TOELICHTING bij de vacature voor

advertisement
TOELICHTING bij de vacature voor Beleidsadviseur Personeel & Organisatie
(Av) (A1a – A1b – A2a)
HVZ Taxandria is één van de 5 Antwerpse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in België.
De zone bestaat uit de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas,
Oud Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar.
In onze zone zijn een 65-tal operationele beroepspersoneelsleden, een 400-tal operationele vrijwilligers actief
en een 20-tal administratieve medewerkers.
Om het personeelsbeleid en -administratie te ondersteunen is de hulpverleningszone TAXANDRIA op zoek naar
een
Beleidsadviseur Personeel & Organisatie
FUNCTIEBESCHRIJVING
De beleidsadviseur P&O staat in voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de beleidsdoelstellingen. De
functiehouder bouwt hiervoor samenwerkingsverbanden uit met diverse partners en organisaties. Omwille van
zijn/haar expertise is de beleidsadviseur het aanspreekpunt voor vragen inzake het beleidsdomein HRM. Hij/zij
ondersteunt de doelgroep, zorgt voor participatie en onderhoudt contacten met het netwerk van op de doelgroep
gerichte organisaties.
Welke TAKEN vertrouwt HVZ Taxandria toe aan de beleidsadviseur P&O?
 Aansturen, ondersteunen en coachen van de medewerkers die werken op de personeelsdienst.
 Ontwikkelen van een competentiegericht personeelsbeleid en de instrumenten die hiervoor nodig zijn.
 Coördineren van de dagdagelijkse uitvoering van het personeelsbeleid (werving en selectie,
personeelsbeheer, loonverwerking, …).
 Coördineren van alle opleidingen voor de administratieve medewerkers.
 Voorbereiden alsook correct uitvoeren van beleids- en management beslissingen m.b.t. personeelszaken.
 Leidinggevenden ondersteunen bij alle informatieverstrekking m.b.t. rechten en plichten van de
medewerkers.
 Leidinggevenden bijstaan het gebruik/ toepassen van de instrumenten voor personeelsbeleid.
 Uitbouwen van een klantgerichte, efficiënte interne dienstverlening (m.b.v. automatisatie).
 Evalueren van de effectiviteit van de eigen afdeling.
 Zetelen als actief lid of als secretaris in diverse overlegorganen.
Herken je jezelf in dit PROFIEL?
 Sterk geïnteresseerd zijn in de werking van de brandweer en bijhorende wetgeving.
 Voldoende kennis en inzicht hebben m.b.t. loonberekening (in de publieke sector is een pluspunt).
 Praktijkkennis hebben van projectmanagement.
 Zelfstandig kunnen werken, sterke overtuigingskracht, zeer klantgericht, goede teamplayer, loyaal aan de
organisatie, gericht op verbeteren.
 Bereid zijn om je te verplaatsingen naar alle posten die resorteren onder de HVZ Taxandria.
 Vlot kunnen werken met PC en een goede kennis MS Office.
 Goed Nederlands begrijpen, lezen en spreken.
Pagina 1 van 4
DIPLOMA vereiste
 Je behaalde een master of een Bachelor*.
* Kandidaten met een bachelordiploma komen in aanmerking mits ze voldoen aan 2 jaar relevante beroepservaring èn een
niveautest met succes afleggen.
Wat biedt HVZ Taxandria?
 Een contractuele functie van onbepaalde duur met een inwerkperiode van zes maanden.
 Een verloning volgens niveau Av (A1a – A1b - A2a).
 Maaltijdcheques (waarde 7 euro), fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer,
hospitalisatieverzekering.
 Plaats van tewerkstelling: Zonale infrastructuur HVZ Taxandria – Noord Brabantlaan 68, 2300 Turnhout.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor twee jaar.
INTERESSE?
Schrijf je online in via de website van Jobpunt Vlaanderen www.jobpunt.be en dit tot uiterlijk 26 maart 2017.
Bezorg in bijlage je motivatiebrief, Curriculum Vitae en een kopie van je diploma.
SELECTIEREGLEMENT en SELECTIEPROCEDURE
- Solliciteren kan tot 27 maart 2017 (dit is tot en met zondag 26 maart 24h00).
Jobpunt Vlaanderen screent alle kandidaturen op hun geldigheid.
-
Reserveer alvast de volgende data in je agenda:
o Schriftelijk examen op woensdag 19 april 2017.
o Mondeling examen volgens afspraak op woensdag 26 april of vrijdag 28 april 2017.
o Het assessment center vindt plaats in de week van 3 mei 2017.
Enkel via email wordt het exacte tijdstip en de plaats waar het examen afgenomen wordt
bekendgemaakt. Noteer daarom zeker je emailadres op je Curriculum Vitae.
-
Samenstelling van de jury:
o De zonecommandant of een door hem aangeduid vervanger;
o De directeur bedrijfsvoering;
o Een secretaris of deskundige inzake HRM van een gemeente of OCMW van de tot de zone
behorende gemeenten;
o Een deskundige HRM van of voorgesteld door Jobpunt Vlaanderen.
-
Selectieprocedure:
o Een schriftelijke proef op 40 punten. De kandidaten moeten in totaal op deze proef minstens 50%
van de punten behalen. Enkel kandidaten die slaagden voor de schriftelijke proef worden
uitgenodigd voor de mondelinge proef.
o Een mondelinge proef op 60 punten. De kandidaten moeten op deze proef minstens 50% van de
punten behalen.
o Een assessment center (AC) om de competenties en de persoonlijkheid van de kandidaat te
toetsen aan het functieprofiel. Enkel de eerste drie geslaagde kandidaten kunnen voor dit AC
uitgenodigd worden. Wanneer blijkt uit het resultaat van het AC dat geen van deze kandidaten
geschikt blijkt voor de functie, komen de volgende drie kandidaten in aanmerking voor deelname
aan het assessment center.
Pagina 2 van 4
Functiebeschrijving
Beleidsadviseur Personeel & Organisatie
Doel
Beschrijving
Kerntaken en takengebied
Door de ontwikkeling van een dynamisch HRM-beleid draag je als
personeelsverantwoordelijke bij aan een efficiënte en servicegerichte
organisatie. De personeelsdienst wordt door jou geleid.
De beleidsadviseur staat in voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de
beleidsdoelstellingen. De functiehouder bouwt hiervoor
samenwerkingsverbanden uit met diverse partners en organisaties. Hij is
omwille van zijn expertise het aanspreekpunt voor vragen inzake het
beleidsdomein HRM. Hij/zij ondersteunt de doelgroep, zorgt voor participatie
en onderhoudt contacten met het netwerk van op de doelgroep gerichte
organisaties.
Kernresultaatsgebieden










ontwikkelt een competentiegericht personeelsbeleid
ontwikkelt instrumenten voor personeelsbeleid
coördineert de uitvoering van het personeelsbeleid (werving en
selectie, personeelsbeheer, lonen, …)
coördineert vorming voor de administratieve personeelsleden
bereidt de beslissingen van management en beleid rond
personeelszaken voor en voert ze correct uit.
ondersteunt leidinggevenden bij de toepassing van de instrumenten
voor personeelsbeleid en bij de informatieverstrekking over rechten en
plichten aan werknemers
evalueert de effectiviteit van het personeelsbeleid
zorgt voor een efficiënte organisatie van de dienst (ook
informatisering)
ontwikkelt de interne dienstverlening op een klantgerichte wijze (ook
informatisering)
zetelt in en/of is secretaris van diverse overlegorganen
De functie-inhoud is niet limitatief. Er kunnen andere taken opgelegd woeden
afhankelijk van de vereisten van de dienst en om de continuïteit van de
dienstverlening te kunnen verzekeren.
Plaats in de organisatie
De functie krijgt leiding van de directeur bedrijfsvoering
De functie geeft leiding aan de medewerkers van zijn dienst.
Pagina 3 van 4
Netwerkelementen
De functie krijgt info van:
De directeur
bedrijfsvoering
Mondelinge en
schriftelijke vragen,
adviezen
Beslissingen
Persoonlijk contact,
informeel, mail,….
Collega’s
Mondelinge en
schriftelijke vragen,
adviezen,…
Persoonlijk contact,
informeel, mail , …
Informeel
Burgers
Mondelinge vragen,
adviezen
Persoonlijk contact,
informeel, mail,….
De directeur
bedrijfsvoering
Mondelinge en
schriftelijke vragen,
adviezen,…
Persoonlijk contact,
informeel, mail,
brief….
Collega’s
Mondelinge en
schriftelijke vragen,
adviezen,…
Persoonlijk contact,
informeel, mail,….
Burgers
Mondelinge vragen,
adviezen,…
Persoonlijk contact,
informeel, mail,….
De functie geeft info aan:
Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over:
 De concrete uitvoering van de hem opgedragen taken.
De functie moet autorisatie vragen voor:
 Elk initiatief dat hem niet is opgedragen door zijn overste of door het
algemeen werkingsreglement van de dienst..
Arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden
Plaats in het
organogram
De bedrijfsadviseur P&O bevindt zich in de basisgraad
van niveau A.
Specifieke
kenmerken


Niveau
Conform rechtspositieregeling.
Aanwerving
Conform rechtspositieregeling.
Inwerktijd
Conform rechtspositieregeling.
Diploma
Conform rechtspositieregeling.
Loonklasse
AV (A1a-A1b-A2a).
Hoofdzakelijk werken in dagdienst.
Oproepingen zijn mogelijk.
Pagina 4 van 4
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards