commissie milieu, sport, toerisme en cultuur

advertisement
RAADSCOMMISSIE
Werk en Financiën
Leiden, 15 juni 2006
Aan de leden,
Namens het Presidium nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie Werk en Financiën op
dinsdag 27 juni om 20.00 uur in het Atrium van het Stadhuis
Met vriendelijke groet,
*I = Informatief ( presentaties, horen insprekers)
DC = Debat +prebesluitvorming in cie.
DR = Voorbereiding in cie, debat+ besluitvorming in raad
BC = Besluit v. cie, stuk gaat niet naar raad (evt. raad
informeren)
Marieke Ritzema, raadsadviseur
tel 5165101, fax 5165104
email: [email protected]
CONCEPT AGENDA (d.d. 15 juni 2006)
Tijdstip
Agenda
punt
Onderwerp
20.00 uur
1.
Opening en vaststellen agenda
20.00 uur
2.
Actualiteit
Stukken
Bij dit agendapunt kunnen burgers inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan.
Burgers dienen zich hiervoor om uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering aan te
melden bij de secretaris. Totale tijd beschikbaar voor de actualiteit is 15 minuten
20.15 uur
3.
Mededelingen en rondvraag
Zie memo
Onderwerpen voor de rondvraag kunnen tot uiterlijk 10.00 uur op de dag van de vergadering
worden aangemeld bij de secretaris van de raadscommissie. Aanmelding bij Marieke Ritzema,
tel 516 5101 of email
[email protected]
20.30 uur
4.
Concept verslag van de vergadering van 6 juni 2006
Bijgevoegd
Wijzigingen op het verslag dienen voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de
secretaris van de raadscommissie
20.35 uur
5.
Lijst van Toezeggingen
Bijgevoegd
Vragen n.a.v. dit agendapunt dienen voorafgaande aan de vergadering te worden gemeld bij
de secretaris van de raadscommissie
Pagina 1
I/M/B*
RAADSCOMMISSIE
Werk en Financiën
Middelen
20.40 uur
6.
Bestemming vrije ruimte concernreserve na storting van het resultaat van
de jaarrekening 2005 (RV 06.0063) en onder voorbehoud Financieel
technische besluiten n.a.v. de jaarrekening (RV 06.00XX)
Zie memo
DR
Bespreken van beide raadsvoorstellen ter voorbereiding op het debat in de Raad van 4 juli. In
raadsvoorstel 06.0063 worden onder meer zes reserves ingesteld, een aanzienlijk aantal
voorstellen gedaan voor mutaties in reserves en een aantal voorstellen gedaan die betrekking
hebben op kredieten. Voor zover bekend worden in raadsvoorstel 06.00XX technische
besluiten voorgesteld die voorvloeiend uit de besluitvorming rond raadsvoorstel 06.0063)
Economie en Toerisme
21.40 uur
7.
Presentatie Centrummanagement
I
Dhr. Strijk zal in het kader van het inwerkprogramma nieuwe Raad een
korte presentatie houden over het centrummanagement in Leiden
Middelen
22.00
8.
Financiering bodemsanering gasfabriekterrein Langegracht e.o.
Zie memo
DC
Zie memo
BC
Betreft een aantal besluiten over de financiering van de bodemsanering van het
gasfabriekterrein en het slachthuisterrein
Economie en Toerisme
22.20
9.
Rapport West Foreign Investment Agency (onder voorbehoud)
Bespreken uitkomsten onderzoek
22.40 uur
Sluiting
Stukken ter kennisname
Stukken van B&W
Geen
Ingekomen uit de raad
Geen
Overige stukken (ter inzage in leesmap)
- Inspectie Werk en Inkomen: Rapport waar een wil is, is een
BVG
- Inspectie Werk en Inkomen: Rapport `Uitvoering Wet Sociale
Werkvoorziening 2004’
- Inspectie Werk en Inkomen: Jaarverslag 2005
- Nieuwsbrief Economische Zaken, jaargang 5, mei 2006
Pagina 2
Download