Missie vrienden 2016

advertisement
Missie en strategie
versie 12 juli 2016
Missie en strategie
‘Onze’ Lebuinus ligt in het centrum van de stad, de plek waar Deventer is ontstaan. Het gebouw behoort tot de topmonumenten van Nederland.
Het gebruik van de Lebuinus is zeer divers en naast de religieuze bijeenkomsten vinden er veel culturele en maatschappelijke activiteiten plaats.
Missie Vrienden:
De instandhouding, het onderhoud en de restauratie van de Lebuinus vergt veel geld om deze voor de toekomst duurzaam te bewaren en te gebruiken.
Strategie van de stichting Vrienden van de Lebuinus
1. Het onder de aandacht brengen van de Lebuinus en haar
historische waarde door het organiseren van culturele en
publieksgerichte activiteiten.
2. Het actief zoeken naar ‘Liafwins’ als donateurs, sponsoren en
aanvullende fondsen om de kerntaak van de stichting met
gebruikelijke kwaliteit te kunnen blijven uitvoeren.
3. Het bestuur werkt volgens een beleids- en begrotingscyclus waarbij
een activiteitenplan is opgenomen en doet jaarlijks verslag van
haar inkomsten en uitgaven.
4. Daarbij zal ze via een communicatieplan en eigen huisstijl o.a.de
herkenbaarheid en haar bekendheid voor een zo groot mogelijk
publiek vergroten.
Bijeenkomsten
 Voor Liafwins en donateurs wordt jaarlijks een Vriendenbijeenkomst georganiseerd.
 Het organiseren van lezingen zoals de jaarlijkse Witteveenlezing.
 Daarnaast beoogt zij voor bedrijven/organisaties en de overheid
rond een relevant thema een jaarsymposium te organiseren met
individuele ondernemers en ondernemersverenigingen.
Inspireren en verbinden
Het activiteitenplan hanteert een drietal speerpunten te weten:
1. De Vriendenbijeenkomsten rond een cultureel evenement.
2. Rondleidingen rond de geschiedenis van de Lebuinuskerk
3. Overige activiteiten gericht op projectmatige fondsenwerving.
Samenwerken
 De stichting wil nauw samenwerken met overige stichtingen zoals de stichtingen
rond orgelconcerten en de kerstmarkt.
 De bestuursleden van de stichting participeren actief in de netwerken van
Deventer e.o. om samen met hen de kerntaken van de stichting uit te voeren in
de ruimste zin van het woord.
 Actief zullen fondsen en organisaties aangeschreven worden om onderhoudsprojecten maar ook culturele en maatschappelijke evenementen mee te
financieren.
Informeren van de Vrienden
 Vanuit de slogan ‘de Lebuinus is van ons allemaal’ wordt de betrokkenheid en
gezamenlijke verantwoordelijkheid benoemd.
 Vrienden krijgen twee keer per jaar een Vriendenpost met daarin een column
over de historie van de Lebuinus.
Bijdragen
Er zijn verschillende vormen om de stichting Vrienden van de Lebuinus te
ondersteunen door een periodiek donateurschap, door bij te dragen aan incidentele
acties of giften bij een jubileum. En door substantiële bijdragen door een legaat,
zakelijke sponsoring of een schenkingsovereenkomst voor minimaal vijf jaar.
Download