briefhoofd nieuwe huisstijl - Bestuurszaken

advertisement
Communicatie over duurzaam personeelsbeleid bij
de Vlaamse overheid - kernnota.
December 2007
Wat is de achtergrond van duurzaam personeelsbeleid?
Door het probleem van de vergrijzing staat de Vlaamse overheid voor de uitdaging
om in het personeelsbeleid rekening te houden met leeftijdsdiversiteit.
Om een antwoord te bieden op deze maatschappelijke uitdaging heeft de Vlaamse
overheid samen met de verschillende sociale partners haar engagement voor een
leeftijdsbewust personeelsbeleid (LBPB) ingeschreven in het sectoraal akkoord
2005-2007.
Daarin staan tien concrete maatregelen die een antwoord bieden op de
uitdagingen van een langere loopbaan en de Vlaamse ambtenaren extra kansen
geven op meer flexibiliteit, door een betere afstemming tussen werk en privé-leven
gedurende de volledige loopbaan, een hogere jobkwaliteit op het einde van de
loopbaan, en het inspelen op hun individuele competenties en verwachtingen. Het
geheel aan maatregelen overstijgt daarmee het leeftijdsaspect, vandaar de
verruiming van het begrip naar ‘duurzaam personeelsbeleid’.
Deze en andere maatregelen worden de komende drie jaar gefaseerd ingevoerd,
gecommuniceerd en geëvalueerd in een toekomstgericht project “duurzaam
personeelsbeleid (bij de Vlaamse overheid) dat officieel wordt gelanceerd begin
2008.
Hoe communiceren we over duurzaam personeelsbeleid?
De projectgroep Communicatieplan LBPB1 kaderde de maatregelen, die werden
opgesteld en uitgewerkt binnen de technische werkgroep LBPB, binnen een
globaal, geïntegreerd / duurzaam personeelsbeleid. De communicatiestrategie
vertrekt dan ook vanuit deze visie.
Wat willen we bereiken?
Personeelsbeleid = één filosofie
1
Samengesteld uit: Agentschap voor Overheidspersoneel, Afdeling Beleid, Afdeling Communicatie, P&O
van Landbouw & Visserij en Kind & Gezin
www.vlaanderen.be
2
Het onderbrengen van verschillende personeelsbeleidsmaatregelen onder
eenzelfde noemer werkt versterkend voor het imago van alle entiteiten die
meewerken aan het personeelsbeleid: de link tussen de maatregelen en het
kaderen ervan binnen een groter geheel wordt immers duidelijker, ze maken allen
deel uit van een kwaliteitsvol, professioneel en coherent duurzaam
personeelsbeleid. Bovendien wordt de communicatie efficiënter en duidelijker voor
de ambtenaren, en wint ze aan slagkracht. Daarnaast is er ook ruimte voor de
eigen identiteit van de betrokken entiteiten. Zo zullen het Agentschap voor
Overheidspersoneel en het departement Bestuurszaken zich nog kunnen
profileren.
Het project duurzaam personeelsbeleid wil een mentaliteitsverandering op gang
brengen: het personeelsbeleid van de Vlaamse overheid is duurzaam en
innoverend. Daarom draait de communicatie over personeelsbeleidsmaatregelen
rond een baseline die de filosofie van de basisboodschap uitdrukt. Er moet nog
een passende baseline worden gezocht.
Wie werkt mee?
Verantwoordelijke met gezag
Verschillende diensten binnen de Vlaamse overheid werken mee aan het
personeelsbeleid: het departement Bestuurszaken (afdeling Beleid, dienst
emancipatiezaken, afdeling Regelgeving), het Agentschap voor
Overheidspersoneel, etc.
Daarom is het aangewezen een projectgroep met een gezaghebbende
verantwoordelijke aan te duiden voor de verdere inhoudelijke productontwikkeling
en afstemming, en de verdere begeleiding van de uitvoering van het project.
Partnership
Het project loopt in partnership met de verschillende P&O-diensten, en wordt ruim
gecommuniceerd naar alle medewerkers en naar de leidinggevenden. Zij kunnen
zich engageren om de komende jaren te werken aan een efficiënt, flexibel
personeelsbeleid op maat van hun eigen entiteit, door een aantal van deze
maatregelen te implementeren en ze krijgen ook een forum aangeboden om met
goede voorbeelden uit te pakken.
Welke fasen zijn er in de communicatie?
In de communicatieplanning lopen meerdere sporen parallel en opeenvolgend (zie
bijlage voor de tijdslijn van het communicatieplan).
In het najaar van 2007 worden de personeelsbeleidsmaatregelen verder
ontwikkeld en op elkaar afgestemd. Er wordt gecommuniceerd naar alle betrokken
www.vlaanderen.be
3
inhoudelijke actoren: leidinggevenden, personeelsbeleidsmakers, P&Overantwoordelijken, personeelsdiensten en de vakbonden.
Belangrijkste acties:
o een P&O-seminar (gepland half december 2007)
o een vernieuwde personeelswebsite (in eerste instantie voor P&O)
o een toolbox/handleiding voor P&O-verantwoordelijken en de MOD’s.
Begin 2008 wordt het engagement gevraagd van de geresponsabiliseerde leidend
ambtenaren om dit project mee uit te voeren op maat van hun eigen entiteit en
start een sensibiliserende communicatie-campagne naar alle ambtenaren.
De Vlaamse overheid wil met dit project duidelijk tonen dat zij - meer dan ooit klaar is om de nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Wat zijn de volgende stappen?
-
Communicatie naar de vakorganisaties, het CAG en het SOPO;
Oprichten van een inhoudelijke projectgroep leeftijdsbewust personeelsbeleid –
duurzaam personeelsbeleid;
Voorstelling van het communicatieplan en het creëren van een draagvlak
ervoor bij de inhoudelijk betrokken actoren en
communicatieverantwoordelijken.
www.vlaanderen.be
Download
Random flashcards
Test

2 Cards peterdelang

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

waarom weet ik dit nog niet

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards