Bijlage 8, zelfwerkwinkel Visie en strategie

advertisement
Visie en strategie
Zelfwerkwinkel C
Karin Knol (Stiel)
Saskia Daru (Vereniging NOV / MOVISIE)
NOV Conferentie
7 oktober 2008
Visie en strategie in stappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Organisatieprofiel
Wie zijn we nu?
Hoe ziet onze omgeving er uit?
Missie: hebben we er eentje?
Visie: waar willen we heen?
Toekomstbeeld
Draagvlak
Strategie: wat is er nodig?
Beleid
Tactiek
Wat doen we vandaag?
• Missie
• Visie
Missie
Hetgeen je in het hier en nu wilt uitdragen
naar de buitenwereld. Je missie geeft
antwoord op de vraag: “Waar staan we
voor als organisatie? Waarom doen we
wat we doen? Wat is ons werkterrein en
wat zijn onze kernactiviteiten?”
Visie
Een visie is: een door alle betrokkenen
gedragen gemeenschappelijk beeld of
verwachting van de toekomst. Ofwel: een
ambitieuze gedeelde toekomstambitie. Een
visie geeft antwoord op de vraag: “Waar
willen we naar toe?”
Missie
Intern en extern
•
Verleent identiteit
• Motiverend, samenbindend
•
Richtinggevend
• Focus van activiteiten, kernactiviteiten
Voorbeeld
“War Child helpt kinderen die slachtoffer zijn
van gewapende conflicten. Door te
investeren in hun psychosociaal welzijn
legt War Child de basis voor een
vreedzame toekomst.”
Visie
• Biedt richting en houvast aan medewerkers
• (Ver)bindt medewerkers
• Inspireert medewerkers
• Helpt de organisatie zich van andere organisaties te
onderscheiden
• Helpt overleven
• Maakt keuzes maken makkelijker
• Helpt de organisatie te verkopen
We spreken liever niet van een visie
wanneer…
•
•
•
•
•
•
•
•
Het door één persoon bedacht is
Het niet meer dan een papieren werkelijkheid is
Er sprake is van wollig taalgebruik
Er sprake is van een negatieve ondertoon
Er geen vernieuwing uit spreekt
Het er alleen maar is omdat ‘iedereen een visie
heeft’
Het niet klopt met de missie
Er in de organisatie geen bekendheid aan
gegeven wordt
Voorbeeld
“Greenpeace vindt de vitaliteit van de aarde
fundamenteel voor al het leven en strijdt
daarom voor een snelle realisatie van een
duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.”
Hulpmiddel: VOS-model
V: voluntary support / vrijwilliger gericht
O: management support / organisatie gericht
S: community support / samenlevingsgericht
Mission impossible?
•
•
•
•
•
•
De kern van de organisatie is…
We willen uitdragen dat…
Ons hoofddoel is…
Onze doelgroep bestaat uit…
We voorzien in de behoefte van…
We onderscheiden ons van onze
concullega’s omdat…
• Zonder onze organisatie zou…
Toekomstbeeld
Stel: in 2012 wordt jouw vrijwilligerssteunpunt
gezien als een voorbeeld voor andere
vrijwilligerssteunpunten….
In 2012…
•
•
•
•
•
Wat is er bereikt?
Hoe ziet de omgeving er uit?
Wat vertel je over jouw steunpunt aan
anderen?
Welke successen zijn er te noemen?
Hoe heb je deze positie bereikt?
En dus…
•
•
•
•
Wij dromen van een samenleving
waarin…
Wij bevinden ons in een omgeving
waarin…
Wij willen bereiken dat…
Wij doen dit door…
Zo heb je je globale visie geformuleerd!
Maar: terugkoppelen en laten aanvullen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards