De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun

advertisement
De activiteiten/werkzaamheden
Na oprichting van de stichting is het veld verkend: welke partijen zijn actief, welke activiteiten sluiten
goed bij het doel van de stichting? Hoe kan de stichting er zo goed mogelijk voor zorgen dat het geld
wordt besteed aan de doelgroep (kinderen met syndroom van Down en niet blijft hangen aan
(organisatorische) strijkstokken? Bij deze verkenning is gebleken dat er al veel ondersteuning voor de
doelgroep bestaat. Dat maakt dat het bestuur overweegt de doelstelling van de stichting aan te
passen, teneinde aan één van de belangrijke uitgangspunten (lenigen van een schrijnende situatie) te
kunnen voldoen.
De fondsen
De fondsen van de stichting bestaan uit bijdragen van de oprichters.
Het beheer:
Zoals uit het voorgaande moge blijken zullen de fondsen, in de vorm van (een) financiële bijdrage(n)
worden besteed aan projecten of activiteiten die worden geselecteerd door het bestuur. Daarbij zal
er goed op worden gelet dat de gelden (zoveel mogelijk) ten goede komen aan de doelgroep.
Statutaire bestuurssamenstelling en namen:
Het bestuur bestaat uit drie personen (een voorzitter, een secretaris/penningmeester, een lid):
-
Mr. J. Ringeling, voorzitter
Dr. Mr. M. Ravoo, secretaris/penningmeester
Mr. H.B.P. Elbers, lid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
1
Download