Verslag ALV 2016

advertisement
Algemene ledenvergadering 18 april 2016
Aanwezig: zie presentielijst
1. Opening
Magda opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 21 april 2015
Jan Vinke: pag. 12 vermelding “cursorische activiteiten”, wat houdt dit in. Antwoord: hiermee worden
cursussen bedoeld. Cursorisch heeft echter een andere betekenis. Dit stond vorig jaar ook al onjuist in
het verslag. Verslag is vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
Ingekomen: BENG geeft een toelichting over samenwerking op gebied van duurzame energie/
zonnepanelen. CG heeft besloten besluitvorming uit te stellen.
4. Benoeming leden coördinatiegroep
Aftredend en herkozen: Michiel van Weele.
5. Sluiting peuterspeelzalen
CG heeft om moverende redenen besloten v oor te stellen om per de zomervakantie 2016 te stoppen
met peuterspeelzaalwerk.
Jan Vinke vraagt naar reactie van ouders en Oudercommissie. Deze zijn enerzijds begripvol, maar toch
ook geschokt. Wij vinden het jammer voor de ouders die vanwege prijsniveau nu kinderen geen
geschikte peuterspeelzaalervaring kunnen bieden.
6. Jaarverslag 2015
Deel 1. Vastgesteld. Er is een behoorlijke focus op duurzaamheid, zo concludeert de vergadering.
Deel 2. De vergadering constateert:
Dat er geen inzicht in oorzaken van terugloop van het aantal leden is.
Dat het consumentengedrag toeneemt. Veel leden zijn wel afgehaakt door afvoer van niet-betalende
stille leden.
Hoe terugloop tegengaan? Brainstorm voor bezinning op programmering staat op de agenda. Ook in
gesprek met andere partijen over invulling lege ruimtes peuterspeelzaal.
Afspraak: om de kruipruimte beter te ventileren is afgesproken te kijken of bij de ingangen roosters
geplaatst kunnen worden.
Jan Vinke over sociale media: is er inzicht in het bereik via bijvoorbeeld Facebook. Antwoord: ja dat is er.
Zeker bij advertenties is inzicht in bereik helder (en zijn de aantallen goed te noemen).
Signalering JV: is daar behoefte gebleken om in de buurten iets te doen met hulp bij financiën: ja!
Spreekuren vereniging loopt terug: betalingen na opgeven kan via digitale weg.
Automatische incasso loopt hoe langer hoe beter.
JV: taalstages: is daar nog belangstelling voor? Antwoord: nee, geen behoefte/aanbod meer.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
7. Financieel verslag 2015 Jaarrekening
Voorraden activa zijn de VVV bonnen. Datum van aanschaf is bepalend voor de aantallen.
Vergadering vraagt en krijgt uitleg over de buitengewone baten en lasten.
Lichtbuizen ruim 8000 euro: waar is dit aan uitgegeven? Dit zoeken we op.
Gas/water/licht: nog veel uitgegeven. Meer dan vorig jaar maar wel minder dan begroot.
Drukkosten zijn toch gestegen. Zwart/wit wordt niet volledig benut en kleur is vaker gebruikt dan in het
contract is vastgesteld..
Ledenvergadering verleent decharge voor het gevoerde financiële beleid.
8. Vaststelling contributies, activiteitenbijdragen 2016/2017 en overige tarieven
De vergadering besluit de voorstellen aan te nemen maar op de volgende punten e.e.a. nogmaals te
bekijken: beeldhouwen, aquarelleren en yoga.
9. Werkplan 2017
Hugo van Dis: moeite met opnemen gegevens uit het verleden in iets wat over de toekomst gaat.
Opnemen resultaten uit het verleden hoeft niet. Dit zal worden aangepast voor in de toekomst.
Instandhouding aantal leden: in uitvoeringsovereenkomst staat een aantal genoemd waaronder actie
onder genomen moet worden. Is vanuit ambtelijke tak gevraagd. Wat wordt hiermee gedaan?
Inschrijfkosten zijn volgens de vergadering een beetje een inhoudsloos item. Afgesproken wordt om na
te denken hoe we hiermee omgaan.
Het werkplan is vastgesteld.
10. Begroting 2017
Eerste voorliggende begroting gaat naar de gemeente. Wel constateert de vergadering dat er baten zijn
waarbij cijfers niet overeenkomen met die van resultatenrekening. Correctie is nodig.
Gemaakte opmerkingen:
Begroting twee heeft verwerkte korting op de subsidie.
Afspraak: format jaarrekening en begroting nog meer op elkaar afstemmen.
Concept begroting heeft een behoorlijk positief resultaat. Er is 7% bezuiniging aanstaande en wat nu
voorligt brengt veel meer op. Hugo van Dis: dat vind ik moeilijk te verteren.
Afspraak: kritisch kijken naar onderdelen die de laatste paar jaar al verhoogd werden. Sommige
voorstellen zijn wat fors, aldus de vergadering.
Helen Wennekes constateert dat tennislessen hier erg goedkoop zijn.
Hugo van Dis: leg actiever aan de mensen uit hoeveel weken/lessen in een jaar zitten. Staat wel in het
boekje maar dat leest niemand. Het zijn er overigens 36. Aldus afgesproken.
11. Speel-o-theek
Speel-o-theek moet weg uit het Lichtruim en wil onder de vlag van WVT verder. Kan een kwestie van
faciliteren worden, maar ook helemaal opnemen in structuur WVT is mogelijk. Dat laatste is de wens
van het huidige Speel-o-theek bestuur en de vergadering gaat hiermee akkoord, uitgaande van
multifunctionele ruimtes met afsluitbare kasten.
Bijkomende vraag van scholen ligt voor om bij WVT taalles te gaan geven aan kinderen van
statushouders. Wellicht een mooie combi voor een van de peuterspeelzalen, in combinatie met
huiswerkbegeleiding.
Onduidelijk is nog of wij ook subsidie van Speel-o-theek overnemen. Dit is aan de gemeente.
12. Bestemming opbrengst bazar 2016
Duurzaamheid bevorderende maatregelen wordt voorgesteld en geaccordeerd door de vergadering.
Jan Vinke: deel opbrengst reserveren voor PR? Antwoord: nee, dit wordt in exploitatie opgenomen.
13. Rondvraag
Ruud: meldt plan van aanpak over ontslagprocedure medewerkers peuterspeelzaal.
Ruud: i.o.m. betrokken PSZ- vrijwilligers kijken of zij een andere vrijwilligersfunctie kunnen vinden
binnen WVT.
14. Sluiting
Om 22.45 uur wordt de vergadering gesloten.
Download