Een kind met een handicap en/ of ontwikkelingsstoornis: Workshop

advertisement
Titel(deel)product
Eenkindmeteenhandicapen/ofontwikkelingsstoornis:
Workshopvooroudersenverzorgers
Praktischehandvattenophetgebiedvanpreventie,zorgenstimuleringvande
ontwikkeling.
Preventie,zelfmanagementvanuitintegratievegezondheidszorgvisie.
Productcategorie
Kinderenmethandicapen/ofontwikkelingsstoornis.
Aanbieder
FysiotherapiepraktijkVree:ChrisenLiesbethVree,fysiotherapeutenvanuit
antroposofischezorgvisie.
www.fysiotherapievree.nl
Doelgroep
Ouders/mantelzorgers/verzorgersvankinderenmeteenhandicap. Doel
Hetondersteunenvanhetkindmeteenhandicapen/ofontwikkelingsstoornisop
gebiedvanwelbevinden,stimuleringvandeontwikkelingenpreventie. Vorm
Workshopvan5avondenvoorintotaal6personen
Aanlerenvanontspanningstechnieken,massage,ontwikkelingstimulerend
bewegenenspel.
Ingesprekkomenominzichtenuittewisselenenervaringentedelen.
Duurpersessie2uur.
Locatie:TherapeuticumEgelantierinBergenofincompanyoplocatie.
Inhoud
Ouderszijnprofessionalsindezorgvanhunkindmetzijnspecifiekevraag.
Erkomtveelkijkeninhetdagelijkseomgaanmeteenkindmeteenhandicap.
Hetdelenvanervaringenenhetoefenenvandiverselichaamsgerichtetechnieken
kannieuweingangenbiedenomhetkindtebegeleiden.
Contact
LiesbethVree
TherapeuticumEgelantier
Prinsesselaan52
1861EPBergen
072‐5896699
[email protected]
Productomschrijving:
Kinderenmeteenhandicapen/ofontwikkelingsstoornis:
Workshopvooroudersenverzorgers
Praktischehandvattenophetgebiedvanpreventie,zorgenstimuleringvande
ontwikkeling.
Bewegingenaanrakingvormeneenbasisvoorvertrouwenenontwikkeling.
Eenindrukhebbenvanheteigenlichaamwatbetreftlichaamsschema,vitaliteit,
behaaglijkheid,grensbeleving,dynamiekenverhoudingtotderuimteiseenvoorwaarde
voorontwikkelingenfunctioneren.
Bijeenkindmeteenhandicap/ontwikkelingsstoorniskanmenvaakhetvolgende
waarnemen:
 Weinigwaarnemingvanenverbindingmethetlichaam
 Eenmotorischeachterstand
 Eengrotegespannenheiddoordeuiteenzettingmetdewereld
 Eentegroteopenheidnaardeomgevingmetalsgevolgangsten
prikkelgevoeligheid
Indeworkshopwordenhandvattenaangereiktvoor:
 Vergrotenvanbekendheidenverbindingmethetlichaam
 Vergrotenvanmotorischevaardigheden
 Ontspanning
 Omhullingenbufferomprikkelsteverwerken
Ditheefttevenseenpositieveuitwerkingopdesocialeinteractie,hetzelfvertrouwen,
affectbeheersingencommunicatiemogelijkheidvanhetkind.
Hetoefenenvandiverselichaamsgerichtetechniekenenhetdelenvanervaringenkan
nieuweingangenbiedenomhetkindtebegeleiden.
[email protected]
Download