Aan de ouder(s) / verzorger(s)

advertisement
BADMINTONCLUB HEYTSE
NIEUWSBRIEF
Inleiding
Voor jullie ligt de tweede uitgave van de
Nieuwsbrief in 2009. Voor het
recreantenteam zit de competitie er op, de
jeugdafdeling is weer actief geweest
binnen en buiten Leudal en de Algemene
Ledenvergadering komt in zicht.
Kortom: genoeg te lezen!
Nieuwe trainer?
Nog steeds zijn we van plan om een
ervaren badmintontrainer voor de
maandagjeugd te vinden, een trainer die
ook de senioren (ervaren en beginners)
een tactische stap verder kan laten zetten.
We zijn in gesprek met een trainer uit
Weert, de ervaren Bert Simons. Om te
kijken of het van beide kanten klikt, is er op
20 april een proeftraining geweest voor
zowel jeugd- als seniorenleden. Alle plusen minpunten worden afgewogen en we
zullen jullie in de Algemene Ledenvergadering meer kunnen vertellen.
Op het eind van het seizoen willen we
graag nog een Nieuwsbrief uitbrengen.
Kopij hiervoor kan (liefst per mail)
aangeleverd worden bij Mark Lemmen,
([email protected]).
Woord van de voorzitter
De afgelopen vergaderingen stonden vaak
in het teken van de huidige ontwikkelingen:
een ietwat teruglopend seniorenleden
aantal en de sporthal-huur als grootste
kostenpost voor onze vereniging. Het was
noodzakelijk om hier een aparte
ledenvergadering aan te wijden.
Algemene ledenvergadering
Op 19 mei vindt in de kantine van sporthal
Aoreven de Algemene Ledenvergadering
plaats. Het bestuur nodigt hierbij alle leden
en ouders/verzorgers uit om te komen.
Tijdens deze avond zal er teruggeblikt
worden op het afgelopen seizoen. Ook
wordt er vooruitgekeken naar het komende
jaar. Alle bestuursleden houden een korte
presentatie over hun werkzaamheden en
natuurlijk krijgt iedereen de kans om
vragen te stellen tijdens de rondvraag.
Bij deze Nieuwsbrief is de agenda
toegevoegd.
Allemaal tot 19 mei om 20:00 uur.
Maar ik wil voor het komende jaar vooral
ook onze “zegeningen” tellen: een groeiend
aantal jeugdleden, zeer betrokken
begeleiders voor de jeugd en een actief
jeugdbeleid. Als ik de sportverenigingen in
Leudal beluister, is het een probleem voor
velen om jeugd én ook vrijwilligers te
vinden. Dit werd pijnlijk duidelijk tijdens de
discussieavond voor sportverenigingen in
Aldenghoor in Haelen, waar de gemeente
haar subsidiebeleid voor de komende 4
jaren uiteenzette. Daarover later meer.
Het afgelopen jaar is nog nooit zoveel voor
de jeugd georganiseerd (uitwisselingen en
toernooien). Mark en Floris hebben samen
met Lisa erg goed de “kar” hiervoor
getrokken.
Jeugdafdeling
De jeugdafdeling van BC Heytse is een
actieve afdeling. Ook in het voorjaar
hebben alle jeugdleden de kans gehad om
deel te nemen aan wedstrijden.
Springplanktoernooien Venlo en Reuver
Op 8 maart gingen Pia, Lisa, Demi en
Thom samen met begeleiders Lisa, Floris
en Mark naar Venlo om deel te nemen aan
een springplanktoernooi. Dit toernooi is
speciaal bedoeld voor beginnende
jeugdleden. Na een gezellige dag kon een
prima balans worden opgemaakt. De drie
dames en één heer hebben alles uit de
kast gehaald en met succes!
Kortom, we willen en moeten ons blijven
profileren en uitnodigend zijn voor jeugd én
senioren die willen kennismaken met onze
geliefde sport!
1-4
BADMINTONCLUB HEYTSE
NIEUWSBRIEF
 2 verloren werden met 8-0
 2 maal verloren met 6-2
 3 maal verloren met 5-3
 2 maal gelijk 4-4
 5 maal winst met 5-3
Resultaat een zesde plaats met 24 punten.
