gemeentelijke subsidieaanvraag voor sportverenigingen met een

advertisement
GEMEENTELIJKE SUBSIDIEAANVRAAG VOOR SPORTVERENIGINGEN MET
EEN PERMANENTE WERKING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
- HALEN -
Subsidiejaar 2011 (werking 2010-2011)
NAAM VAN DE SPORTVERENIGING: …………………………………………………..
VOORZITTER (naam + adres+ tel.+ e-mail):
............................................................................................................…………………..
.....................................................................................................................…………….
SECRETARIS (naam + adres + tel. + e-mail):
............................................................................................................…………………..
................................................................................................................………………..
SCHATBEWAARDER (naam + adres + tel. + e-mail):
.............................................................................................……………………………..
...............................................................................................…………………….………
BENAMING EN REKENINGNUMMER CLUB:
.................................................................................................................……………...
De ondergetekenden verklaren hierbij dat de vereniging voldoet aan de voorwaarden
gesteld in het reglement voor het bekomen van deze subsidies.
Handtekeningen, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven formule :
“Voor waar en echt verklaard”
“............................................…………….…..““...................………...............………….”
de secretaris,
de voorzitter,
-
-
-
-
Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement voor
gemeentelijke sportverenigingen met een permanente werking voor personen
met een handicap.
Alleen erkende Halense sportverenigingen die een volledig ingevuld en ondertekend
dossier met de nodige bijlagen tijdig indienen, komen in aanmerking voor
subsidiëring.
Wie komt in aanmerking?
a) De verenigingen met een inclusiewerking: de vereniging dient sportactiviteiten op
regelmatige basis te organiseren dwz minstens 1 activiteit om de twee weken en dit
gedurende minstens 7 maanden per sportseizoen (1 september tot 31 augustus
2010-2011). Aan deze activiteiten kunnen zowel gehandicapten als nietgehandicapten deelnemen en er is dus geen exclusieve werking voor gehandicapten
b) de verenigingen met een G-afdeling: een exclusieve werking binnen de
sportvereniging waaraan enkel gehandicapten kunnen deelnemen, dus met
specifieke trainers, afzonderlijke trainingsuren. (Er kan jaarlijks maar één G-afdeling
per sportvereniging worden gesubsidieerd.)
De vereniging dient reeds 1 jaar effectieve werking aan te kunnen tonen.
Indien het totale bedrag aan subsidies van alle aanvragen hoger is dan het in de
begroting goedgekeurde krediet, wordt het subsidiebedrag evenredig verminderd.
De aanvrager kan geen subsidies voor het zelfde doel ontvangen via andere
gemeentelijke kanalen.
De aanvrager kan tijdens één sportseizoen geen subsidies voor een inclusiewerking
en een G-afdeling ontvangen.
De aanvrager is verplicht om de betrokken personen met een handicap in te lichten
over hun subsidieaanvraag.
Het dossier moet ingediend worden op de sportdienst vóór 15 oktober 2011, p.a.
sportdienst, Sportlaan 4B, 3545 Halen.
Totaal aantal leden * : ……………………………………………………………………..
Bijvoegen ledenlijst.
Graag aankruisen wat past :


De vereniging heeft een inclusie-werking
De vereniging heeft een G-afdeling.
* leden zijn :
ofwel personen met een handicap die ingeschreven zijn bij het Vlaams Fonds voor sociale
integratie van personen met een handicap ofwel personen met een aantoonbare handicap die
een duidelijke rechtstreekse invloed heeft op de sportbeoefening.
Download