Gewoon samen naar school - infonota inclusief onderwijs

advertisement
Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap
GEWOON SAMEN NAAR SCHOOL
INFO INCLUSIEF ONDERWIJS
Filmpje gewoon samen naar school
GRIP maakte een filmpje dat inzoomt op de ervaring van leerlingen met
een handicap die les volgen in het gewoon onderwijs. Wat naar boven
komt is dat deze leerlingen inclusief onderwijs de moeite waard vinden en
zich er goed bij voelen. De essentie van wat GRIP voor ogen heeft met
inclusief onderwijs komt hierbij ook naar boven: inclusief onderwijs =
samen naar school gaan.
Inclusief onderwijs in Vlaanderen
Inclusief onderwijs houdt in dat de 'gewone' school open staat voor alle
leerlingen. Uitgangspunt is het geloof in de waarde van diversiteit en het
tegengaan van uitsluiting. Voor leerlingen met extra ondersteuningsnoden
of een handicap houdt inclusief onderwijs in dat ze, met een eigen
leertraject, aansluiten bij het gewoon onderwijs en niet doorverwezen
worden naar het buitengewoon onderwijs.
In Vlaanderen blijft het buitengewoon onderwijs de regel, inclusief
onderwijs de uitzondering. Vlaanderen heeft het hoogste cijfer
gesegregeerd onderwijs in Europa. Ouders die kiezen voor inclusief
onderwijs ervaren vaak heel wat tegenkanting en moeten vaak hun
oorspronkelijke keuze herzien.
Het M-decreet, dat het vorige schooljaar in werking trad, heeft als
bedoeling meer inclusie mogelijk te maken in de Vlaamse scholen. Het is
echter duidelijk dat het M-decreet maar een eerste stap is en dat verdere
maatregelen aangewezen zijn. Het is op korte termijn vooral nodig om
voldoende ondersteuning te voorzien voor leerlingen met een beperking in
het gewoon onderwijs.
Inclusief onderwijs is een mensenrecht
Artikel 24 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een
Handicap (VRPH) geeft een duidelijke opdracht aan de overheid om een
inclusief onderwijssysteem uit te werken. Enkel zo kunnen personen met
een handicap zonder discriminatie en op gelijke voet hun recht op
onderwijs benutten. Inclusief onderwijs is dus geen utopie, geen
hersenspinsel van wereldvreemde onderwijspedagogen, geen
onrealistische wens van ouders die de handicap van hun kind niet zouden
'aanvaard' hebben. Inclusief onderwijs is een mensenrecht.
Meer info: http://www.gripvzw.be/onderwijs.html
GRIP vzw | Vooruitgangstraat 323 | 1030 Brussel | T. 02/214 27 60
[email protected] | www.gripvzw.be
Download