Een stappenplan voor het opstellen van organisatiedoelstellingen

advertisement
Leidinggeventechniek.nl
Leidinggeventechniek.nl | Whitepaper
Een stappenplan voor het opstellen van
organisatiedoelstellingen
Een stappenplan voor het opstellen
van organisatiedoelstellingen
Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar om in Rome te komen moet u
wel weten waar het ligt. Veel organisaties weten echter helemaal niet waar ze
naartoe gaan. Ze hebben geen duidelijke doelen of een onduidelijke mission
statement. Toch is daar de afgelopen tijd verandering in gekomen. Organisaties zien
steeds meer de waarde van het stellen van duidelijke doelen, het top-down
communiceren ervan en het uiteindelijk bereiken van deze doelen. Leer hoe u
duidelijke doelen stelt voor uw organisatie en maak een actieplan.
De concurrentie tussen bedrijven groeit en de druk neemt toe door nieuwe technologieën, meer
complexe regulering en toenemende internationale groeikansen. Het wordt tijd voor organisatie
om heldere doelen te stellen. Dit leidt niet alleen tot een groter marktaandeel, meer winst, nieuwe
producten en diensten, maar ook tot gemotiveerdere werknemers. Het is uiteraard geen garantie
op succes, maar organisaties die geen duidelijke doelen hebben zullen op de lange termijn floppen.
Wat leert u in deze whitepaper?
In deze whitepaper leert u een mission statement te ontwikkelen en hoe u deze gebruikt om doelen
en actieplannen op te stellen voor uw organisatie of afdeling.
Verbeteren van resultaten
Doelen helpen individuen en organisaties bij het bepalen van richting en het bereiken van doelen.
Succesvolle bedrijven en andere organisaties (publiek en non-profit) stellen vaak korte- en lange
termijndoelen op. Dit doen ze niet alleen voor het verbeteren van hun sales, producten of service,
maar ook om kwaliteit te verhogen, fouten te verminderen, meer focus te krijgen voor de klant en
daarnaast relaties intern en extern te verbeteren.
Zelf organisatiedoelstellingen opstellen
Als manager heeft u de taak om bedrijfsdoelstellingen op een executive niveau uit te voeren en
bent u verantwoordelijk voor het succes van uw bedrijfsonderdeel. Misschien vertaalt u
bedrijfsdoelstellingen naar een afdelingsplan en een plan van aanpak, maar wellicht stelt u ook zelf
afdelingsdoelen op die bijdragen aan het behalen van de overall organisatiedoelstellingen.
Alvorens u tips krijgt voor het opstellen van doelstellingen definiëren we enkele termen:
Missie
De missie zegt wat het bestaansrecht is van de organisatie, wat de organisatie wil zijn en wat het
product of de dienst is. Bij bedrijven waar winst belangrijk is, gaat de missie vaak over de
producten en diensten. Maar in de publieke sector of bij non-profit organisaties vertelt de missie
vaak wat de organisatie wil bereiken.
Zorg dat u de missie van uw bedrijf kent. Ieder afdelingsdoel dat u straks opstelt moet bijdragen
aan het bereiken van deze mission statement. Bij veel organisaties staat de missie vastgelegd op
papier. Houd dit document bij de hand wanneer u doelen voor uw afdeling opstelt. Of leg de missie
voor aan uw team, zodat u samen een missie op kan stellen voor uw afdeling. Dit kan het opstellen
van uiteindelijke doelen versnellen. Bovendien helpt het medewerkers om te denken vanuit
bedrijfsdoelen en begrijpen ze zo beter hoe deze doelen zich verhouden tot die van de afdeling (en
uiteindelijk ook die van zichzelf).
Waarden
Voor beschikbaarheid en inschrijven
ga naar leidinggeventechniek.nl
Persoonlijk advies nodig?
[email protected]
078 - 62 53 888 (van 8.00 tot 17.00 uur)
Leidinggeventechniek.nl
Leidinggeventechniek.nl | Whitepaper
Een stappenplan voor het opstellen van organisatiedoelstellingen
pagina 2
Een belangrijk onderdeel van de missie zijn de waarden van het organisatie. Deze waarden geven
sturing aan hoe de missie van het bedrijf wordt uitgedragen. Langdurig succesvolle organisaties
weten vaak goed wie ze zijn. Ze houden zich aan een duidelijk waardensysteem dat hun identiteit
onderstreept. Het versterkt de reputatie van het bedrijf en zorgt voor goede lange termijn relaties
met klanten en leveranciers.
Doelstellingen
Doelstellingen zijn heldere stellingen die veelal voortvloeien uit de mission statement. Een
bedrijfsmissie kan bijvoorbeeld de volgende doelstelling bevatten: “We zullen binnen onze
industrie vooraanlopen met onze voorbeeldige klantenservice.” Een doelstelling als deze blijft
bestaan en is een voortdurend streven van de organisatie. De verschillende doelstellingen in een
bedrijf (vaak 3 of 4) ondersteunen de mission statement en helpen om zo effectief mogelijk werk te
verzetten.
Het kan zijn dat uw organisatie geen formele missie heeft opgesteld vanwaar u jaardoelen kunt
afleiden. Wellicht kunt u eerdere jaardoelen terugvinden in een recent jaarverslag of een
strategisch plan.
Strategie
Wanneer de doelen voor uw organisatie of afdeling zijn opgesteld, dan kunt een strategie bedenken
die u helpt de doelen te bereiken. Houd hierbij rekening met de huidige situatie en de beschikbare
resources. Een overall strategie wordt vaak opgesteld voordat er doelen worden gevormd. Als
voorbeeld: een bedrijf wil kosten-effectief zijn (prijzen laag houden, maar toch kwaliteit bieden).
Om de kosten in kaart te brengen, ontwikkelt het bedrijf een strategie om te trainen en daarnaast
externe consultants te gebruiken. Daarna wordt iedere afdeling gevraagd om de strategie te
implementeren, doelstellingen te ontwikkelen en vervolgens een actieplan om die doelen te
bereiken. De organisatie koppelt lange termijn- aan korte termijn doelen in een strategieplan.
Hierin worden zowel de afdelingsdoelen als de actieplannen genoemd, omdat deze allemaal
bijdragen aan het bereiken van de organisatiedoelen.
Een strategieplan ontwikkelen
Bij het ontwikkelen van een strategieplan moet er rekening worden gehouden met de volgende
zaken:
1.
De huidige mark (bij publieke organisaties is ook het politieke klimaat belangrijk)
2.
De SWOT-analyse van de organisatie (wat zijn de zwakke en sterke punten?)
3.
Beschikbare middelen (bijvoorbeeld nieuwe apparatuur, investeerders en getrainde
personeel)
Zijn alle onderdelen grondig geanalyseerd, laat dan strategen een plan maken dat de organisatie
helpt groeien in de markt en zwakheden zo klein mogelijk maakt, gebruikmakend van alle
middelen. Zorg ervoor dat alle opgestelde doelen, ook wel KPI’s genoemd, SMART-geformuleerd
zijn. Pas als ze meetbaar zijn, dan kan achteraf het succes bepaald worden en kan er eventueel
worden bijgestuurd.
Actieplan
Een actieplan is een geprioriteerde takenlijst die aangeeft wat er nodig is om een bepaald doel te
realiseren. Het is een werkdocument wat continu moet worden bijgehouden. Zo kunt u in de gaten
houden of u nog steeds op weg bent uw doelen te bereiken.
Gebruik een schema
Zie de bijlage voor een duidelijk schema dat u kan helpen de genoemde stappen te doorlopen en
helder in kaart te brengen. [bijlage]
Bron: Flexstudy.com
Voor beschikbaarheid en inschrijven
ga naar leidinggeventechniek.nl
Persoonlijk advies nodig?
[email protected]
078 - 62 53 888 (van 8.00 tot 17.00 uur)
Download