PowerPoint-presentatie - Bestuurszaken

advertisement
Het integratieprotocol
Werken met een auditieve
beperking
www.bestuurszaken.be/diversite
Zin?Ja! Sessie
16 aprilitsbeleid
2015
Een integratieprotocol – wat?
Gesprek tussen
-
Medewerker
Rechtstreeks leidinggevende
P&O medewerker
Centrale re-integratieadviseur GDPB
Resultaat: overzicht van afspraken
Akkoord van 4 betrokken partijen
Getekend door leidend ambtenaar
Deel van personeelsdossier (vertrouwelijk!)
-
Continuïteit: veranderingen in de organisatie,…
Aanpassingen: opnemen in plannings- en
evaluatiecyclus
Een integratieprotocol – waarom?
Ik ben nieuw in de organisatie en weet niet hoe ik het
gesprek met mijn leidinggevende over mijn handicap moet
aangaan.
Ik heb al herhaaldelijk aangegeven dat ik de
teamvergaderingen slechts met moeite kan volgen, maar er
wordt niet ingegaan op mijn vraag om aanpassingen.
Ik heb een medewerker wiens gehoor achteruitgaat. Dat
heeft impact voor haar werk. Ik weet niet hoe ik dit best
aanpak.




Afspraken voor een optimale werksituatie
Veilig kader om gesprek aan te gaan
Draagvlak voor afgesproken aanpassingen
Vangnet / hulplijn door externen te betrekken
Een integratieprotocol – wanneer?
Bij een formeel erkend handicap/CZ
- Nieuw in dienst via voorbehouden betrekking
- Aanvraag rendementsondersteuning
Formele erkenning is geen voorwaarde
- In dienst en nood aan nieuwe aanpassingen
- Op vraag van de medewerker
- Op vraag van de leidinggevende
Een integratieprotocol – inhoud
1. Administratieve gegevens
2. Inhoudelijke afspraken
• Taakomschrijving
• Beschrijving handicap / CZ met focus op effecten op werk
• Afspraken
o Toegankelijkheid
o Woon-werkverkeer / mobiliteit
o Veiligheid: evacuatieprocedure
o Aanpassing taken: inhoud, hoeveelheid
o Aanpassing werkplek: materieel en immaterieel
o Afspraken met collega’s: extra begeleiding,
communicatie
o Wederzijdse verwachtingen
3. Ondertekening
Een integratieprotocol – aandachtspunten
- Voorbereiding gesprek
• Aanleiding en doelstelling?
• Nood aan afzonderlijke gesprekken?
• Begeleidende dienst reeds ingeschakeld?
-
Schroom
Nood aan inzicht in effecten van handicap/CZ
Nieuwe medewerkers: geruststelling, opvolging
Re-integratiedossiers: vaak complexer
Weerstanden: zoeken van compromis
IP als dubbelcheck
Redelijke aanpassingen (RA)
Wettelijk kader
- VN-verdrag inzake de rechten van personen met
een handicap (2009)
- Protocol over invulling van een redelijke
aanpassing (2007)
- Decreet evenredige arbeidsdeelname (2002)
Aandachtspunten
- draagvlak
- communicatie
- voortdurende veranderingen
RA auditieve handicap: voorbeelden
Materieel (Centraal budget (MVG) of via VDAB)
- Tolken Vlaamse Gebarentaal, schrijftolk,
afstandstolk
- Lichtsignaal (telefoon, deurbel, alarm, machines,…)
- Specifieke telefoon
- Soms: aanvulling op gehoortoestellen
Niet materieel
- Specifieke vormingen, bv. dovencultuur, leren
werken met een hulpmiddel, jobcoaching,…
- Gebruik werkplek: vaste plek, aparte ruimte,…
Een integratieprotocol- praktisch
Om een afspraak te maken: Paul Huys
Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en
Bescherming (GDPB)
[email protected]
0499 94 95 51
Bij inhoudelijke vragen opmaak IP: Johan Vermeiren
Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en
Bescherming (GDPB)
[email protected]
0491 96 60 42
Personeelsnetwerk ONbeperkt
Meer info
http://www.bestuurszaken.be/in
tegratieprotocol
www.bestuurszaken.be/diversite
itsbeleid
http://www.bestuurszaken.be/we
lzijn-op-het-werk
Download