huishoudelijk reglement

advertisement
Koninklijke Halse Bridgeclub
Berendries 255
1502 Halle
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Art.1
Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden en werking van de
Koninklijke Halse Bridgeclub.
Art.2
De vereniging draagt de naam "Koninklijke Halse Bridgeclub". Haar zetel is gevestigd te
Halle, Berendries 255 en ze ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde.
Het doel van de vereniging is het promoten van de Bridgesport in het algemeen en meer in het
bijzonder bij de inwoners van Halle en grote omgeving.
Art.3
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Art.4
Het getal der effectieve leden is onbeperkt doch mag niet minder bedragen dan vijf. Tot de
vereniging kan als effectief lid toetreden al wie door de raad van bestuur wordt aanvaard. De
raad van bestuur kan ook andere leden tot de vereniging toelaten met name steunende leden en
ereleden. Deze hebben dezelfde rechten als de effectieve leden, doch zijn niet verkiesbaar in
de raad van bestuur.
Art.5
De jaarlijkse bijdrage van de effectieve leden wordt door de raad van bestuur vastgesteld.
Art.6
Elk effectief lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. De weigering om de bijdrage te
betalen wordt als ontslagneming aanzien. Een effectief lid kan slechts door de Algemene
Vergadering worden uitgesloten .
Art.7
De raad van bestuur kan desgevallend elk lid tijdelijk schorsen wegens ongeoorloofd gedrag,
gaande van een paar weken tot een paar maanden. Voorafgaand aan deze beslissing kan het
betrokken lid zijn verweer laten gelden voor de Raad van Bestuur. In functie van de ernst der
feiten kan de raad van bestuur ook de uitsluiting van het betrokken lid voorstellen aan de
Algemene Vergadering die hierover beslist. Voorafgaand aan dit voorstel kan het betrokken
lid zijn verweer laten gelden voor de raad van bestuur.
Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk binnen de Koninklijke Halse Bridgeclub.
Art.8
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers kunnen nooit teruggave of vergoeding
vorderen voor gestorte bijdragen of gedane giften of schenkingen.
Art.9
De vereniging kan een of meerdere teams inschrijven in de viertallen competitie georganiseerd
door de VBL (Vlaamse Bridge Liga). De raad van bestuur zal jaarlijks het aantal bepalen, de
spelers die aan deze competitie deelnemen moeten lid zijn van de vereniging en een minimum
aantal keren aanwezig zijn op de wekelijkse tornooien; elke uitzondering moet aan het bestuur
voorgelegd worden..
Art.10 De Algemene Vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar, normaal in het voorjaar, en
telkens wanneer de noodzakelijkheid het vereist.
Art.11 De raad van bestuur stelt de agenda op. Elk lid kan verzoeken een punt op de agenda te
plaatsen.
Art.12 De uitnodiging met vermelding van de agenda moet tenminste twee weken voor de
vastgestelde datum aangekondigd worden.
Art.13 De beslissingen van de A.V. zijn rechtsgeldig welke ook het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden is, ze worden genomen door eenvoudige meerderheid.
Stemming gebeurt met handopsteking. Als het personen betreft is de stemming geheim. De
besluiten van de A.V. worden ter kennis gebracht aan de effectieve leden en de
belanghebbenden via de geëigende kanalen van de club. (Email, uithangbord, uitgedeelde
flyers tijdens de wekelijkse tornooien,...)
Art.14 De effectieve leden kunnen zich door een ander lid laten vertegenwoordigen op de A.V. mits
geschreven volmacht. Een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen .
Art.15 Het verslag wordt opgemaakt door de secretaris. Hij vermeldt de aanwezigheden en de
verontschuldigingen. Van elk besluit wordt de essentie genotuleerd, zonder vermelding van
personen.
Art.16 Het Bestuur die de dagelijkse zaken afhandelt bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter,
een secretaris, een penningmeester en een webmaster. Zij worden verkozen door de Algemene
Vergadering voor een periode van twee jaar en zijn herkiesbaar. Om de twee jaar kan een
effectief lid zich kandidaat stellen voor een van de bovenvermelde functies, dit dient te
gebeuren minimun een week voor de A.V. of voor de limietdatum vermeld op de uitnodiging
voor deze A.V.
Art.17 De Voorzitter coördineert, leidt de vergaderingen en ondertekent samen met de Secretaris de
briefwisseling en de documenten. Hij vertegenwoordigt de club bij officiële instanties.
De Secretaris nodigt de vergaderingen uit, stelt de notulen van de vergaderingen op, houdt het
archief bij, staat samen met de Voorzitter in voor de briefwisseling en de officiële
documenten.
De Penningmeester zorgt voor de bewaring van de gelden, houdt regelmatig de boekhouding
en de financiële documenten bij. Hij doet de financiële verrichtingen in overeenstemming met
de Voorzitter en stelt het jaarlijks financieel verslag op dat ter goedkeuring voorgelegd wordt
op de Algemene Vergadering.
Art 18 De vereniging organiseert wekelijkse tornooien, om deze aangenaam en vlot te laten verlopen,
is een Club tornooireglement van kracht, zoals beschreven op onze website.
Art.19 De Koninklijke Halse Bridgeclub kan zichzelf ontbinden bij meerderheidsbeslissing van de
Algemene Vergadering; de bestemming van het vermogen wordt eveneens bij
meerderheidsbeslissing van de Algemene Vergadering genomen op dat ogenblik
Dit huishoudelijk reglement vervangt alle vorige en werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering
van 14 januari 2013.
De Voorzitter,
De Secretaris
Herman De Haes
Mark Pieters
Download