visietekst gonz

advertisement
VISIETEKST GONZ
1. NAAM
GONZ staat voor Gents Overleg Noord-Zuid. Het is het overlegorgaan van de organisaties die in Gent
actief zijn op het vlak van duurzame ontwikkeling in Noord en Zuid.
2. VISIE
2.1. Missie:
Het Gents Overleg Noord-Zuid stelt zich tot doel:
 het Gentse beleid met betrekking tot Noord-Zuidsamenwerking op te volgen, te inspireren,
te adviseren. Als denktank heeft het GONZ een signaalfunctie naar het stedelijke NoordZuidbeleid;
 uitwisseling te organiseren tussen de Gentse Noord-Zuidorganisaties met het oog op
inhoudelijke verrijking, samenwerking en meer slagkracht;
 een draagvlak te creëren voor internationale solidariteit bij de Gentenaars door middel van
sensibiliserende activiteiten (bvb debat) en communicatie (Facebookpagina, nieuwsbrief…).
2.2. Het stedelijke beleid op het vlak van duurzame ontwikkeling:
GONZ onderhoudt contacten met het beleid met als doel dit beleid mee te helpen vorm geven
op financieel, politiek en educatief vlak. Dit kan onder meer inhouden : geregeld overleg met de
Schepen bevoegd voor Noord-Zuidsamenwerking (bijv. bij het opstellen van een beleidsnota,
het organiseren van gezamenlijke activiteiten met het stadsbestuur, enz.) en overleg met alle
Schepenen die in hun beleid impact hebben op de Noord-Zuidsamenwerking en de duurzame
ontwikkeling binnen de stad Gent.
2.3. Educatieve en sensibiliserende werking:
Inspelend op de actualiteit en op de dynamieken die binnen de deelnemende organisaties
leven, kan het samenwerkingsverband educatieve en sensibiliserende projecten ondersteunen,
gericht op een Gents publiek.
2.4. Ideologisch kader:
Naast de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en het Europese Verdrag
tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM)
onderschrijft GONZ nog een aantal specifieke waarden en streefdoelen, geïnspireerd op het
Handvest van 11.11.11:
 Duurzame ontwikkeling is een recht voor iedereen;
 Mensen zijn gelijkwaardig en krijgen gelijke kansen, geen enkele vorm van discriminatie
(vb. op basis van huidskleur, of godsdienstige en politieke overtuiging) wordt dan ook
aanvaard;
 De maatschappij is open en tolerant, migranten en vluchtelingen zijn welkom;
 De maatschappij garandeert voldoende materiële welvaart voor iedereen;
 Het recht op waardig werk, recht op voeding, basisgezondheidszorg, fatsoenlijke
huisvesting, degelijk onderwijs en een gezonde leefomgeving zijn gewaarborgd;
1









Culturele diversiteit wordt gezien als een troef en niet als een probleem, en in dat kader
worden religieuze, etnische of andere minderheden beschermd;
De maatschappij is veilig, democratisch en op duurzame wijze georganiseerd;
Zowel het maatschappelijke middenveld als individuele personen, organisaties en
bedrijven krijgen genoeg ruimte om actief deel te nemen aan het beleid;
Er wordt gestreefd naar een herverdeling van macht en middelen tussen noord en zuid;
Machtsmisbruik, politieke dominantie en militaire dreiging door bepaalde landen wordt
tegengegaan;
Onrecht wordt bestreden met geweldloze middelen;
Uitbuitingsmechanismen en scheve machtsverhoudingen worden aangeklaagd;
De economie is gedemocratiseerd en staat ten dienste van de mens. Het streven naar
maximale winst wordt ideologisch in vraag gesteld, de markt is niet de norm;
Belangrijke strijdpunten zijn economische herverdeling, meer sociale gelijkheid,
democratisering van het nationale en internationale beleid, democratisering van
multinationale ondernemingen, van grote financiële groepen en economische
internationale instellingen, een gezond leefmilieu met een duurzaam gebruik van
natuurlijke rijkdommen, en respect voor andere culturen.
3. SAMENSTELLING
a-GONZ bestaat uit vertegenwoordigers van de Gentse Noord-Zuidorganisaties.
GONZ aanvaardt organisaties als lid met contactpersoon en een aantoonbare lokale werking in Gent.
Lidorganisaties moeten de visie van GONZ onderschrijven; ze moeten in de geest van het
ideologische kader van GONZ ageren en duurzaamheid nastreven. Een lidorganisaties mag niet
partijpolitiek actief zijn, en de contactpersonen mogen geen politiek mandaat uitoefenen.
b-Meewerkende personen kunnen door het overleg ten persoonlijke titel als lid worden aanvaard
omwille van bewezen inzet, visie en motivatie. Deze individuen moeten een meerwaarde kunnen
betekenen voor GONZ en ze moeten de voorwaarden onder punt a respecteren.
c-In principe werkt GONZ met gesloten vergaderingen. Evenwel kunnen omwille van het onderwerp
op de agenda of sterke betrokkenheid ook andere personen toegelaten of uitgenodigd worden. De
ambtena(a)r(en) Noord-Zuidsamenwerking van de Stad Gent kunnen deelnemen aan de vergadering
voor het geven van advies en inhoudelijke input. Zij verzorgen de link met het stadsbestuur en zij
bereiden de vergaderingen voor in samenwerking met de (onder)voorzitter van GONZ.
4. WERKING
Voorzit(s)ter en ondervoorzit(s)ter
GONZ aanvaardt als voorzitter en ondervoorzitter de personen die door STAR verkozen worden tot
deze functie – tenzij de vergadering van GONZ anders beslist. Beide worden, alternerend, verkozen
met een mandaat van 2 jaar.
Stemming
- Alle beslissingen worden bij voorkeur genomen bij consensus. Indien dit onmogelijk blijkt, kan de
voorzitter of ondervoorzitter overgaan tot een stemming waarbij een gewone meerderheid (de helft
plus één) doorslaggevend is. De stemming gebeurt bij handopheffing. Als de stemming betrekking
heeft op personen, gebeurt ze schriftelijk en geheim.
- Slechts één vertegenwoordiger per vereniging is stemgerechtigd. Leden die ten persoonlijke titel in
GONZ zitten, hebben eveneens één stem.
2
- Enkel aanwezigen in de vergadering kunnen hun stem uitbrengen. Afwezigen kunnen, eventueel
voorafgaandelijk, via mail input geven, maar niet mee stemmen.
- Er worden in GONZ geen beslissingen genomen die GONZ-leden binden.
Agendapunten
- Beslissingen kunnen enkel genomen worden voor punten die op de vooraf rondgestuurde agenda
staan.
- Leden kunnen vooraf agendapunten indienen bij de secretaris.
- Op voorstel van een lid kunnen bij het openen van de vergadering onderwerpen van dringende
aard aan de agenda worden toegevoegd. De indiener wordt verzocht om hierbij een inleiding en
argumentatie omtrent het agendapunt voor te bereiden.
Verslaggeving
Het secretariaat van GONZ stelt het vergaderingsverslag op en verspreidt dit via mail naar de leden
van GONZ. Op vraag kunnen ook sympathisanten van GONZ het verslag ontvangen.
Vertegenwoordiging
Vertegenwoordigers van lidorganisaties vertegenwoordigen tijdens GONZ vergaderingen expliciet
hun lidorganisatie. Zij zorgen tevens voor de nodige doorstroming.
Vergaderfrequentie
GONZ vergadert minimum 6 keer per jaar. Die frequentie wordt afgestemd op de werking van de
deelnemende organisaties en het stadsbestuur, zodat de missie van GONZ kan bereikt worden.
Nieuwe kandidaturen
- Kandidaat-leden nemen contact op met de voorzitter, de ondervoorzitter of het secretariaat van
GONZ. Een voorstellingstekst wordt neergelegd tijdens één van de volgende vergaderingen, waar
beslist zal worden over lidmaatschap van die vereniging/individu. Indien bijkomende toelichting
wenselijk is, kan de vergadering een vertegenwoordiger van de organisatie die tot GONZ wenst toe
te treden, uitnodigen voor een mondelinge toelichting.
- De voorzitter en de ondervoorzitter behouden zich het recht voor om kandidaturen die formeel
niet beantwoorden aan de criteria, zoals die vastgelegd is in de statuten, te weigeren. De weigering
moet daarna binnen de 8 dagen gecommuniceerd worden aan de kandidaat-lidorganisatie.
Werkgroepen
GONZ kan werkgroepen samenstellen.
Secretariaat
Het secretariaat wordt waargenomen door Noord-Zuidsamenwerking Stad Gent, Sint-Margrietstraat
9, 9000 Gent, tel.: 09 223 29 53 , fax: 09 225 73 79, email: [email protected]
GONZ-statuten, november 2013
3
Download