HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de UITVAARTVERENIGING

advertisement
HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de UITVAARTVERENIGING
“DE LAATSTE EER”
MARUM
Artikel 1.
Iedereen kan zich als lid aanmelden bij het bestuur. Bij voorkeur bij de penningmeester/administrateur.
Alle ingezetenen of diegenen die zich vestigen in de gemeente Marum kunnen lid worden .
Voor niet-leden ouder dan 20 jaar is een inkoopregeling van toepassing. Deze is door het bestuur vastgesteld.
Bij aanmelding dient een bedrag betaald te worden afhankelijk van de leeftijd, gelijk een aantal jaren contributie welke door de
Algemene Ledenvergadering is vastgesteld.
Deze aspirant-leden hebben pas recht op de diverse diensten van de vereniging nadat zij 2 maanden lid zijn.
Leden gaan contributie betalen als zij de door de Algemenen Ledenvergadering vastgestelde leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Zij
kunnen direct gebruik maken van de diensten van de vereniging.
Artikel 2.
Lid kunnen zijn:
A. Natuurlijke personen
B. Ongehuwde kinderen van leden zijn gratis lid tot zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, mits ze aangemeld zijn bij de geboorte
cq. adoptie. Vanaf het jaar waarin zij 18 jaar worden dienen zij zelfstandig lid te zijn (Zelf aanmelden bij de administratie).
Artikel 3.
Leden, die buiten het verzorgingsgebied van de vereniging gaan wonen kunnen lid blijven tegen betaling van de jaarlijkse contributie.
Ze behouden dezelfde rechten, met uitzondering van wat bepaald is in de artikelen 10 en 11.
Een verhuizing moet tijdig aan de vereniging worden doorgegeven.
Artikel 4.
Een lid dat zijn lidmaatschap opgezegd heeft, kan later weer als lid aangenomen worden. Er moet dan contributie betaald worden over
de jaren, welke hij/zij geen lid is geweest van de vereniging.
Artikel 5.
Een lid, welke bij het afsluiten van een boekjaar de contributie nog niet heeft betaald, kan door de Algemene Ledenvergadering
geroyeerd worden als lid. Hij/zij kan dan geen aanspraak meer maken op de diensten van de vereniging. Bij vertrek naar elders geldt
dit eveneens, behalve als men dit op tijdig aan het bestuur heeft doorgegeven, dat men lid wil blijven.
Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen aan het eind van het lopende kalenderjaar bij een van de bestuursleden. Bij voorkeur
schriftelijk. De beëindigding van het lidmaatschap gaat dan in per 1 januari van het volgende kalenderjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar wat loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 6.
De voorzitter leidt de bestuursvergadering en de Algemene Ledenvergadering. Hij stelt de agenda op en tekent met de secretaris de
officiële stukken. Hij zorgt voor naleving van de statuten.
De secretaris of een ander door het bestuur aangewezen persoon houdt het rooster van aftreden bij en maakt notulen van elke
vergadering. De secretaris voert ook de correspondentie van de vereniging.
De penningmeester heeft het beheer over de financiën en de ledenadministratie en brengt op de Algemene Ledenvergadering verslag
hiervan uit.
Door de Algemene Ledenvergadering wordt een register –accountant benoemd. Die controleert de financiële bescheiden vóór de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering en brengt daarvan verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering.
De penningmeester is altijd verplicht inzage in de boeken te geven aan een door het bestuur aangewezen bestuurslid.
Artikel 7.
De contributie moet, na mededeling door de penningmeester, in het eerste kwartaal betaald te worden. De Algemene
Ledenvergadering stelt de hoogte van de contributie vast.
Artikel 8.
Het bestuur benoemt een uitvaartverzorger. Zijn/haar taak is om bij een sterfgeval alle werkzaamheden alsmede de nodige
formaliteiten te doen welke nodig zijn, in overleg met de nabestaanden. Hij/zij benoemt, na goedkeuring van het bestuur, het
benodigde personeel. Het personeel wordt bij voorkeur uit de leden van de vereniging gevraagd en mag niet ouder zijn dan 65 jaar..
