Erkenningscommissie voor gastro-enterologie Nederlandstalige

advertisement
Erkenningscommissie voor gastro-enterologie
Nederlandstalige Kamer
Huishoudelijk reglement
Als aanvulling op de wettelijke bepalingen in verband met de werking van de
erkenningscommissies en met de erkenning van arts-specialisten, heeft de nederlandstalige
kamer van de erkenningscommissie voor gastro-enterologie, verder genoemd “de
commissie”, dit huishoudelijk reglement aangenomen.
1. De commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en in principe driemaal per jaar
(begin februari, eind juni, eind september). In functie van de agenda kunnen bijkomende
vergaderingen gehouden worden. Tussentijds overleg tussen de leden kan ook via
elektronische weg.
2. De agenda wordt samengesteld door de secretaris, in overleg met de voorzitter, en 1
week vooraf aan alle leden bezorgd.
3. De commissie telt 16 stemgerechtigde leden. Om wettig te kunnen vergaderen moet de
meerderheid van de leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd (de helft + 1). Een lid dat
verhinderd is, kan volmacht verlenen aan een ander lid (schriftelijk of per e-mail). Elk lid kan
slechts drager zijn van één volmacht. Er kan echter nooit geldig vergaderd worden als
minder dan 6 leden aanwezig zijn. Van de leden die niet aanwezig kunnen zijn, wordt
verwacht dat ze zich tijdig verontschuldigen bij de secretaris, die de voorzitter zal informeren
om de vergadering te verdagen, mocht blijken dat geen zes aanwezigen kunnen verwacht
worden.
4. De beslissingen van de commissie worden na overleg bij voorkeur in consensus genomen.
Over de eigenlijke erkenningsadviezen tot gastro-enteroloog wordt steeds formeel gestemd.
De stemming is enkel geheim als één der leden hierom verzoekt. Het voorstel waarover
gestemd wordt, is aanvaard als een gewone meerderheid der stemgerechtigde leden het
goedkeurt. Bij staking der stemmen is het voorstel dus niet goedgekeurd.
5. Van de commissievergadering wordt een beknopt verslag opgesteld en elektronisch
verstuurd naar alle leden, die hun opmerkingen aan de voorzitter kunnen laten geworden.
Formele goedkeuring volgt op de volgende vergadering.
6. Bij het uitbrengen van advies over de erkenning tot gastro-enteroloog zal de commissie
naast de wettelijke bepalingen, rekening houden met volgende elementen :
- 6.1 de omschrijving van de criteria voor erkenning tot gastro-enteroloog, die in 2010 door
de commissie aan de Hoge Raad voor geneesheren- specialisten en huisartsen werden
voorgesteld (op verzoek van de Hoge Raad met het oog op een herziening van de wettelijke
criteria), zullen door de commissie als leidraad genomen worden om over de volledigheid
van de opleiding te oordelen.
- 6.2 van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij ten minste één wetenschappelijk artikel
gepubliceerd heeft over een onderwerp uit de gastro-enterologie, als eerste auteur en in
een “peer-reviewed” tijdschrift. Het bewijs dat een dergelijk artikel definitief aanvaard is
voor publicatie volstaat.
- 6.3 kandidaten die gedurende hun opleiding voltijds wetenschappelijk onderzoek hebben
verricht (meestal met het oog op het behalen van een doctoraat in de medische
wetenschappen), kunnen vrijgesteld worden van een deel van de vereiste drie jaar hogere
klinische opleiding in de gastro-enterologie. De commissie is van oordeel dat in principe toch
ten minste twee jaar hogere klinische opleiding noodzakelijk zijn om aan de onder 6.1
vermelde criteria te kunnen voldoen. Met eventuele klinische activiteiten zoals consultaties,
wachtdiensten etc.. tijdens de jaren van wetenschappelijk onderzoek kan rekening
gehouden worden om de vereiste twee jaar te verminderen met maximaal 6 maanden. De
commissie zal over elk geval individueel oordelen, eventueel na het horen van de kandidaat
en/of de betrokken stagemeesters.
6. Dit huishoudelijk reglement werd goedgekeurd op de vergadering van de commissie op 28
september 2011. Het kan steeds gewijzigd worden door de commissie met een gewone
meerderheidsbeslissing.
Prof.dr.Ph.Van Hootegem
Voorzitter
K.Kierczynski
Secretaris
Download