Rookvrije Bridgeclub Drachten - NBB

advertisement
Rookvrije Bridgeclub Drachten
Huishoudelijk Reglement
Hoofdstuk I
Algemene Bepalingen
Artikel 1
1. Op 6 september 1990 is in Drachten opgericht de vereniging ‘Rookvrije Bridgeclub Drachten’.
2. De Rookvrije Bridgeclub Drachten is aangesloten bij de Nederlandse Bridgebond.
(verder te noemen NBB)
3. De Rookvrije Bridgeclub Drachten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Hoofdstuk II
Lidmaatschap
Artikel 2
1. Het verzoek om toelating als lid dient te worden gericht tot het bestuur van de vereniging.
2. Het bestuur van de vereniging beslist over toelating van nieuwe leden.
Artikel 3
Leden ontvangen een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement en het Competitie Reglement.
Artikel 4
Het bestuur van de vereniging kan een ledenstop instellen, wanneer de omstandigheden dit
vereisen.
Artikel 5
Opzeggen van het lidmaatschap: schriftelijk bij de secretaris, uiterlijk 30 juni van het lopende
seizoen.
Hoofdstuk III
Bestuur
Artikel 6
1. Het bestuur is samengesteld uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemeen
bestuursleden.
2. Dubbelfuncties binnen het bestuur zijn mogelijk.
Artikel 7
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Bestuursleden zijn herkiesbaar.
Artikel 8
Rooster van aftreden door bestuursleden is als volgt:
1ste jaar de secretaris
2de jaar de penningmeester en een algemeen lid
3de jaar de voorzitter en een algemeen lid.
Artikel 9
1. De secretaris houdt hiervan een schema bij.
2. Dit schema is zo opgesteld dat voorkomen wordt dat niet meer dan 50% van het bestuur aftredend
is.
Artikel 10
1. De voorzitter leidt de vergaderingen en de bijeenkomsten van het bestuur en vertegenwoordigt de
vereniging indien daartoe aanleiding bestaat.
2. De secretaris voert namens het bestuur de briefwisseling van de vereniging, van alle uitgaande
stukken bewaart hij een afschrift. Hij notuleert de vergaderingen en maakt een jaarverslag. Hij houdt
een register bij van leden en ereleden. Hij beheert het archief en verricht voorts alle
werkzaamheden die aan zijn functie verbonden zijn.
3. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging, verricht de uitgaven die door het
bestuur zijn goedgekeurd en draagt zorg voor een behoorlijke financiële administratie.
Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering maakt hij een jaarverslag.
4. De overige bestuurstaken worden door de bestuursleden in onderling overleg geregeld.
Artikel 11
1. Het bestuur vergadert zo vaak de voorzitter of minstens twee bestuursleden dit nodig achten.
2. De secretaris notuleert de bestuursvergaderingen.
3. Besluiten van de bestuursvergadering zijn pas geldig wanneer meer dan de helft van het aantal
bestuursleden aanwezig is.
Hoofdstuk IV
Jaarvergadering
Artikel 12
1. Jaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) gehouden.
2. Het bestuur legt rekening en verantwoording af over het afgelopen verenigingsjaar.
3. Leden die op de vergadering willen stemmen dienen de presentielijst te tekenen.
Hoofdstuk V
Contributie
Artikel 13
1. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt jaarlijks de contributie vastgesteld voor het jaar
daaropvolgend.
2. De contributie dient per jaar en bij vooruitbetaling uiterlijk op 1 oktober van het lopende
verenigingsjaar te zijn voldaan.
3. Wanneer de contributie niet op tijd is voldaan, volgt een boete van 10% van het te betalen bedrag.
Wanneer de boete op 1 januari nog niet is voldaan, volgt een boete van 25% van het te betalen
bedrag.
Hoofdstuk VI
Commissies
Artikel 14
1. Het bestuur benoemt jaarlijks een Technische Commissie (verder TC genoemd) bestaande uit
maximaal vijf leden.
2. De TC wordt door één lid van de commissie geleid.
3. Het bestuur kan al dan niet tijdelijke commissies instellen voor het uitvoeren van specifieke taken.
De taakopdracht voor deze commissies wordt door het bestuur vastgesteld.
Hoofdstuk VII
Technische Commissie
Artikel 15
1. De TC is belast met de uitvoering van de taken zoals vermeld in artikel 16 van dit reglement en de
overige taken die haar door het bestuur worden opgedragen en beslist daarin zelfstandig.
2. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de toetsing van deze besluiten aan de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement.
3. Het bestuur kan een van haar leden als waarnemer naar de vergaderingen van de TC afvaardigen.
Deze waarnemer bezit geen stemrecht in de TC.
4. Aan het eind van het verenigingsjaar brengt de TC verslag uit.
Artikel 16
De taken van de TC zijn
1. Het opstellen, wijzigen en/of aanvullen van het Competitie Reglement.
2. Het organiseren van de verenigingscompetitie en van andere interne en externe wedstrijden.
3. Het adviseren aan het bestuur over de deelname aan externe competitie en bekerwedstrijden.
Hoofdstuk VIII
Wijziging Huishoudelijk Reglement
Artikel 17
1. Voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement kunnen bij het bestuur worden ingediend,
gesteund door tenminste 15 leden in een met redenen omkleed verzoek.
2. Binnen twee weken na ontvangst van het verzoek, dient het bestuur een Buitengewone
Ledenvergadering uit te schrijven.
3. Voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement moeten zijn vermeld op de agenda van
de vergadering waarin zij worden behandeld.
4. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement behoeft de goedkeuring van tenminste tweederde van
de door de stemgerechtigde leden ter Buitengewone Vergadering uitgebrachte geldige stemmen.
Hoofdstuk IX
Slotbepalingen
Artikel 18
In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards