Sollicitatieformulier jobstudent schoonmaak - Sociaal

advertisement
SOLLICITATIEFORMULIER VAKANTIEWERK 2015
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL
Gegevens van de vacature
Vacaturenummer en
………………………………………………………………………
functietitel
Wervende afdeling en ………………………………………………………………………….
standplaats
Indien er voor de functie meerdere vacatures zijn: wanneer verkiest u te werken? Duid uw
prioriteit aan van 1 tot 3
……………………………jul
i
……………………….augustu
s
………………………septembe
r
Persoonlijke gegevens
Naam en voornaam ………………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Geboorteplaats en –datum ………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer ………………………………………………………………………….
Geslacht ………………………………………………………………………….
Telefoonummer (privé)
………………………………………………………………………….
GSM-nummer
………………………………………………………………………….
e-mailadres
………………………………………………………………………….
Arbeidshandicap
De Vlaamse overheid voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid. Zij streeft in haar
personeelsbestand een spiegel na van de beroepsbevolking. De vraag naar handicap maakt
het mogelijk na te gaan of deze groep voldoende vertegenwoordigd is in het
personeelsbestand. U kiest zelf of u deze vraag beantwoordt. De gegevens worden
vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt voor het gelijke kansen- en diversiteitsbeleid.
Heeft u een (arbeids)handicap die erkend is door één van de volgende instanties ,
Kies dan één van de onderstaande categorieën .
Indien u geen handicap heeft, kruis dan aan : “Ik heb geen (officieel erkende) handicap”.

Ik heb geen officieel erkende (arbeids)handicap

Ik heb een erkenning door het Vlaams Agentschap Personen met een
Handicap (of het vroegere Vlaams Fonds Sociale Integratie Personen met
een Handicap (VFSIPH)
Ik kom in aanmerking voor bijkomende kinderbijslag omwille van handicap.
Ik kom in aanmerking voor een inkomensvervangende of
integratietegemoetkoming.
Ik bezit een attest van minstens 66% arbeidsongeschiktheid van de federale
bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap.
Mijn handicap is erkend door nog een andere instantie. Geef aan welke :
………………………………………………………………………………………
……………………….
Ik heb een erkenning maar weet niet dewelke.





Heeft u een
………………………………………………………………………...
(arbeids)handicap, geef
………………………………………………………………………...
dan een korte omschrijving ………………………………………………………………………..
om ons toe te laten u
………………………………………………………………………..
eventueel een aangepaste
job te kunnen aanbieden
 Ik wens deze vraag niet te beantwoorden
Opleiding en vorming
Vul hieronder in chronologische volgorde de gegevens van je basisopleiding in (lager/hoger
secundair en hoger/universitair onderwijs)
van - tot
(jj - jj)
Onderwijsinstelling
richting
Diploma
(ja/nee)
Resultaat
(percentage of
graad)
……………
………………………..
………………………
…………….. ………………..
……………
.
………………………..
……………………….
………….....
..
………………..
Volgt u of volgde u tijdens de volledige duur van het schooljaar 2012-2013 dagcursussen
met volledig of deeltijds leerplan? JA/NEE - Zo ja, schoolattest bijvoegen!
Informaticakennis
Vul hieronder de gegevens per softwareprogramma in.
Programma
Kennis (*)
Hoe verworven ?
Waarvoor gebruik je
het?
Word
Basis/goed/zeer goed ………………………
……………………………
Excel
Basis/goed/zeer goed ………………………
……………………………
Access
Basis/goed/zeer goed ………………………
……………………………
………………….
Basis/goed/zeer goed ………………………. …………………………….
………………….
Basis/goed/zeer goed ………………………. …………………………….
(*) schrappen wat niet past
Voorgaande ervaringen
Vul hieronder in chronologische volgorde de gegevens in van de functies die je vervuld hebt.
Indien je dit jaar reeds gewerkt hebt, gelieve dit ook mee op te nemen.
begindatum
(dd-mm-jj)
einddatum
(dd-mm-jj)
bedrijf of organisatie
functie + omschrijving
(beschrijf hier naast de functietitel ook
kort de verantwoordelijkheden en
taken in de desbetreffende functie)
Werkte u voorgaande jaren reeds als jobstudent voor de diensten van de Vlaamse overheid
? JA/NEE
Zo ja, vermeld hier uw vlimpersnummer (=
personeelsnummer)……………………………………….
Motivatie
Waarom solliciteer je voor deze functie?
…………………………………………………………………………………...………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Wat zijn je troeven voor deze functie?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Beschrijf hieronder kort de voornaamste karaktereigenschappen die jou typeren (sterke
punten, vaardigheden, minder sterke punten,…)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Vermeld hieronder hoe jij jouw vrije tijd invult (hobby’s, interesses,….)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Datum en handtekening
datum
………………………………………………………………………..
handtekening
……………………………………………………………………….
Hoe solliciteren?
Je mailt het sollicitatieformulier vakantiewerk 2015 naar [email protected].
Vermeld in het onderwerp van je mail duidelijk het vacaturenummer!
Voeg je attest van je tewerkstelling in 2015
toe!(www.studentatwork.be)
Of je stuurt het naar :
Vlaamse overheid – Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
t.a.v. Ellen van de Kerkhove
Arenbergstraat 9
1000 BRUSSEL
Voor eventuele vragen kan je terecht bij :
Els Caes
telefoon : 02 553 32 31
e-mail : [email protected]
Download