COMMISSIE MILIEU, SPORT, TOERISME EN CULTUUR

advertisement
RAADSCOMMISSIE
Werk en Financiën
Leiden, 27 mei 2009
Aan de leden,
Namens het Presidium nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie Werk en
Financiën op
Woensdag 3 juni om 20.00 uur in de Kapelzaal van het
Stadhuis
Met vriendelijke groet,
*I = Informatief ( presentaties, horen
insprekers)
DC = Debat +prebesluitvorming in cie.
DR = Voorbereiding in cie, debat+
besluitvorming in raad
BC = Besluit cie: niet naar raad (evt. raad
informeren)
Anne-Marie Heijnen, raadsadviseur
tel: 516 5101, fax: 5165104
e-mail: a.heijnen @leiden.nl
Tijdstip
CONCEPTAGENDA (versie d.d 27 mei 2009)
Onderwerp
20.00 uur 1. Opening en vaststellen agenda
Stukken
Behandelwijze
BC
20.00 uur 2. Burger aan het woord
Bij dit agendapunt kunnen burgers inspreken over onderwerpen die niet op
de agenda staan. Burgers dienen zich hiervoor om uiterlijk 16.00 uur op de
dag van de vergadering aan te melden bij de commissiegriffier. Totale tijd beschikbaar
voor de actualiteit is 15 minuten
20.05 uur 3. Mededelingen en rondvraag
I
Onderwerpen voor de rondvraag kunnen tot uiterlijk 10.00 uur op de dag van
de vergadering worden aangemeld bij de griffier van de raadscommissie.
Aanmelding bij A.M. Heijnen, tel 516 5101 of email [email protected]
20.10 uur 4. Concept verslag van de vergadering van 12 mei en 14 mei 2009 Bijgevoegd BC
Wijzigingen op het verslag dienen voorafgaand aan de vergadering te worden
gemeld bij de griffier van de raadscommissie.
20.15 uur 5. Lijst van Toezeggingen
Vragen n.a.v. dit agendapunt dienen voorafgaande aan de vergadering te
worden gemeld aan de griffier van de raadscommissie.
Bijgevoegd I
RAADSCOMMISSIE
Werk en Financiën
Financiën
20.15 uur 6. Beleidskader reserves en voorzieningen
Bijgevoegd
DC
21.00 uur 7. Voorstel D66 lokale heffingen en studentenhuisvesting
Bijgevoegd
DC
21.30 uur 8. Beleidskader vastgoed
Reeds
ontvangen
I
22.30 uur 9 Brief huisvesting en verbouwing voormalig belastingkantoor
Reeds
ontvangen
Middelen
Regio
23.00 uur 10. Regionale bedrijventerreinenstrategie
Reeds
ontvangen
I
23.30uur Sluiting
Stukken ter kennisname
Overige stukken
13.
brief met vooraankondiging van het evaluatieonderzoek naar
cliëntenparticipatie
Bijgevoegd
12.
13.
14.
Notulen van de adviesraad ondernemersfonds
Stadsgehoorzaal juridische en financiële control
Uitnodiging opening DZB kwekerij
Bijgevoegd
Bijgevoegd
Bijgevoegd
Download