Verslag kascontrolecommissie seizoen 2014-2015

advertisement
Aan de Algemene vergadering van Korfbalvereniging IJsselvogels
VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE
Bij besluit van de Algemene vergadering van 29 oktober 2014 zijn wij, Marijn van der Hoog en John
Vonk benoemd in de commissie als bedoeld in Artikel 13 lid 3 van de statuten van Korfbalvereniging
IJsselvogels, ook wel genoemd de kascontrolecommissie.
We hebben de rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2014 /
2015 onderzocht.
We zijn van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en
de toestand van de vereniging.
Onze bevindingen zijn:
1.
De financiële administratie wordt naar eer en geweten gevoerd, ten koste van een grote
inzet van de penningmeester, Erwin Tolhoek en de andere leden van de Financiële
Commissie, Arie van der Vliet, Wilco van den Heuvel, Hendrik Rijneveld en Stefan Bos.
2.
Wij hebben de uittreksels giro-, bank- en kasboek 2014 en 2015 onderzocht. De
documenten geven een voldoende nauwkeurige samenvatting van de mutaties en
financiële transacties in het afgelopen boekjaar op de rekeningen.
3.
Tevens is het Financieel Verslag 2014-2015 doorgenomen, waaronder de balans en de
rekening van baten en lasten. Het verslag heeft een goed inzicht verschaft in de financiële
positie van de vereniging, waarbij de volgende zaken aan het licht zijn gekomen, die we
graag onder de aandacht willen brengen van zowel de Algemene Ledenvergadering als
de Financiële Commissie:
a) Er wordt gebruik gemaakt van een zestal bankrekeningen. Omdat nu ook via de
Rabobank automatische incasso geregeld kan worden, is er de mogelijkheid om de
rekening bij de ING-bank op te heffen.
b) De gelden die verkregen worden vanuit de bar, worden elke week “afgeroomd“.
Deze worden na een bepaalde periode gestort op een bankrekening. Soms loopt het
bedrag op tot meer dan 4000,-. Hoewel in een kluis goed opgeborgen, is het
wenselijk dat dit geld eerder op de/een rekening gestort wordt. Dit zorgt voor een
geleidelijke liquiditeit voor het betalen van rekeningen zoals inkoop van drank en
eten.
c) Er is een verdere terugloop aan inkomsten uit sponsoring en ledencontributie
geconstateerd. Verdere daling van het aantal leden, en dan met name junioren en
senioren, zal een grote impact hebben op de financiële bedrijfsvoering van de
vereniging. Dit, in samenhang met de alsmaar hoger wordende kosten van het
KNKV, zal de komende periode een sterk aandachtspunt moeten zijn bij het
opstellen en voeren van de begroting.
d) Het initiatief van sponsors en de PRC om geld in te zamelen/genereren voor het
aanbrengen van nieuwe belijning heeft als potentieel gevaar dat als bedrijven failliet
gaan, de opbrengsten door de vereniging opgevangen moeten worden. Dit omdat
bedrijven het bedrag in 10 jaar tijd kunnen betalen.
e) De omzet die verkregen wordt in de verlenging laat een dalende tendens zien. Wel
is kan een goede marge behaald worden. Initiatieven zoals “Robjes en Slobjes
smulparadijs” zijn zeer welkome initiatieven om de omzet van de bar een boost te
geven. Van huis uit drank meenemen voor onder de douche zal ontmoedigd moeten
worden.
Als volgt willen wij sluiten:
Tijdens de controle heeft de penningmeester op alle vragen vakkundig antwoord gegeven. Verder zijn
er geen onvolkomenheden geconstateerd. Op basis hiervan willen wij graag voorstellen aan de
Algemene Ledenvergadering om de penningmeester te dechargeren over het korfbalseizoen 20142015.
Getekend op Moordrecht 10 oktober 2015,
Marijn van der Hoog & John Vonk
Download