functieprofiel personeelsverantwoordelijke

advertisement
FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE PERSONEEL
DIENSTENCENTRUM ST.-ODA
1
FUNCTIEDOEL
Je zorgt voor een goed uitgewerkt en uniform toegepast personeelsbeleid in heel de organisatie. Je
ontlast de leidinggevenden van zo veel mogelijk praktische werkzaamheden i.v.m. personeel. Je
neemt deel aan het algemeen beleid van St.-Oda.
2
POSITIE OF PLAATS IN DE ORGANISATIE
Je legt verantwoording af aan de algemeen directeur.
Je bent ondersteunend t.o.v. al de leidinggevenden en andere medewerkers in de organisatie.
Je bent direct leidinggevend t.o.v. de personeelsdienst.
3
KWALIFICATIEVEREISTEN OF ‘GELIJKWAARDIG NIVEAU’
Je beschikt over een bachelordiploma in een menswetenschappelijke of HR-georiënteerde richting.
Ervaring in een personeelsbeleid strekt tot aanbeveling.
4
RESULTAAT EN TAAKOMSCHRIJVING
4.1
Er is een duidelijk personeelsbeleid in de voorziening dat consequent wordt toegepast en
opgevolgd.
Taken
- Uitwerken, bijsturen, actueel houden van een personeelsbeleid voor St.-Oda dat o.a. bevat:
werving, selectie, introductie nieuwe personeelsleden, functieprofielen, functionerings- en
evaluatiegesprekken, ontslag, vorming enz.
- De leidinggevenden ondersteunen in het uitvoeren van dit personeelsbeleid, hierin vormen,
adviseren en hulpmiddelen aanreiken.
- Erover waken dat het uitgewerkte beleid consequent wordt toegepast. Leidinggevenden (alle
niveaus) hierover aanspreken en opvolgen.
- Ingeval van samenwerkingsproblemen in een bepaald team, het hoofd van dit team en/of de
verantwoordelijke van de unit adviseren, begeleiden, bijstaan bij de aanpak hiervan.
4.2
Leidinggevenden worden zo veel mogelijk ontlast van praktisch-organisatorische
personeelstaken.
Taken
-
Zorgen voor een werfreserve voor alle functies.
Zoeken en aanwerven van interims in samenspraak met de leidinggevende.
Organisatie
van
selectie-,
evaluatie-,
functionerings-,
disfunctioneringsen
uitdiensttredingsgesprekken...
Organisatie van de opvolging van dienstenpakketten, vakantieplanningen, allerhande stelsels
van tijds- en andere kredieten.
-
Stagiairs, vrijwilligers en zelfstandige hulpverleners worden evenwichtig ingezet en ervaren een
begeleiding op maat.
4.3
Het personeelsbeleid vormt een belangrijk onderdeel van het algemeen beleid van St.Oda.
Taken
- Deelname aan de directievergadering
- Uitwerken van voorstellen naar en/of uitvoeren van besluiten van directie ter verbetering van het
personeelsbeleid.
- Continu evalueren van het actuele beleid binnen de voorziening en opvolgen en stelling nemen
t.o.v. ontwikkelingen in dit domein.
5
BESCHRIJVING KERNCOMPETENTIES VZW STIJN
5.1
Gaat respectvol en hartelijk om met personen met en zonder handicap.
Op een gelijkwaardige manier omgaan met de personen met een handicap. Open staan voor contact
met zorggebruikers en hun sociaal netwerk. De waardigheid en de rechten van de personen met een
handicap respecteren. Met een positieve ingesteldheid contact nemen met anderen (zorggebruikers,
collega’s,... iedereen). Attent zijn.
Indicatoren
5.2
Houdt rekening met de verwachtingen en de wensen, de eigenheid en de privacy van personen
met een handicap.
Dringt eigen normen en waarden niet op aan de persoon met een handicap.
Is geëngageerd.
Je job met hart en ziel doen. Gedreven zijn, voorstellen doen, initiatieven nemen om te verbeteren.
Taken opnemen in plaats van ze te laten liggen voor anderen. Ongevraagd extra service bieden.
Taken volledig en met volle inzet uitvoeren.
Indicatoren
5.3
Gaat op een plezierige, hulpvaardige en vriendelijke manier contacten aan en onderhoudt deze.
Werkt met hart en ziel.
Werkt niet enkel om eigen doelen te realiseren, maar ook ten dienste van anderen.
Communiceert open.
Correct met elkaar communiceren over goede en lastige zaken, ook over gevoelens, ongeacht het
thema of de gesprekspartner.
Indicatoren
-
Ontvangt en geeft op een opbouwende manier feedback.
Reageert op de boodschap en niet op de boodschapper.
Brengt anderen op de hoogte waarmee je bezig bent en waar je naartoe wilt.
Luistert wanneer het nodig is.
Ziet het effect van de eigen communicatie op anderen en kan hierop reageren.
Gaat een vervelend of pijnlijk gesprek niet uit de weg.
5.4
Brengt een moeilijke boodschap op een rustige manier.
Is betrouwbaar en integer.
Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. In eer en geweten handelen. De werkelijkheid (inclusief de
risico’s en minder mooie kanten) correct weergeven. Zich houden aan de algemene en professionele
gedragsnormen en aan de missie en visie van vzw Stijn. Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen
handelen. Het vertrouwen (van zorggebruikers, van collega's, van vzw Stijn...) waard zijn.
Indicatoren
-
Komt afspraken na.
Geeft eerlijk informatie door.
Draagt de gevolgen van het eigen handelen.
Is het vertrouwen waard.
6
BESCHRIJVING FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES
6.1
Ondersteunend leiderschap
Je ondersteunt je medewerkers en je team. Je staat met een gezonde dosis empathie klaar voor wie
je nodig heeft. Je werkt vanuit een gelijkwaardige relatie samen met medewerkers en andere
collega’s aan de doelstellingen van het team en van de organisatie.
Je ondersteunt je medewerkers in hun ontwikkeling. Je herkent, erkent en stimuleert talent. Je
moedigt medewerkers aan om zich verder te ontwikkelen en ondersteunt dit ontwikkelingsproces
door gerichte feedback te geven en medewerkers leerkansen en verantwoordelijkheid te geven in
hun werk.
6.2
Positief leiderschap
Je bent steeds positief ingesteld. Door enthousiast naar de toekomst te kijken, zie je kansen voor
zorggebruikers, medewerkers, het team en de organisatie. Je gaat steeds op zoek naar creatieve
ideeën, oplossingen, vernieuwing en verbetering. Je neemt hierin initiatief en overtuigt anderen om
hieraan mee te werken. Je durft actie ondernemen en hier ook de verantwoordelijkheid voor te
dragen.
6.3
Energiek leiderschap
Je stelt doelen voor jezelf en mét en voor je team. Je streeft deze doelen met veel energie na en zet
anderen aan om hetzelfde te doen. Je wil weten of de geleverde inspanningen uiteindelijk de
gewenste resultaten hebben opgeleverd. Je viert en beloont de behaalde resultaten samen met de
betrokkenen.
6.4
Nauwkeurig leiderschap
Je zorgt voor duidelijke processen, richtlijnen en regels. Je controleert op de correcte uitvoering en
stuurt bij waar nodig.
Je beheert nauwgezet de toegewezen middelen en zorgt voor correcte inzet hiervan.
Download