Artikel 9.
De nabestaanden dienen z.s.m. de uitvaartverzorger van de vereniging van een overlijden in kennis te stellen, zodat hij/zij geen
handelingen verricht, die in strijd zijn met de wettelijke voorschriften en bepalingen.
Bij overlijden in een ziekenhuis moet dit binnen 3 uur gemeld worden bij de uitvaartverzorger i.v.m. eventuele extra kosten van het
ziekenhuis.
Artikel 10.
Als de nabestaanden buiten het verzorgingsgebied van de vereniging gebruik willen maken van de diensten van de vereniging, komen
de meerder kosten voor rekening van de nabestaanden.
Artikel 11.
Wanneer er zich een sterfgeval voordoet bij leden buiten het verzorgingsgebied en er kan geen gebruik gemaakt worden van de
diensten van de vereniging, dan kunnen de nabestaanden een vergoeding ontvangen die gelijk staat aan de vergoeding van de diensten
bij een uitvaart van een lid in het verzorgingsgebied.
Een uitvaart buiten het verzorgingsgebied moet binnen 5 dagen, na overlijden worden doorgegeven aan de penningmeester.
Hiervoor is een kopie van de overlijdenakte nodig.
Als men zich hieraan niet houdt, beslist het bestuur of er een vergoeding wordt uitbetaald.
Artikel 12.
Bij een overlijden op zondag zullen de meest noodzakelijke diensten worden verricht.
Artikel 13.
De Algemene Ledenvergadering wordt binnen 3 maanden na het boekjaar gehouden. Op de Algemene Ledenvergadering worden de
notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering behandeld, het financiële verslag, het rapport van de register-accountant,
bestuursverkiezing en overige verenigingszaken.
Artikel 14.
De diensten waarvan de kosten door de vereniging gedragen worden zijn:
A.
Werkzaamheden door de uitvaartleider/uitvaartverzorger
B.
De diensten van de dragers/bediening
C.
Het vervoer vanuit ziekenhuis/verpleeghuis/verzorgingshuis tot een maximum van 35 km. vanaf het centrum van Marum
naar de plaats van opbaring.
Vervoer naar een uitvaartcentrum, kerk, begraafplaats of crematorium, tot een maximum van 35 km. vanaf het centrum van
Marum.
D.
Gebruik van de aula voor de opbaring St. Rouwcentrum Marum (Noorderringweg 15c, Marum). Bij opbaring elders, bestaat
geen recht op vergoeding.
E.
Gebruik zaal van de aula Marum voor een condoleancebezoek en voor de uitvaart.
F.
Gebruik van (extra) koeling
G.
In bijzondere gevallen beslist het bestuur over de vergoeding
In gezinnen waarvan een van beide partners/ouders geen lid is, zal in geval van overlijden van een kind jonger dan 18 jaar, een
vergoeding gegeven worden van 50% van deze diensten.
Artikel 15.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. De beslissing van hestuur is bindend. De leden zijn gehouden
zich aan deze beslissing te onderwerpen.
Dit reglement treedt in werking 28-03-2013, per deze datum vervalt het vorige reglement.
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 27-03-2013.
Het bestuur:
dhr. K.J. Bron (voorz.)
dhr. J. de Haan (secr.)
mevr. N.J.F. Kort (penningm.)
tel. 0594-643147
tel. 0594-643643
tel. 0594-696967
website: www.uitvaartverenigingmarum.nl
e-mail: [email protected]
Administratie: 0594-696967 (mevr. Kort)
Uitvaartverzorger:
Hanneke Boersema Uivaartverzorgzing
De Gast 53,
9801 AC Zuidhorn
06-51286108
b.g.g. tel. 0594-506083
www.hannekeboersema.nl
dhr. J. Boonstra (lid)
dhr. K. Bruinsma(lid)
dhr. J. Melessen (lid)
tel. 0594-643471
tel. 0594-643985
tel. 0594-641807
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards