Nederlandse IJshockey Bond 2. Organisatie N.IJ.B.

advertisement
2. Organisatie N.IJ.B.
Nederlandse IJshockey Bond
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Bondsbestuur
Bondsbureau
Bondsdirectie
Scheidsrechterscommissie
Tuchtcommissie
Competitiecommissie
Commissie van Beroep
Medische commissie
Financiële commissie
De algemene ledenvergadering is in eerst instantie het orgaan dat binnen de Nederlandse IJshockey Bond
het te voeren beleid bepaalt en tot besluitvorming komt.
Het bondsbestuur van de N.IJ.B. zorgt dat de in de ledenvergadering genomen besluiten worden uitgevoerd
en dit orgaan bewaakt naast het door de ledenvergadering gekozen beleid ook het financiële budget
Met de dagelijkse gang van zaken en daadwerkelijke uitvoering van besluiten is het Bondsbureau c.q.
Bondsdirekteur belast. Deze moeten verantwoording afleggen aan Bondsbestuur en Algemene
Ledenvergadering.
Daarnaast kent de N.IJ.B., zoals in het organigram is weergegeven, een aantal commissies. Elk van de
commissies is verantwoordelijk voor de aan haar toebedeelde taken, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot
scheidsrechterszaken de scheidsrechterscommissie de taken in haar pakket heeft, zoals beschreven in
hoofdstuk 3.
Overigens scheidsrechterscommissie en tuchtcommissie worden benoemd door het bondsbestuur. Dit in
tegenstelling tot de overige commissies die rechtstreeks door de Algemene Ledenvergadering worden
gekozen.
Nederlandse IJshockey Bond
pagina 6
Download