
*
V
*
*
0
V
*
*
*
*
*
*
V
*
* aanwezig / 0 niet aanwezig / V verontschuldigd
Verslag van de vergadering:
A. Goedkeuring verslag nr.1.
-
Er wordt opgemerkt dat de indeling van de lijst met aanwezigheden lichtjes aangepast
dient te worden.
Er dient een mogelijkheid te zijn om externen uit te nodigen op de milieuadviesraad.
Er wordt bij voorkeur een vast schema vastgelegd voor de volgende vergaderingen.
B. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst.
De milieuadviesraad gaf voor de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst reeds een
advies in 2006
De vergadering van vandaag dient een advies te geven over het Milieujaarprogramma 2007.
Dit programma houdt rekening met:
- Het gemeentelijk natuurontwikkelingsproject;
- Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
- De voorgaande verslagen van de 14 jaar milieuraad.
Pagina 1 van 3
De leden van de milieuadviesraad vragen een kopie van het gemeentelijk
natuurontwikkelingsproject. De gemeente zal een kopie maken van het voorgestelde
actieprogramma en dit gelijktijdig versturen met het verslag van de vergadering versturen.
1. Instrumentarium
- Politiezone Pajottenland heeft iemand met een bekwaamheidsattest.
- ProNatura en Econet zijn sociale werkplaatsen, vooral laaggeschoolden.
Actie 02:
- De premies moeten vooral aangepast worden en uitgebreid worden zodat eveneens
bedrijven en landbouwers van de gemeentelijke premies kunnen genieten.
- De milieuadviesraad dient inzicht te krijgen over de besteding van de financiële
middelen die de gemeente ontvangt.
2. Cluster Vaste Stoffen.
Actie 04:
- Onderzoeken kosten geld, kan er gewoon geen sticker meegegeven worden bij bv. een
editie van ‘Herne in de Kijker’?
Actie 05:
- Wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.
- Dient per straat geen peter- en meterschap gezocht te worden per straat?
- Momenteel is de tijd te kort om in het voorjaar een PWA-opruimcampagne te
organiseren. Dit kan echter wel in het najaar.
Actie 06:
- KGA nog niet op het containerpark omdat de KGA-kluis qua opbouw nog niet
goedgekeurd is.
3. Cluster Water.
Actie 10:
- Deze actie wordt dit jaar behandeld tijdens het openbaar onderzoek van de
zoneringskaarten.
Actie 13:
- Door kleinschalige overstromingsgebieden te maken geven we het signaal dat de leden
van de milieuadviesraad Aquafin niet voor 100% vertrouwen.
- Er moet eveneens preventief gewerkt te worden, men dient bijvoorbeeld aanhogingen
tegen te houden.
Pagina 2 van 3
4. Cluster gebiedsgericht beleid
Acties 33, 34 en 35 zijn expliciet gevraagd geworden door de milieuraad.
Actie 34:
- Betrokken actie moet als volgt aangepast worden “… gestreefd te worden naar een
gericht aankoopbeleid en/of aanmoedigingsbeleid voor het op vrijwillige basis
omzetten van de aanwezige populierbestanden…”
5. Besluit van de vergadering:
De milieuadviesraad adviseert GUNSTIG op het voorgelegde milieujaarprogramma 2007.
C. Varia
De volgende algemene vergaderingen worden vastgelegd voor maandag 4 juni 2007 en dinsdag
9 oktober 2007.
D. Bijkomende info.
Dag van de wind. Op vrijdag 15 juni is het de Europese Dag van de Wind, een initiatief van de
Europese Unie. Op het Schumanplein in Brussel word die dag een heuse windturbine gebouwd.
Ecopower houdt op zaterdag 16 juni om 14u00 een rondleiding bij de windturbines in het
Kluizendok. Wie wil deelnemen, moet zich wel inschrijven via [email protected] of via 03/
287. 37.79.
De secretaris
De voorzitter
Nico Vanderlinden
Dany Berckmans
Pagina 3 van 3
Download