Vooral onze dames hebben veel partijen
gewonnen, 17 maal winst in dames enkel,
en bij de dames dubbel werden 11 van de
14 partijen gewonnen!!!!!!!!!!!
Halverwege het seizoen stopte Willem-Jan
er ook nog mee, wegens studie. De rest
van het seizoen hebben we met 2 heren
gespeeld. De sfeer was goed en de
bereidheid om te spelen was erg hoog.
Volgend seizoen gaan we door met
hetzelfde team, en als het meezit weer met
4 heren. We zullen als heren gaan
proberen om meer partijen te winnen om
een beetje in de buurt te komen van onze
dames.
Op 19 april gingen Lisa, Demi, Femke
Maartje, Pia, Thom en Freek met
begeleiders naar Reuver. Voor sommige
de eerste keer proeven aan een toernooi,
voor de rest een mooie kans om een nog
betere prestatie neer te zetten dan in
Venlo. Allemaal hebben ze prima gespeeld
en daarnaast er voor gezorgd dat de
begeleiders tussen de wedstrijden door ook
bezig werden gehouden.
Uitwisselingen Baexem-Roggel-Heytse
De uitwisselingen met Baexem en Roggel
zijn inmiddels traditie geworden. Dit jaar
werden er wederom vele leuke en
spannende wedstrijden gespeeld.
Op 15 maart was het de beurt aan de
oudere jeugd in Heytse. Roggel wist deze
dag het beste af te sluiten, maar Heytse
volgde met de best scorende persoon,
namelijk Bram Crutzen.
Tot slot even onze invallers Pim, Hans en
Mark bedanken.
De jongere jeugd mocht op 29 maart
aantreden in Baexem en ook hier liet onze
jeugd zich van haar beste kant zien onder
aanmoedigingen van de meegereisde
ouders. De echte beginners, voor wie dit
een eerste toernooi was, hebben laten zien
prima mee te kunnen en diegene die al wat
langer lid zijn laten telkens weer zien wat
ze bijleren op de trainingen.
Bondscompetitie
De bondscompetitie is inmiddels afgelopen.
De heren zijn helaas gedegradeerd naar de
Eerste klasse. We zijn al weer druk bezig
met de voorbereidingen voor volgend
seizoen, ook de plannen voor de jeugd in
dit verband worden meegenomen.
Ten tijde van deze uitgave was e.e.a. nog
niet definitief en wordt er ook nog over
nagedacht om volgend jaar een alternatief
voor de bondscompetitie aan te bieden.
Zodra er meer informatie beschikbaar is,
horen jullie dit.
Recreantencompetitie
Voor het recreantenteam zit de competitie
erop. Teamcaptain Math Gubbels verteld:
Met het zelfde team als vorig jaar startte
we dit jaar de recreantencompetitie. Voor
we een wedstrijd hadden gespeeld viel
Maurice al uit met een blessure. Na enkele
weken werd duidelijk dat hij de hele
competitie niet kon spelen. De resultaten
waren goed in vergelijking met het vorige
seizoen. Totaal gespeeld 14 wedstrijden
waarvan er:
Website
Zoals jullie wel zullen weten is het alweer
lange tijd geleden dat de website is
bijgewerkt. Maar er is goed nieuws:
binnenkort zal er via www.bcheytse.nl een
geheel vernieuwde website te zien zijn.
Clubinformatie, een agenda, foto’s, van
alles en nog wat zal er op te vinden zijn.
2-4
BADMINTONCLUB HEYTSE
NIEUWSBRIEF
Leuke ideeën voor de website zijn
natuurlijk altijd welkom!
eerste bijeenkomst plaatsgevonden,
waarbij 2 bestuursleden van de club
aanwezig zijn geweest. Ook hierbij zullen
de belangen van de club zo goed mogelijk
behartigd worden, aangezien deze
inkomsten een belangrijk deel van de
financiële gezondheid van de club
uitmaken. Op het moment dat hierover
meer duidelijkheid is, zullen we jullie
hierover verder informeren. Naar
verwachting zal dit in de volgende
nieuwsbrief zijn.
Hyves
Bijna heel Nederland doet het al: hyven.
BC Heytse kan dan ook niet achterblijven
en dus is er een BC Heytse hyves
aangemaakt. Zo hou je contact met je
clubgenoten en vind je foto’s van een
aantal activiteiten.
Ben je hyves lid, wordt dan ook lid van
onze hyves: www.bcheytse.hyves.nl.
Financiën
Het financiële jaar 2008 is reeds enige tijd
ten einde. Op basis hiervan is inmiddels
dan ook het financiële jaarverslag
opgemaakt, dat tijdens de algemene
ledenvergadering op 19 mei a.s.
gepresenteerd zal worden.
Badminton voor mensen met een
beperking
Binnen de vereniging is het initiatief
ontstaan om vanaf het komende seizoen,
2009/2010, badminton in clubverband te
organiseren voor mensen met een
beperking. Deze beperking kan uiteenlopen
van een lichamelijke handicap, geestelijke
handicap of gedragsproblematiek. Het doel
van dit wekelijkse uurtje badminton is om
de sociale wereld voor deze mensen te
vergroten en hun het plezier van sport en
spel te gunnen. Sport is goed voor de
lichamelijke en geestelijke gesteldheid en
dit geldt zeker voor mensen met een
beperking. De drempel voor mensen met
een beperking zal lager zijn om te komen
sporten indien er onder professionele
begeleiding getraind kan worden.
Binnen de club zijn een aantal mensen
druk bezig om het idee uit te werken. De
Fietsende ondernemers Weert zijn al
bereid gevonden om een investering te
doen in de materialen. We houden jullie op
de hoogte!
Zoals reeds aangegeven in een eerder
stadium in 2008 en tijdens de
buitengewone ledenvergadering op 8
december jl. is 2008 een moeilijk financieel
jaar geworden voor BC Heytse. Hierop
heeft dan ook de nodige actie
plaatsgevonden, wat onder andere heeft
geleid tot de contributieverhoging vanaf
2009.
De formalisering van dit alles heeft nu
inmiddels plaatsgevonden, zodat de
incasso’s voor 2009 nu ook juist lopen!
Al met al zal 2009 ook een jaar worden,
waarbij de financiële kant van de club goed
in de gaten gehouden moet worden. Dit
temeer omdat het ledenaantal licht
terugloopt en zich een verschuiving laat
zien van een groeiend aantal jeugdleden
en een afnemend aantal senioren leden.
Dit heeft natuurlijk ook weer zijn weerslag
op de contributie-inkomsten.
Tot slot
Bij de jeugdtraining op zaterdagochtend is
het voor de trainers, maar ook voor de
jeugdleden vroeg opstaan. Als er dan
gevraagd wordt naar welke warming-up er
gedaan moet worden is een reactie als
“Zitten is mijn favoriete!” wel te verklaren.
Daarnaast is de gemeente Leudal
voornemens om het subsidiebeleid aan te
gaan passen. Hiervoor heeft inmiddels een
3-4
BADMINTONCLUB HEYTSE
Oproep Algemene ledenvergadering BC Heytse
Hierbij nodigt het bestuur alle leden en/of ouders/verzorgers uit voor de algemene
ledenvergadering van BC Heytse die gehouden zal worden op:
Dinsdag 19 mei 2009 om 20.00 uur
in de kantine van Sportcentrum “Aoreven” te Heythuysen.
AGENDA
1. Opening
2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 20 mei 2008.
De notulen liggen een half uur voor de vergadering ter inzage.
3. Financieel verslag:
- financieel verslag 2008
- begroting
- kascommissie
4. Presentatie secretariaat, PR, competitie en jeugdafdeling
5. Bestuursverkiezing.
Periodiek aftredend zijn Margon Herpertz en Mark Lemmen. Beiden stellen zich
herkiesbaar. Overige kandidaten voor de bestuursfuncties Competitieleider en
PR/Jeugdbeleid kunnen zich bij het secretariaat tot 48 uur voor de vergadering
aanmelden, middels een door minstens 10 leden ondertekende kandidaatstelling.
6. Vooruitblik 2009
7. Rondvraag
8. Sluiting
Het bestuur hoopt op eenieders aanwezigheid.
Namens het bestuur,
Thomas Tan
4-4
Secretariaat: Schuttersveld 20
6088 EZ Roggel
Rabo bank : 1222.96.516 t.n.v. BC Heytse
E-mail
: [email protected]
Download