De leden van de commissies voor Milieu, Natuur en Landschap

advertisement
De leden van de commissies voor
Milieu, Natuur en Landschap, Financiën,
Revitalisering Landelijk Gebied, Algemene
Bestuurlijke Aangelegenheden en Economische
Zaken en Arbeidsmarktbeleid
Doorksnr.
Datum
Onderwerp
: 6812393 (drs. W. van Deursen)
: 6 augustus 2001
: Gecombineerde vergadering 20 augustus 2001 (MNL-0410)
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de commissie voor Milieu, Natuur en Landschap, waarnaast ik
voor agendapunt 5b gedelegeerden van de commissies Financiën, Algemene Bestuurlijke
Aangelegenheden, Revitalisering Landelijk Gebied en voor agendapunt 6a de gedelegeerden van de
commissie Economische Zaken en Arbeidsmarktbeleid uitnodig. De vergadering zal plaatsvinden op
maandag 20 augustus 2001 en beginnen om 19:30 uur. Voor de vergaderplaats verwijs ik u naar het
mededelingenbord in de hal van het provinciehuis.
19.30 u.
De agenda voor de gezamenlijke commissievergadering luidt als volgt:
1.
Opening
19:35 u.
2a.
2b.
Mededelingen;
Ingekomen en informatieve stukken (zie bijlage 1)
19:45 u.
3.
Verslag vergadering commissie Milieu, Natuur en Landschap d.d. 18 juni 2001 (MNL-0409)
19:50 u.
4.
IPO-aangelegenheden
Zie (eventueel) ingekomen en informatieve stukken (zie bijlage 1)
19:55 u.
20:20 u.
5a.
5b.
20:40 u.
21:00 u
21:20 u.
6a.
6b.
6c.
Onderwerpen ter bespreking
Ontwerp Preventie Uitvoeringsprogramma II (MNL-0385)
Inspraakreactie Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen II van het Rijk (MNL-0389)
Handhaving Ontgrondingenwet ter stroomlijning en versterking van de handhavingsstructuur
(MNL-0399)
21:40 u.
7.
Rondvraag
21:45 u.
8.
Sluiting
Statenvoorstel met een adviesaanvraag
Statenvoorstel Richtlijnen MER; algemene beleidsregels actief Bodembeheer Maas (61/01 A)
Statenvoorstel Cofinanciering ecoduct Het Groene Woud (70/01 A)
De voorzitter van de commissie,
drs. J.F. Jeekel
Agendapunt 2b
BIJLAGE 1
Vergadering d.d. 20-08-2001
OVERZICHT INFORMATIEVE STUKKEN COMMISSIE MNL
Cie nr.
Onderwerp
MNL-0390
Eindrapport Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid.
Prognoses en realisaties van het verbruik van beton- en
metselzand
MNL-0380
Brief Landinrichtingscommissie De Leijen inzake particulier
natuurbeheer
MNL-0377
Handhaving milieuwetgeving; uitvoering Transactiebesluit
Milieudelicten
MNL-0406
Continueren van de aanbesteding voor begeleiding van KPMG voor
de projecten en het plateauplan van “LGM op weg”
MNL-0401
Evaluatierapport Waterhuishoudingsplan 2, Regionale
Watersysteemrapportage 2000
MNL-0391
Benoeming leden Programmaraad Leren voor een Duurzame
Samenleving
MNL-0403
Beantwoording brief staatssecretaris van LNV inzake Robuuste
Verbindingen
MNL-0356
Ontwerp-interimbeleid “Asbest in de bodem; richtlijnen voor
asbestverontreiniging in de bodem, daterend van voor 1987 en
mogelijkheden voor bodemsanering en verwerking van
asbesthoudende grond. Ontwerp-beleidsregels “Asbest in de
bodem”
MNL-0374
Voortgangsrapportage Actieprogramma Biologische Landbouw
2000 – 2001. Toekenning onder voorwaarden van 500.000 gulden
voor het Actieprogramma Biologische Landbouw april 2001 – april
2002 (in het kader van het Convenant LIB)
MNL-0396
Vrijval provinciale NUBL-middelen
MNL-0340
Aanpassing provinciale begroting 2001 op grond van een ophoging
van middelen 2001 voor uitvoering saneringsprogramma
(Water)bodems
MNL-0381
Rapport “Commissie Waterschappen 2000+”
MNL-0382
Aankoop natuurgebieden: diverse subsidieverzoeken (grote
aankopen)
MNL-0383
Rapportage Bestrijdingsmiddelen in Noord-Brabantse
grondwaterbeschermingsgebieden: risicostoffen en knelpunten
MNL-0407
Kostenevaluatie Projecten Innovatie Team ten laste van COB 2001
MNL-0402
Advies- en bedenkingenreactie Ontwerp Tracébesluit (OTB)
Zandmaas/Maasroute
MNL-0362
Risico Informatie Systeem
MNL-0398
Rapportage “Bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater van
Noord-Brabant, methodiek en basiskentallen voor monitoring
(ALCHEMA)”
MNL-0404
Bijdragen in IPO-verband aan: a) het projectprogramma van de
stuurgroep Glastuinbouw en Milieu voor de jaren 2000 en 2001 en
b) doelgroepen Bloembollensector voor het jaar 2001
MNL-0365
Rapportage “Ontgrondingen en grondstoffenvoorziening 2000”
MNL-0369
Grondwaterheffing 2001
Opmerkingen
Download