Algemeen - Bridge Club Weerselo

advertisement
Huishoudelijk Reglement Bridgeclub Weerselo
Algemeen
Artikel 1.
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Vereniging: de Bridgeclub Weerselo
b. Bestuur: het bestuur van BCW
Artikel 2.
De vereniging kiest domicilie op het door de secretaris
aangegeven adres
Artikel 3.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Lidmaatschap
Artikel 4.
1. Een persoon, die lid van de vereniging wil worden,
geeft de wens daartoe te kennen aan het bestuur.
Ook leden van de vereniging hebben het recht kandidaat leden
voor te dragen bij het bestuur.
2. Het bestuur beslist of, en zo ja wanneer, een kandidaatlid met de verplichte
kennismakingsperiode van 3 maanden mag beginnen.
De leden worden in kennis van het voorgenomen lidmaatschap van het kandidaatslid voor
of op de eerste speelsessie dat zij aanwezig zijn.
De leden hebben gedurende de kennismakingsperiode de mogelijkheid om
een met redenen omkleed bezwaarschrift tegen voornoemd lidmaatschap
bij het bestuur in te dienen.
3. Het bestuur beslist na afloop van de kennismakingsperiode over de toelating
van het kandidaatlid.
Ingeval van twijfel kan het bestuur de kandidatuur voorleggen aan een tussentijds
bijeen te roepen algemene ledenvergadering, waarin tenminste 75% van de geldig
uitgebrachte stemmen vereist zijn voor de toelating van het kandidaatlid tot de
vereniging.
4. Indien een positieve beslissing over toelating is genomen, heeft het bestuur de
verplichting om uiterlijk op de eerstvolgende speelsessies de leden en het toegelaten lid
hiervan in kennis te stellen.
5. Bij aanvaarding van het lidmaatschap onderwerpt men zich aan de naleving van de
reglementen van de BCW.
Ieder nieuw lid kan een exemplaar van het huishoudelijk reglement
en eventuele andere reglementen downloaden van de website.
Artikel 5.
Alle leden zijn verplicht hun volledig adres, naam en eventuele
wijzigingen hierin en het e-mailadres zo spoedig mogelijk op te geven aan het
secretariaat voor het verwerken hiervan in de eigen leden administratie.
Bestuur
1
Huishoudelijk Reglement WBC
Artikel 6.
1. Het bestuur bestaat uit 5 leden te weten: voorzitter, secretaris, penningmeester,
bestuurslid algemene zaken, bestuurslid technische commissie.
De zittingsperiode is 3 jaar, met dien verstande dat voorzitter, secretaris en
penningmeester niet in een jaar kunnen aftreden.
2. De voorzitter is de woordvoerder van de vereniging. Hij roept i.o.m. de secretaris de
bestuursvergaderingen bijeen, leidt de bestuursvergaderingen en de algemene
ledenvergaderingen.
De voorzitter ondertekent de notulen van de algemene vergaderingen, nadat deze in de
eerstvolgende soortgelijke vergadering zijn goedgekeurd.
Tevens ondertekent hij de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester.
3. De secretaris voert het secretariaat van de vereniging en beheert het archief.
Hij/Zij stelt de agenda op van de algemene ledenvergaderingen en van de
bestuursvergaderingen in overleg met de voorzitter en met in achtneming van de statuten
en reglementen.
De secretaris houdt de notulen bij van de bestuurs- en ledenvergaderingen en brengt aan
de jaarlijkse algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uit over de gang van zaken in
het afgelopen verenigingsjaar.
4. De penningmeester beheert de geldmiddelen en houdt de boeken bij. Bij het doen van
uitgaven groter dan een door het bestuur vastgesteld bedrag is de goedkeuring vereist
van het bestuur.
De penningmeester brengt aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering schriftelijk verslag
uit over de financiële gang van zaken over het afgelopen verenigingsjaar.
De penningmeester maakt jaarlijks, in overleg met het bestuur en ter behandeling in de
algemene ledenvergadering, de begroting op voor het eerstvolgende verenigingsjaar.
Van de goedgekeurde begroting mag het bestuur niet zonder dringende noodzaak
afwijken. Wel mag het bestuur binnen het totaal bedrag van de goedgekeurde begroting
verschuivingen aanbrengen.
Artikel 7.
Bestuursvergaderingen worden zo vaak gehouden als de voorzitter of andere
bestuursleden dit nodig achten.
In de bestuursvergaderingen brengt ieder bestuurslid één stem uit.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen
wordt betreffende voorstel de volgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien
minder dan vier bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn, kunnen geen rechtsgeldige
besluiten worden genomen.
Wedstrijdleiders
Artikel 8.
Het bestuur kan wedstrijdleiders benoemen. Hun taken kunnen vastgelegd worden in een
wedstrijdreglement.
2
Huishoudelijk Reglement WBC
Geldmiddelen
Artikel 9.
1. De leden zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd, die door hen in één termijn voldaan
moet worden. Kandidaatleden die instromen via de Bridge School Twente zijn contributie
verschuldigd met ingang van het eerstvolgende verenigingsjaar
De betaling dient vóór 1 oktober te geschieden.
2. De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Commissies.
Artikel 10.
1. Zowel het bestuur als de algemene ledenvergadering kunnen commissies instellen tot het
uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of tot verplichting en bijstand van het bestuur of
van de algemene ledenvergadering, alsmede leden van deze commissies ontslaan.
2. De samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies, alsmede de
zittingsduur van de leden hiervan, worden door het bestuur, onderscheidelijk de algemene
ledenvergadering, geregeld.
3. Het bestuur is gerechtigd aan commissies bepaalde taken te delegeren, doch blijft
onverminderd verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.
4. Het bestuur dient in ieder geval een wedstrijdcommissie en een protestcommissie in te
stellen.
Slotbepalingen.
Artikel 11.
1. Het bestuur beslist in alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk
reglement of andere reglementen niet voorzien.
2.Indien een lid individuele initiatieven namens de club wenst te ondernemen dient overleg te
worden gepleegd met het bestuur
Artikel 12
1. Dit reglement treedt in werking een dag na de goedkeuring door de algemene
ledenvergadering.
2. Wijzigingen of aanvulling op bepalingen in dit reglement worden van kracht een dag na
de vaststelling in een algemene ledenvergadering, tenzij het daartoe strekkend besluit
anders bepaalt.
3. Het bestuur draagt zorg voor een deugdelijke bekendmaking aan de leden van de
vereniging van het bepaalde, de wijzigingen en/of aanvullingen daarop, in de statuten, het
huishoudelijke reglement en andere reglementen.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d.
3
Huishoudelijk Reglement WBC
Download