Vergadering Raadscommissie Samenleving 07-05-2012

advertisement
Agenda Raadscommissie Samenleving
Hierbij nodig ik u namens de commissievoorzitter, de heer P.C. (Peter) van der Zee, uit tot het
bijwonen van de openbare vergadering van de raadscommissie Samenleving van de gemeente
Utrechtse Heuvelrug, op maandag 7 mei 2012 om 19.30 uur, in de raadzaal van het Cultuurhuis
Pléiade te Doorn.
Met vriendelijke groet,
De commissiegriffier
Anke Swets
Uitnodiging voor de vergadering op maandag 7 mei 2012
19:30-00:00 uur, locatie de raadzaal van het Cultuurhuis Pléiade te Doorn
Voorzitter : Peter van der Zee
1
Opening
2
Spreekrecht voor inwoners
Voorafgaand aan het betreffende agendapunt kunnen inwoners gedurende maximaal vijf
minuten per persoon het woord voeren over dit agendapunt. Aan het begin van de
commissievergadering kunnen inwoners maximaal vijf minuten per persoon het woord
voeren over niet-geagendeerde onderwerpen die behoren tot het werkterrein van de
commissie.
Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt zich voor aanvang van de
vergadering bij de commissiegriffier.
Wilt u inspreken over een agendapunt, maar kunt u niet aan het begin van de vergadering
aanwezig zijn? Meldt u zich dan vóór 16.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie
via de mail [email protected] of telefonisch 0343 565646.
Volgens artikel 16 van de verordening op de raadscommissies kunt u niet het woord voeren
a) over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter
openstaat, of heeft opengestaan;
b) over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
c) indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden
ingediend;
d) over raadsvoorstellen, waarover de raad of een commissie van de raad een hoorzitting
heeft gehouden - of in een andere vorm gelegenheid heeft gegeven tot spreken - minder dan
twee maanden voorafgaand aan de vergadering.
De stukken liggen vanaf vrijdag 27 april 2012 ter inzage in het cultuurhuis “Het Pléiade”,
Kerkplein 2 te Doorn, tevens in de bibliotheken van de kernen Maarn, Amerongen, Leersum,
Driebergen, de Merseberchschool in Maarsbergen en basisschool De Wegwijzer in
Overberg.
3
Vaststellen van de agenda, inclusief inventarisatie van verder te bespreken
onderwerpen
4
Strategisch kader Wet Werken naar Vermogen (2012-321)
Voorgesteld besluit:
Het strategisch kader Wet Werken naar Vermogen vast te stellen en in te stemmen met de
beslispunten:
1. Iedere inwoner die het nodig heeft ondersteunen we in sociaal economische participatie,
waarbij aandacht voor de minder kansrijken, los van de conjunctuur, voorop staat.
2. De beschikbare budgetten WWNV zijn de financiële kaders waarbinnen de uitvoerders
moeten opereren.
3. Bij te maken keuzes vanwege ontoereikende financiële middelen krijgen acties die voor
bijstand instroombeperkend en uitstroomversnellend werken voorrang.
4. Prioriteit binnen de WWNV wordt gelegd bij de ondersteuning van mensen met een
verminderde verdiencapaciteit (B,C).
5. De mensen in categorie D, -mensen met weinig of geen verdiencapaciteit- worden met
inzet van andere financieringsbronnen (Wmo, Awbz) ondersteund in het bereiken van sociale
participatie. Het is primair aan de gemeenten om sociale participatie te organiseren voor de
mensen met weinig of geen verdiencapaciteit.
6. We kiezen ervoor om bij de uitvoering van de WWNV het instrument tegenprestatie in te
zetten. In de loop van 2012 gaan we hier mee van start. Het korten op de uitkering is een
uiterst middel om tegenprestatie af te dwingen.
7. Re-integratie naar werk van mensen binnen de WWNV wordt georganiseerd door het
WGSP en daarmee zowel regionaal als lokaal uitgevoerd. 10% van het budget is
beschikbaar voor lokaal opgezette uitvoeringsarrangementen.
8. Het WGSP sluit in zijn dienstverlening richting werkgevers aan bij de behoefte van
werkgevers.
9. In onze werkgeversbenadering bundelen we de krachten van het WGSP Kromme Rijn
Heuvelrug, BIGA BV en lokale ondernemersloketten.
10. De gemeente ontwikkelt voor de zomer van 2012 social return beleid. Dit wordt
onderdeel van het inkoopbeleid. Het doel van social return is om opdrachtnemers te
stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Dit kan door
een bepaald percentage van de opdrachtsom (bijvoorbeeld 5%) vast te stellen als bedoeld
voor social return.
N.B. Als de politieke ontwikkelingen in Den Haag gevolgen hebben voor de inhoud of
ingangsdatum van de WWNV en voor dit strategisch kader, dan zal het college hierover zo
snel mogelijk een voorstel doen aan de commissie c.q. de Raad.
Overige agendapunten
5
Brief 22 aan de raad over Trompstaete, op verzoek van Gera Hensbergen (BVH)
‘Brief 22 aan de raad over Trompstaete’, op verzoek van Gera Hensbergen, BVH.
Zij geeft hierbij de volgende motivatie en documentatie:
"Allereerst heb ik gemerkt, dat de brief niet volledig op de site is in te zien. Daarom stuur ik
de bijgaande files mee: de brief van de VVE Trompstaete met de bijbehorende bijlage en het
schrijven van de gemeente naar aanleiding waarvan de VVE gereageerd heeft.
Aanleiding voor het agenderen van de brief is het nog steeds niet gereageerd hebben van de
gemeente op de brief van de VVE. Dit roept een aantal vragen op, die ik graag door het
college beantwoord zie en waarover ik graag met de leden van de cie samenleving van
gedachte wissel.
Het gaat dan niet alleen om vraag waarom er nog steeds niet geantwoord is op de brief van
de VVE, maar ook over de wenselijkheid van het voorgenomen besluit tot opzegging van de
huur van Trompstaete en de financiële en sociale gevolgen."
6
De Hoeksteen, op verzoek van Hugo Prakke (D66)
Hugo Prakke wil ‘De Hoeksteen’ graag op de agenda vanwege de duidelijkheid voor school,
leerlingen en ouders. Hij wil met name spreken over de plannen, de stappen die de
gemeente wil zetten om de plannen van het bestuur te ondersteunen en de financiën.
7
Onderwerpen door de Raad toegevoegd in zijn vergadering van 26 april 2012
8
Vaststellen van de notulen van 14 maart 2012 en 11 april 2012
9
Lijst van actiepunten en toezeggingen
10
Mededelingen
11
Rondvraag
12
Sluiting
N.B. Bij uitloop van de vergadering wordt deze voortgezet op woensdag 9 mei 2012.
Download