VORMING MANAGEMENTTEAM

advertisement
VORMING
MANAGEMENTTEAM
Inhoud vorming managementteam
1.
Hoe kan een mantelzorgvriendelijke organisatie er uit zien?
2.
Naar een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
3.
Ontwikkelen van een mantelzorgvriendelijke visie
4.
Mantelzorgvriendelijke maatregelen
5.
Reflectie – elevatorpitch
HOE KAN EEN
MANTELZORGVRIENDELIJKE
ORGANISATIE ER UIT ZIEN?
Mantelzorgvriendelijke organisatie?

Hoe ziet een mantelzorgvriendelijke organisatie er
volgens jullie uit?

Stel je voor dat je in een perfecte organisatie werkt,
waar alles mogelijk is. Hoe kan een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid tot uiting
komen?

Wat zou je – indien je geen rekening diende te
houden met zaken die niet mogelijk zijn – in jouw
organisatie willen implementeren m.b.t.
mantelzorgvriendelijk ondernemen?

Brainstorm in kleine groepjes
NAAR EEN
MANTELZORGVRIENDELIJK
PERSONEELSBELEID
Naar een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
VERLEDEN
HEDEN
TOEKOMST
?
?
?
ONTWIKKELEN VAN EEN
MANTELZORGVRIENDELIJKE
VISIE
Mantelzorgvriendelijke visie

Een visie op mantelzorgvriendelijkheid wordt verankerd in
bestaande waarden, visie en beleidslijnen van de organisatie,
bouwend op de missie van de organisatie en door de uitgedragen
waarden optimaal/maximaal te internaliseren.
 Wat is de visie van jouw organisatie?
 Wat is de missie van jouw organisatie?
 Wat zijn de belangrijkste waarden binnen
jouw organisatie?
 Hoe kan dit gekoppeld worden aan het thema werk en mantelzorg?
Mantelzorgvriendelijke visie
VISIE

Hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen? (wat
betreft het thema mantelzorg en werk)

Wat willen we bereiken?

Waarvoor gaan we?
≠
missie
Mantelzorgvriendelijke visie
MISSIE

Bestaansreden en waarden van een organisatie

Basis van de identiteit van een organisatie

Wie zijn we? Wat doen we? Wat willen we betekenen en voor wie?
Missie
Visie
Tijdloos
Voor bepaalde periode
Geformuleerd vanuit de lessen uit het
verleden
Blik op de toekomst
Wie zijn we?
Wat kunnen we betekenen?
Organisatiegericht
Marktgericht
Waarvoor we staan
Waarvoor we gaan
Mantelzorgvriendelijke visie

Van waaruit kiest jouw organisatie ervoor om
aandacht te besteden aan het thema mantelzorg?

Op welke manier past aandacht voor mantelzorg
binnen de missie en de visie van jouw organisatie?

Binnen welke beleidslijnen wordt het thema
mantelzorg opgenomen?
Mantelzorgvriendelijke visie

Formuleer in groep een visie op mantelzorgvriendelijk
ondernemen

Denk daarbij aan de zaken die aan bod kwamen in de brainstorm
‘Naar een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid’
 Welke nieuwe ideeën kwamen daarbij aan het licht?

Formuleer de visie zo helder en concreet mogelijk
 Vermijd algemene en vage containerbegrippen

Visie wordt voorgelegd aan enkele leidinggevenden en werknemers van
jullie organisatie in de algemene ‘verbindende’ vorming  zorgen voor
gedragen visie!
Mantelzorgvriendelijke visie
Checklist visieontwikkeling
1. De visie geeft duidelijk de richting en de doelen aan
2. De visie bouwt verder op de missie van de organisatie
3. De visie nodigt uit tot actie
4. De visie is toekomstgericht
5. De visie is helder en concreet geformuleerd
6. De visie is verankerd in de bestaande visie, waarden en beleidslijnen
MANTELZORGVRIENDELIJKE
MAATREGELEN
Mantelzorgvriendelijke maatregelen

Op welke maatregelen kunnen mantelzorgers beroep
doen binnen jullie bedrijf?
Mantelzorgvriendelijke maatregelen
Deze maatregel is
haalbaar binnen onze
organisatie
Deze maatregel is niet
haalbaar binnen onze
organisatie
REFLECTIE - ELEVATORPITCH
Elevatorpitch

Stel in 1 minuut voor hoe je een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
in jouw organisatie zou willen
implementeren

5 minuten voorbereidingstijd

Wat komt aan bod?

Waar start je mee?

Wat is de relevantie van dergelijk beleid?

Wat zijn de mogelijkheden?
Download